Høring om endringer i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/5352 SA akr/AGO

11.3.1999

Høringsnotat om endringer i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven.

I høringsnotatet foreslår departementet å innføre enkelte unntak fra reglene om taushetsplikt i ligningsloven § 3-13 og tolloven § 8. Departementet foreslår at reglene om taushetsplikt ikke skal være til hinder for at ligningsmyndighetene gir opplysninger til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø og regnskapsførere, jf forslag til ny § 3-13 nr 2 bokstav b i ligningsloven. Videre foreslås at reglene om taushetsplikt ikke skal være til hinder for at tollvesenet gir opplysninger til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om regnskapsførere, jf forslag til ny § 8 nr 2 bokstav b i tolloven.

Det foreslås inntatt hjemmel i ligningsloven og merverdiavgiftsloven for at Skattedirektoratet, eller den direktoratet gir fullmakt, kan kreve opplysninger fra tilbyder av tilgang til telenett eller teletjeneste om navn og adresse til en abonnentes ikke offentlige telefonnummer, telefaksnummer og personsøkernummer, jf forslag til ny § 6-13 a i ligningsloven og ny § 48 a i merverdiavgiftsloven.

Departementet ønsker kommentarer til både vurderinger, løsninger og utkast til lovtekst.

Høringsfristen er 14. juni 1999.


Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Tingvold
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Høringsliste
Høringsnotat

Saksbehandler: Sigrid Stokstad, tlf 22 24 44 65