Høring - ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene

Høringsfrist: 17. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501600

08.06.05

Høringsbrev - ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene

Moderniseringsdepartementet offentliggjør i dag et høringsnotat med forslag til ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Forskriften skal erstatte forskrift 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon. Høringsnotatet finnes elektronisk på departementets hjemmeside.

Utgangspunktet for arbeidet med å revidere regelverket har vært å implementere et nytt forsyningsdirektiv fra EU, og å få mer igjen for offentlige ressurser gjennom økt konkurranse om offentlige innkjøp.

Sentrale forslag
Det foreslås å overføre en rekke oppdragsgivere fra forsyningsforskriften til forskrift om offentlige anskaffelser. Dette gjelder alle oppdragsgivere som ikke er skilt ut fra stat, fylkeskommune eller kommune som egne rettssubjekter. Hensikten er å sikre konkurransen om oppdrag, få mer effektiv ressursbruk og å forhindre korrupsjon eller lignende atferd.

Andre sentrale forslag er:

  • Strukturen legges om slik at oppbygningen blir mest mulig lik forskrift om offentlige anskaffelser - dette skal lette tilnærmingen for de aktørene som må forholde seg til begge forskriftene.
  • Telekommunikasjonssektoren tas ut av forsyningsforskriften, og posttjenester overføres fra forskrift om offentlige anskaffelser til forsyningsforskriften.
  • Tilrettelegging for moderne innkjøpsprosesser - elektroniske anskaffelser likestilles med ordinære anskaffelser.
  • Det innføres en ny prosedyre som åpner for at det kan søkes fritak fra regelverket, dersom en aktivitet er utsatt for effektiv konkurranse.

For øvrig viderefører det nye direktivet i hovedsak reglene i det gjeldende direktivet.

Departementet tar sikte på at ny forsyningsforskrift skal tre i kraft 1. januar 2006.

Høringsnotat av 6. april 2005 om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser
Det vises til departementets høringsnotat av 6. april 2005 om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser (lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser). Der ble det blant annet fremmet forslag om enkelte endringer i lov om offentlige anskaffelser, som også gjelder for oppdragsgivere som er omfattet av forsyningsforskriften. Blant annet foreslås det å innføre et overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser. Høringsfristen på disse forslagene er 6. juli 2005. Aktører innenfor forsyningssektoren får en tilleggsfrist til å uttale seg om lovforslagene til 17. august 2005. For mer informasjon, se Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser .

Høringsfrist
Det bes om at alle merknader til høringsnotatet oversendes pr e-post til postmottak@mod.dep.noinnen 17. august 2005. Departementet har satt høringsfristen noe kortere enn tre måneder. Det skyldes behovet for å vurdere endringene i forsyningsforskriften i sammenheng med forslagene til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Alle høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Jan Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henriette S. Grønn
underdirektør

Vedlegg:
Forslag til ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene [ rft-format] [ pdf-format]

Departementet fremmer her forslag til ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester), som skal erstatte forskrift 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon. Formålet med ny forskrift er å implementere et nytt EU-direktiv for forsyningssektorene og få mer igjen for offentlige ressurser gjennom økt konkurranse om offentlige anskaffelser.

[ Høringsnotat i rtf-format] [ pdf-format]

Samtlige kommuner, fylkeskommuner og departementer

Arntzen de Besche
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
BAHR Advokatfirma
NIMA
Den Norske Advokatforening
Interkommunalt Fellesinnkjøp Ekstra Rådgivning
Wiersholm, Melbye & Bech AS
Konkurransetilsynet
Hjort DA
Statens Forvaltningstjeneste
Haavind Vislie DA
Resource-Partner AS
Kluge Advokatfirma DA
Bedriftsforbundet
Norges Juristforbund
Fellesforbundet
Schjødt AS
Landsorganisasjonen i Norge
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH
Transportbedriftenes Landsforening TBL
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Oslo Sporveier AS
Teknologibedriftenes Landsforening
Stor-Oslo Lokaltrafikk AS
Kommunenes Sentralforbund
Nettbuss
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Connex Norge AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Gaia Trafikk AS
Regjeringsadvokaten
Norgesbuss
Riksrevisjonen
NOR-WAY Bussekspress AS
Servicebedriftenes Landsforening
Norges Taxiforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Avinor
Norges Praktiserende Arkitekter - NPA ANS
Sandefjord Lufthavn Torp
Norske Arkitekters Landsforbund
Oslo Lufthavn Gardermoen
Standard Norge
Oljeindustriens Landsforening
Statens Vegvesen Vegdirektoratet
BP Norge AS
Statsbygg
ELF Oil Nordic AS
Viken Fjernvarme
Total E&P Norge
Prosessindustriens Landsforening
Esso Norge AS
EBL Energibedriftenes Landsforening
Hydro Texaco AS
Statkraft AS
Norsk Hydro Produksjon AS
Statnett
Norsk Petroleumsforening
Hafslund ASA
Norske Aedc AS
Agder Energi AS
Norske Shell AS
Lyse
Statoil Norge AS
Post- og Teletilsynet
Oslo Havn KF
Posten Norge AS
Trondheim Havn
Jernbaneverket
Grenland Havn Iks
NSB AS
Bergen og Omland Havnevesen
Euro Info Centre - Innovasjon Norge
Tromsø Havn