Høring om endringar i forskrift om skattemessig bustad

Resultat: Forskrift av10.11.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høyringsinstansane

Dykkar ref

Vår ref

Dato

98/2841 SA OGD/KR

4.11.1999

Høyringsnotat om endringar i forskrift om skattemessig bustad og forskrift om folkeregistrering og justeringar i reglane for arbeidsgjevar sine utgiftsgodtgjersler

Vedlagt følgjer høyringsnotat med framlegg til endringar i reglane om skattemessig bustad og folkeregistrering og reglane for arbeidsgjevar sine utgiftsgodtgjersler.

Departementet ber om at utkastet i naudsynt utstrekning blir forelagt for organisasjonar/instansar som ikkje er høyringsinstans etter vedlagte høringsliste.

Departementet ønskjer kommentarer til både vurderingar og framlegg, og avventar høyringa før endeleg standpunkt blir tatt.

Høyringsfristen er 1. mars 2000.

Med helsing

Knut Erik Omholt e.f.
ekspedisjonssjef

Jørgen Winsnes
lovrådgiver

Vedlegg