Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2022

Vår ref.: 21/3144

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten. Bakgrunnen er at dagens regelverk for fastsetting av formuesverdier for fritidsboliger er utdatert, lite treffsikkert og kan gi vilkårlige utslag. Stortinget har også bedt regjeringen gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendom gjennom et anmodningsvedtak.

Formuesverdiene av fritidsboliger bygger i dag på historiske kostpriser. Disse er kun endret med generelle prosentvise justeringer, som de siste årene har skjedd med ujevne mellomrom. Formuesverdiene ble sist endret i 2014, da de ble oppjustert med 10 prosent. Dersom formuesverdien overstiger 30 prosent av fritidsboligens dokumenterte omsetningsverdi, kan skattyter kreve nedsettelse.

I forslaget til nytt verdsettelsessystem beregnes formuesverdiene av fritidsboliger årlig ved bruk av en sjablongmodell. Sjablongmodellen er basert på samme prinsipper som  verdsettelsessystemet som i dag brukes for boligeiendom, men tar i bruk mer avansert teknologi i form av maskinlæring. Slik kan en bedre fange opp hvordan egenskaper ved fritidsboligen påvirker verdien, og sikre større grad av likebehandling av sammenlignbare fritidsboliger. En sikkerhetsventil vil videreføres slik at skattyter kan kreve nedsettelse om sjablongmodellen gir for høy verdi.

Departementet ønsker høringsinstansenes vurderinger av dette nye systemet. Nivået på formuesbeskatningen av fritidsboliger eller innretningen av formuesskatten generelt er ikke tema for høringen. Departementets utgangspunkt er en om lag provenynøytral omlegging. Eventuelle tilpasninger i formuesskatten for øvrig må vurderes før et forslag legges frem for Stortinget. 

En implementering av nytt system vil kreve administrative tilpasninger. Departementet tar sikte på at forslaget kan innføres med virkning fra og med inntektsåret 2024.

Høringsfristen er 7. januar 2022.

Alle kan avgi høringsuttalelse, selv om man ikke står på høringslisten. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til eventuelle underliggende virksomheter, medlemmer eller organisasjoner.

Høringssvar gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringssvar. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Omar G. Dajani e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                              Therese Miljeteig
                                                                                              rådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Kartverket
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personvernkommisjonen
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum, Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Kommunene
Eiendom Norge
Norsk Eiendom
Huseiernes Landsforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Sivilombudet
Norsk Huseierforening
Norsk Takst
Forbrukerrådet
Digitaliseringsdirektoratet
Sametinget
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
NTNU