Høringer

Høring - Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning

Departementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.11.2021

Vår ref.: 21/5380

Høring - Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning      

Departementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i utlendingsloven som tydeliggjør at det av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser også kan treffes vedtak om utvisning av en flyktning etter flyktningkonvensjonen. Forslaget innebærer ingen realitetsendring sammenlignet med i dag, men har til hensikt å skape et mer tydelig regelverk.

Det foreslås også en presisering som gjør det tydelig at enhver gyldig oppholdstillatelse i Norge som utgangspunkt opphører å gjelde straks det er truffet vedtak i førsteinstans om utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Høringsnotatet inneholder i tillegg forslag til nye bestemmelser i utlendingsforskriften som følger opp det nye alternative tiltaket til utvisning ved alvorlige brudd på utlendingsloven (krav til tilleggstid mv. for å oppnå permanent oppholdstillatelse) som ble innført med virkning fra 10. september i år. Heller ikke disse forslagene legger opp til noen realitetsendringer, men foreslås for å skape tydelighet i regelverket.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. november 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kenneth Baklund
spesialrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statens sivilrettsforvaltning

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet
For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Personvernkommisjonen

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Vergeforeningen Følgesvennen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)