Høringer

Høring om forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 30. juni 2006 ¬nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/3234

Høring om forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 30. juni 2006 ­nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

­

Bakgrunn
I en rekke lærer- og helse- og sosialfaglige utdanninger, samt profesjonsutdanning i teologi og tolkeutdanningene i tegnspråk, blir studentenes skikkethet vurdert, det vises til skikkethetsforskriften. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. § 1 i forskriften lister opp hvilke utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering.

Departementet har mottatt forslag fra Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen om å innføre skikkethetsvurdering for master i barnevern og for musikkterapeut. Departementet foreslår i høringen at disse utdanningene føyes inn på listen over hvilke utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering.

Høringssvar
Høringsnotatet er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2661664. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen 1. september 2019.

 

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                               Bodil Marie Olsen
                                                                                               Seniorrådgiver

 

 


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 • Akademikerforbundet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forskerforbundet
 • Forsvarets høgskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lærernes Yrkesforbund
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Naturviterne
 • Nettverk for private høyskoler
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges Dansehøyskole
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk presseforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Parat
 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
 • Politihøgskolen
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Statens helsetilsyn
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund