Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 på en kort høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2020

Vår ref.: 20/2782

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven (integreringstiltak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i introduksjonsloven (integreringstiltak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19).

Det foreslås et nytt kapittel 4B i introduksjonsloven som vil innebære og legge til rette for tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19. De aktuelle tiltakene er

 • utvidet introduksjonsprogram for deltagere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet
 • forsterket introduksjonsprogram etter prinsippene i ny integreringslov
 • utvidet norskopplæring for personer som avslutter sin opplæring høsten 2020

Med forbehold om budsjettmessig dekning tar departementet sikte på at lovendringene og tiltakene skal tre i kraft fra 1. august 2020. For å rekke planlagt ikrafttredelse, er det satt en ekstraordinær kort frist for høringen. Høringsfristen er fredag 22. mai 2020 kl. 12. Høringen legges ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2702913

 

Med hilsen


Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                           Åste Haukvik Traen
                                                                                          rådgiver

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • IMDi
 • Kompetanse Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
 • KS
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring