Høring: Nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organsiasjoner

Departementet har laget et utkast til nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organsiasjoner. Inkludert i regelverket er et nytt forslag til beregningsløsning for nivået på driftsstøtten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 15/3256

Departementet har laget et utkast til regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organsiasjoner. Inkludert i regelverket er et nytt forslag til beregningsløsning for nivået på driftsstøtten. Vi ber dere lese gjennom det vedlagte forslaget, og gi eventuelle tilbakemeldinger til oss innen 1. september i år. Målet er at regelverket skal gjelde for fordelingen i 2016.

Bakgrunn for arbeidet

Organisasjoner som har vært innenfor driftsstøtteordningen lengst mottar i dag støtte på et høyere nivå enn hva det har vært mulig å gi i støtte til organisasjoner som er nye innenfor ordningen, også i tilfeller der de nye organisasjonene har et høyere medlemstall. Det har derfor vært behov for å lage en mer rettferdig beregningsmodell, som er mest mulig objektiv og som måles etter elementer som er like for alle.

Som kjent har departementet arbeidet med å få til en beregningsløsning i lengre tid. Årsaken til at arbeidet har tatt tid er at det måtte lages et nytt regelverk for hele tilskuddsordningen, både for prosjektstøtte og driftsstøtte.

Kulturdepartementet har utgitt en veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner. I arbeidet med nytt regelverk for tilskuddsordningen har vi tatt med elementer fra dette arbeidet slik at tilskuddsordninger fra departementene skal ha mest mulig like kriterier. De foreslåtte beregningsløsningene for nivået på driftsstøtten er laget etter mal fra Bufdirs modell for beregning av organisasjonsstøtte.

Hovedinnholdet i regelverket

Dette er de viktigste endringene i regelverket for driftsstøtte:

  • Driftsstøtten beregnes etter en poengskala ut fra antall betalende medlemmer, antall aktive lokallag og dokumentert aktivitet i organisasjonene. Se eksempler i eget vedlegg hvordan støtten kan beregnes.
  • Aktivitet måles i høy, middels og lav. Se nærmere forklaring under.
  • Departementet beholder 2-5 pst. av den samlede summen som er satt av til driftsstøtte til en pott til skjønnsmessig fordeling, for å rette opp eventuelle uheldige utslag som modellen måtte gi enkelte år.
  • Det er laget definisjoner for hvilke krav departementet stiller til aktivitet i lokallag, for at antall lokallag skal gi utslag på driftsstøtten. Se egen omtale under.
  • Det er lagt inn flere føringer for hvordan driftsstøtte kan benyttes, og hva som ikke kan dekkes over driftsstøtten, i kapittel 5.

Nærmere om beregningsmodellen i kapittel 7

 

Medlemsstøtte
Fra og med årsregnskapet for 2010 ble det lagt inn et krav om at revisor skal bekrefte antall innbetalte medlemskontingenter, fordelt på innbetalte enkeltkontingenter og familiekontingenter, og eventuelle andre medlemsskap organisasjonen opererer med. Departementet beregner dermed hvor mange medlemmer hver organisasjon har ut fra revisorbekreftelsen. Ett familiemedlemsskap regnes som 2,5 personer.

I den nye ordningen er det lagt opp til at det blir gitt fem poeng per medlem. Beregningen blir gjort på grunnlag av opplysninger fra årsrapporten for siste regnskapsår.

Lokallag
For at lokallag skal gi utslag på driftsstøtten ønsker departementet at det skal stilles kriterier til hva som kan telle som lokallag. Vi foreslår derfor at laget skal ha et valgt styre og levere en kortfattet rapport om aktiviteten siste år, sammen med rapporteringen til hovedorganisasjonen. Aktiviteten i laget må være knyttet til den aktuelle minoritetsgruppen, og laget må ha aktivitet ut over rene kultur- og identitetsskapende arbeid. Det må altså være mer aktivitet enn bare treff og samlinger.

Det er lagt opp til at det blir gitt 100 poeng per lokallag. Beregningen blir gjort på grunnlag av rapporter fra lokallag som er lagt ved hovedorganisasjonens årsrapport for siste regnskapsår.

