Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov

Barne- og familiedepartementet sender på høring NOU 2020: 14 Ny barnelov. Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018, og leverte 4. desember 2020 sin utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. En gjennomgående problemstilling i utredningen er lovens forhold til menneskerettighetene. Utvalget foreslår bl.a. å løfte frem noen sentrale menneskerettigheter for barn helt først i loven, hvor det står at barnet har rett til å medvirke og at barnet har rett til respekt for sitt familieliv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.05.2021

Vår ref.: 21/21

Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov

Barne- og familiedepartementet sender med dette NOU 2020: 14 Ny barnelov på høring, med høringsfrist 1. mai 2021.

Barnelovutvalget ble satt ned 7. desember 2018. Utvalget startet arbeidet i mars 2019 og har blitt ledet av lagdommer Torstein Frantzen. Les mer om utvalget og deres mandat her

Utvalget overleverte sin innstilling til barne- og familieministeren 4. desember 2020. Du kan lese et sammendrag av utvalgets vurderinger og anbefalinger i NOU-ens kapittel 1.

Utredningen kan leses her i sin helhet: NOU 2020: Ny barnelov Til barnets beste

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@bfd.dep.no

Med hilsen 

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Gitte Gulbrandsen
fagrådgiver

 

 

Departementene 

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon (BSK)
Bioteknologirådet
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Datatilsynet
Diakonhjemmet Høgskole
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunene 
Kriminalomsorgsdirektoratet
Lagmannsrettene
Longyearbyen lokalstyre
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Nord universitet
Nordlandsforskning
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)
OsloMet – storbyuniversitetet
Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for laboratoriemedisin, Rettsmedisinske fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Politidirektoratet
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Ressursgruppen Juss og Helse 
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Samisk høgskole – Sámi allaskuvla
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Skattedirektoratet
Sivilombudsmannen
Statens barnehus
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)
VID vitenskapelige høgskole

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barn av rusmisbrukere
Barnevakten
Barns rett til besteforeldre
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Fokus På Barnevernet
Forandringsfabrikken
Foreningen 2 Foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for Menn og Omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)
Likestillingssenteret
Likestillingssenteret KUN
MannsForum
Mental Helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Nok. Norge (tidl. FMSO)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund - Jordmorforbundet
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Oslo krisesenter
Press – Redd Barna Ungdom
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SINTEF
Stiftelsen barnas rettigheter
Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)
Stiftelsen Rettferd
Stine Sofies Stiftelse
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Vergeforeningen
Virke
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)