Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2017

Vår ref.: 17/2266

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 29. september 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt her www.regjeringen.no/2563621 ved å bruke skjemaet «Send inn høringssvar» på denne siden.

Med hilsen

Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonje Forså Aas
seniorrådgiver

AFF AS
Akademikerne
Aksjonærforeningen
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten          
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
Coop Norge SA Hovedkontor
Delta  
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Elevorganisasjonen (EO)
Finans Norge
Finansdepartementet  
Forbrukerrådet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
HR Norge
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-øst Norge
Høgskolen i Østfold
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Junit
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen 
Justis- og beredskapsdepartementet 
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Nordlandsforskning
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Brannvernforening
Norsk Elektrotekniske Komite
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund 
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke 
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Film + Tv-produsenters Forening
Norske Meierifolk Landsforening
Norskog
NTNU 
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune 
Pensjonistforbundet
Petroleumstilsynet 
Private Barnehagers Landsforbund
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Revisorforeningen
Riksmekleren
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF byggforsk
SINTEF Teknologi og samfunn
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen  
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke 
Virke Produsentforening
YS