Aktivitetsstøtte

Dersom aktiviteten i en organisasjon skal gi utslag på nivået på driftsstøtten, så må aktiviteten kunne dokumenteres. Produkter som medlemsblad, rapporter og høringsinnspill er eksempler på aktivitet som kan måles. Dersom et lag arrangerer et kurs så kan det måles ved at kurset blir dokumentert ved for eksempel invitasjoner eller kursopplegg, i tillegg til liste over deltakere.

Dokumentasjon på aktivitet kan sendes inn elektronisk, gjerne med lenker i årsrapporten dersom det lar seg gjøre. Dersom medlemsblad skal telle som aktivitet må departementet motta et eksemplar av hvert av bladene.

Departementet foreslår å definere organisasjonens aktivitetsnivå innenfor tre grupper: Lav, middels og høy. Poengberegningen foreslås satt slik:

Gruppe 1: lav aktivitet

200-400 poeng

Gruppe 2: middels aktivitet

400-600 poeng

Gruppe 3: høy aktivitet

600-1000 poeng

 

Departementet vurderer organisasjoner som fortrinnnsvis driver med kultur- og identitetsskapende aktiviteter, som treff og samlinger, til å ha lav aktivitet. Organisasjoner som i tillegg for eksempel utgir medlemsblad regelmessig, arrangerer enklere kurs (som kan dokumenteres), leverer kortere rapporter eller høringsinnspill etc., vurderes til å ha middels aktivitet. Organisasjoner som i tillegg leverer større skyggerapporter til konvensjoner, høringsinnspill, deltar i offentlig debatt, arrangerer konferanser, har medieutspill etc. regnes å ha høy aktivitet.

Innenfor de ulike aktivitetsgruppene er det lagt inn et spenn på poengsummen. Fordelingen av antall poeng innenfor hver gruppe vil bli gjort etter departementets skjønn. Dersom det for eksempel er flere organisasjoner som er vurdert til å ha høy aktivitet, kan det være aktuelt å gi ulik poengsum ut fra hvilke organisasjoner som har høyest aktivitetsnivå.

Aktivitet vil bli målt etter rapporterte, dokumenterte aktiviteter i organisasjonens årsrapport.

Støtte til paraplyorganisasjoner beregnes som tidligere

Organisasjoner som er moderorganisasjoner for ulike lag og foreninger, og som ikke kan levere bekreftede medlemstall, regnes som paraplyorganisasjoner. Disse vil ikke bli berørt av den nye beregningsløsningen, men får videreført dagens nivå på driftsstøtten, med prisjusteringer enkelte år.

Overgangsordninger

Dersom en organisasjon får større endringer i nivået på driftsstøtten som følge av ny beregningsløsning, legger vi opp til en endring over to år. Det gjelder både dersom en organisasjon får en betydelig reduksjon og dersom det blir en betydelig økning av støtten.

Utlysning av tilskuddsmidlene

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter har tidligere blitt lyst ut i et rundskriv som har inneholdt kriterier for tilskuddsordningen, forutsetningene, krav til rapportering etc. Det vil nå ligge som et fast regelverk for tilskuddsordningene på våre nettsider. Tilskuddsordningen vil bli lyst ut på vår nettside om tilskudd. Det blir, som i dag, sendt en e-post til alle aktuelle søkere med lenke til nettsiden for mer informasjon, søknadsskjemaer og søknadsfrist.

Vi ber organisasjonene sette seg godt inn i det vedlagte utkastet til regelverk, og gi oss en tilbakemelding på forslagene innen 1. september i år.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elin Bøe Elgsaas (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne Lauveng
rådgiver

 

Vedlegg:

Eksempel på hvordan beregningsmodellen kan slå ut (pdf)

Utkast til regelverk for tilskudd til nasjonale minoriteter (pdf)

Det Mosaiske Trossamfund

Foreningen Romanifolkets kystkultur

Frivillighet Norge

Kvenlandsforbundet

Landsorganisasjonen for romanifolket

Norske Kveners forbund

Norsk-finsk forbund

Romanifolkets riksforbund

Skogfinske interesser i Norge

Taternes landsforening

Til toppen