Høring om forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften

(04.05.04) Forsvarsdepartementet har nå sendt på høring en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften som kan styrke den enkeltes rettssikkerhet i sikkerhetsklareringssaker.

Høring om forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften

Forsvarsdepartementet besluttet sommeren 2003 å opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften, som styrket den enkeltes rettssikkerhet i sikkerhetsklareringssaker. Arbeidsgruppen ble ledet av sorenskriver ved Eidsvoll tingrett, Randi Haukebø. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet 1. mars 2004. Departementet har nå sendt rapporten ut på høring med to måneders frist, dvs. 1. juli 2004.

Arbeidsgrupperapporten foreslår blant annet:

  • Da klareringsprosessen er inngripende for den enkelte og kostnadskrevende for samfunnet, foreslås en skjerping av vilkårene for når en klareringsprosess kan iverksettes.
  • Forslag om at klarering kan gis på vilkår, noe som vil kunne bidra til å sikre forholdsmessighet ved en klareringsavgjørelse.
  • Vilkårene for når utenlandsk statsborger kan gis klarering endres, slik at regelen blir mindre skjematisk og at det foretas en mer konkret vurdering av sikkerhetsmessig skikkethet. Saksbehandlingen blir dermed mer lik den som gjelder for norske statsborgere.
  • Innføre hovedregel om samtidig begrunnelse til den som søkes klarert og en presisering av vilkårene for når begrunnelse kan unnlates.
  • Innføre hovedregel om at den som søkes klarert skal ha rett til innsyn i saken.
  • Innføre regel om at advokat, etter begjæring av den som er søkt klarert, skal gjennomgå saken der begrunnelse/innsyn ikke gis i negative klareringsavgjørelser. Advokatene skal være spesielt oppnevnte og skal ha sikkerhetsklarering.
  • Arbeidsgruppen mener at dagens fragmenterte organisering av de organer som forestår sikkerhetsklarering, bør endres. Arbeidsgruppen presenterer tre forskjellige modeller som alle innebærer færre klareringsmyndigheter.
  • Med bakgrunn i rapporten og høringsuttalelsene, tas det sikte på å fremme en Odelstingsproposisjon for Stortinget.

Hele rapporten finner du her.