Høring om forslag til endringer i forsvarspersonelloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2015

Vår ref.: 2013/02262

Høring - forslag til endringer i forsvarspersonelloven

1. Innledning

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forsvarspersonelloven.

2. Bakgrunn

En prosjektgruppe ble opprettet av Forsvarsdepartementet høsten 2013 med oppdrag om å fremme konkrete forslag til rammeverk for fremtidige personellordninger i forsvarssektoren, herunder foreslå en revidert eller ny befalsordning. Prosjektgruppen foreslo en rekke endringer i forvaltningen av Forsvarets personell. På bakgrunn av prosjektgruppens arbeid og anbefalinger, har departementet iverksatt et arbeid med å utarbeide forslag til rammeverk for en ny ordning for militært personell tilsatt i Forsvaret. Denne skal avløse gjeldende befalsordning og ordning for vervede mannskaper. Rammeverket planlegges fremlagt Stortinget i form av en proposisjon våren 2015.

Rammeverket som foreslås for ny ordning for militært personell nødvendiggjør endringer i lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven). Departementet har utarbeidet forslag til nødvendige lovendringer i forsvarspersonelloven som ivaretar hovedtrekkene i forslaget til ny personellordningen.

3. Nærmere om lovforslagene

Den nye ordningen skal gjelde for alt tilsatt militært personell i Forsvaret, herunder offiserer, befal, grenaderer og matroser. Dette er en utvidelse av virkeområdet for dagens befalsordning, som kun regulerer forvaltningen av befal. Kategorien befal foreslås erstattet av kategoriene offiserer (tidligere yrkesbefal) og befal. Kategorien vervede mannskaper foreslås endret til grenaderer og matroser. Offiserer skal generelt kjennetegnes ved at de innehar militær akademisk offisersutdanning, og representerer breddekompetanse innenfor et karrieresystem basert på offisersgrader (OF 1-9). Befalet skal generelt kjennetegnes ved at de representerer dybdekompetanse innenfor sine respektive fagfelt i et tilpasset karrieresystem med befalsgrader (OR 5-9). Grenaderer og matroser kjennetegnes ved at de representerer dybdekompetanse med soldat-, korporal- eller konstabelgrader (OR 1-4). Departementet foreslår gjennomgående å endre og oppdatere forsvarspersonelloven i henhold til de nye personellkategorier, og i samsvar med forslaget om at befalsordningen endrer navn til ordning for militært personell.

Dagens befalsordning består av de tre hovedelementene utdanning, disponering og avansement. Departementet foreslår å lovfeste i § 4 et fjerde hovedelement om tilsetting. Et vesentlig prinsipp i tilsettingsordningen er harmonisering av tilsettingsforholdenes lengde for alle kategorier tilsatt militært personell.

Departementet foreslår å lovfeste i ny § 5 at alle kategorier militært personell kan tilsettes enten midlertidig, fast til fylte 35 år eller fast til fylte 60 år. Samtidig foreslår departementet å lovfeste at offiserer og befal med fast tilsetting til fylte 60 år ved bestemmelsens ikrafttredelse vil opprettholde et fast tilsettingsforhold til fylte 60 år.

Departementet kan i dag gi dispensasjon fra aldersgrensebestemmelsen på 60 år for offiserer med generals- og admirals grad for inntil ett år av gangen når spesielle forhold gjør det utilrådelig at vedkommende fratrer ved oppnådd aldersgrense. Det foreslås å lovfeste i ny § 5 at denne adgangen til å forlenge tilsettingsforholdet ved oppnådd aldersgrense på 60 år også skal gjelde for befal, grenaderer og matroser. Kravet til generals- og admirals grad foreslås ikke videreført.

4. Avslutning

Høringsfristen er satt til 20. februar 2015. For at forslaget til lovendringer kan bli behandlet i Stortinget før sommeren 2015, er høringsfristen satt til 10 uker.

Merknader til høringen kan sendes elektronisk til postmottak@fd.dep.no, og bes merket 201302262.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrev med underskrift og datostempel

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Den norske advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fellesforbundet

Folk og forsvar

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund

Institutt for forsvarsstudier

Juridisk fakultet Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø

Landsrådet for Heimevernet

Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret

Landsorganisasjonen i Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Forsvarsforening

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Offisersforbund

Norges Reserveoffiserers forbund

Norsk tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon

Personellforbundet

Tillitsmannsordningen i Forsvaret

Vernepliktsrådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen