Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/493 SA KjS/GHL

28.1.2000

Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere.

Høringsnotatet bes i nødvendig utstrekning forelagt underliggende organisasjoner/instanser som ikke er høringsinstanser iht. vedlagte høringsliste.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen fredag 28. april 2000.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Kjell Saghaug
rådgiver

Vedlegg