Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Kunnskapsdepartementet foreslår også å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering, herunder seksuell trakassering, og å sørge for bedre tilrettelegging av læringsmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2018

Vår ref.: 18/4059

Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag på høring om lovfesting av studentombud, synliggjøring av institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Vedlagt følger høringsnotat inkludert utkast til endringer i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 (universitets- og høyskoleloven) og lov om høyere yrkesfaglig utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 (fagskoleloven).

Forslagene i høringsnotatet
Studentombud
Kunnskapsdepartementet foreslår at ordningen med studentombud lovfestes både i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Departementet legger vekt på at institusjonene bør ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov. Studentombudenes oppdrag vil blant annet være å veilede studentene i forbindelse med klager, å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og bringe saker frem for institusjonsstyret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid.

Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering
Departementet ønsker å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakasering og institusjonenes og fagskolenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering jf. lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51 (likestillings og diskrimineringsloven) § 13. Forslaget endrer ikke gjeldende rett, men er ment å synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte i sektorlovgivningen for universiteter, høyskoler og fagskoler.

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov
Den nye likestillings- og diskrimineringsloven har også bestemmleser som gir studenter med funksjonsnedsettelse krav på tilrettelegging i studiet. Tilrettelegging og universell utforming følger også av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Alle læresteder har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet å sikre at også studenter med nedsatt funksjonsevne eller lese- og skrivevansker får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset deres behov.

Likstillings- og diskrimineringsloven § 21 gir bedre rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov i møte med, for eksempel, et lærested. Det foreslås på denne bakgrunn noen endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, for bedre å harmonisere bestemmelsene om tilrettelegging med likestillings- og diskrimineringsloven.

Høringssvar
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2607090. Høringsfristen er 30. november 2018.

 

Med hilsen

Lars Vasbotten
avdelingsdirektør  (e.f.)

                                                                            Gertie De Fraeye
                                                                             rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Kompetanse Norge
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt Fagskoleråd
Norges forskningsråd
Direktoratet for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Regelrådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Utdanningsdirektoratet

AOF Haugaland
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane
AOF Norge
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bårdar Akademiet AS
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt
Dykkerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet

Einar Granum Kunstfagskole
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offiserskole
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter

Høyskolen Kristiania – fagskolestudier
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Lofoten reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
Menighetsbibelskolen
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges grønne fagskole – Vea
Norges Interiørskole AS
Norges Yrkesakademi
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Ålesund kunstfagskole

Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals – Oslo School of Arts Communication and Technology

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Forsvarets høgskole
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Econa
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Forskningsparken i Oslo
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundNorsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Akademikerne
Lærernes Yrkesforbund

Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet

Universitets- og høgskolerådet
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Norske studentorganisasjon (NSO)
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Audiografforbundet
Forandringsfabrikken
Akademiet for yngre forskere
Delta
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Den norske Forleggerforening
Steinerskoleforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
UNINETT AS
Samskipnadsrådet
Forum for fagskoler – Abelia
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Studieforbundet Solidaritet
Norgesuniversitetet

Helse Bergen
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Stavanger universitetssykehus
St. Olavs hospital
Universitetssykehuset Nord-Norge
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Universell
Norges tekniske vitenskapsakademi
KS
Oslo kommune – Utdanningsetaten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Folkehelseinstituttet
Sintef Teknologiledelse /STEP
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges Døveforbund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sex og politikk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Elevorganisasjonen
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
Friluftsrådenes Landsforbund
Private Barnehagers Landsforbund
Folkehøgskolerådet
Kristne Friskolers Forbund
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Kulturskoleråd
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sjøfartsdirektoratet
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanning.no