Høring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Resultat: Forskrift 21. januar 2008 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2007

Vår ref.: 06/4396 FM EDK

Høring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder


Departementet sender med dette på høring et forslag utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Forskriften skal etter forslaget erstatte gjeldende forskrift av 22. desember 2006 om forenklet anvendelse av IFRS.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 15. september 2007. Departementet tar sikte på å at forskrift fastsettes i desember.

Etter regnskapsloven § 3-9 femte ledd kan departementet gi forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter forskriftene om internasjonale regnskapsstandarder fastsatt i medhold av annet ledd (fullstendig IFRS). I forskriften kan det gjøres unntak fra opplysningskrav i de internasjonale regnskapsstandardene. Forskriften kan i særlige tilfeller tillate avvik fra bestemmelser i de internasjonale regnskapsstandardene om innregning og måling, og om nødvendig fastsette alternativ regnskapsføring.

Norsk Regnskapsstiftelse har påtatt seg å bistå departementet i å utarbeide slike forskrifter om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapsstiftelsen har ved brev 3. juli 2007 til Finansdepartementet fremmet et forslag til ny forskrift.

Den gjeldende forskriften kan bare anvendes i selskapsregnskapene til selskaper i konsern med og tilknyttede foretak av morselskap som utarbeider konsernregnskap i samsvar med fullstendig IFRS. I forberedelsen av den gjeldende forskriften om forenklet anvendelse av IFRS foreslo Regnskapsstiftelsen at en i første omgang videreførte, med enkelte endringer, overgangsordningen om forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet til foretak i konsern der morselskapet utarbeider konsernregnskap etter fullstendig IFRS. Regnskapsstiftelsen så videre behov for ytterligere utvikling av forskrift om forenklet IFRS, særlig utforming av kravene til noteopplysninger, men også regler om innregning og måling.

Etter Regnskapsstiftelsens forslag til ny forskrift utvides virkeområdet slik at alle regnskapspliktige kan anvende forenklet IFRS i selskapsregnskapet og alle, bortsett fra børsnoterte foretak, kan anvende forenklet IFRS i konsernregnskapet. Departementet gjør her oppmerksom på at vi i brev 1. juni 2007 har bedt Kredittilsynet vurdere plikt til å anvende fullstendig IFRS også for børsnoterte foretak som ikke har konsernregnskapsplikt og eventuelt foreslå nødvendige regelendringer innen 1. november 2007.

Regnskapsstiftelsens forslag viderefører oppbyggingen av den gjeldende forskriften der utgangspunktet er at reglene i IFRS om innregning og måling skal gjelde, mens opplysningskravene i IFRS (resultatoppstilling, balanseoppstilling og noteopplysninger) erstattes med opplysningskravene i regnskapsloven kapittel 6 og 7. Forslaget inkluderer, i motsetning til den gjeldende forskriften, supplerende krav til noteopplysninger og forslag om enkelte unntak fra innregnings- og målereglene i IFRS.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Espen D. Knudsen

underdirektør

Vedlegg: Brev fra Norsk Regnskapsstiftelse med vedlegg

Brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 3. juli 2007 med forslag til forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Bedriftsforbundet
Coop Norge
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen