Høring om frivillig registrering av skipsrederier

Merverdiavgift - Forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) - HøringResultat: Forskriftsendring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2002

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/85 SL EML/rla

5.3.2002

 

Merverdiavgift – Forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) – Høring

1. Sammendrag og bakgrunn

Finansdepartementet fremmer med dette forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier ( Forskrift nr. 48). Bakgrunnen for forslaget er at personbefordring med luftfartøy fra 1. april 2002 ikke lenger vil være nullsatset etter merverdiavgiftsregelverket, men helt unntatt fra avgiftsområdet.

Forskrift nr. 48 slik den lyder nå gir adgang til frivillig registrering av skipsrederier som frakter passasjerer med skip i utenriksfart. Denne frivillige registreringsordningen innebærer at de skipsrederier som oppfyller vilkårene for frivillig registrering og som blir registrert i merverdiavgiftsmanntallet, kan gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelse av avgiftspliktige varer og tjenester til bruk i virksomhet med utenriks passasjerbefordring. Det skal likevel ikke beregnes utgående merverdiavgift av vederlaget som oppkreves fra passasjerene.

Tidligere omfattet den frivillige registreringsordningen også flyselskaper som befordret passasjerer i utenriksfart. Ordningen for flyselskapene var imidlertid ikke lenger nødvendig, da det fra 1. juli 2001 ble innført nullsats for luftfarten i merverdiavgiftssystemet. Fra dette tidspunktet fikk flyselskapene gjennom ordningen med nullsats fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten uavhengig av om det dreier seg om personbefordring i innenriks- eller utenriksfart. Forskriften ble derfor endret fra 1. juli 2001, slik at den nå kun gjelder for skipsrederier.

Som en følge av at Stortinget har vedtatt at personbefordring med luftfartøy skal ut av merverdiavgiftssystemet igjen med virkning fra 1. april 2002, er det imidlertid nødvendig å reversere denne forskriftsendringen slik at rettstilstanden blir som før merverdiavgiftsreformen. Finansdepartementet foreslår derfor at den frivillige registreringsordningen igjen skal omfatte flyselskaper som befordrer passasjerer i utenriksfart. Dette er en oppfølging av Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002), hvor en slik endring ble varslet.

Videre foreslår Finansdepartementet at den frivillige registreringsordningen, på nærmere vilkår, skal omfatte virksomhet knyttet til flyginger av passasjerer mellom flyplasser i Norge som står i direkte forbindelse med flyginger til eller fra utlandet (virksomhet knyttet til flyging av transitt- og transferpassasjerer til eller fra utlandet). Bakgrunnen for dette forslaget er at Finansdepartementet i en fortolkningsuttalelse av 23. juli 1999 tok stilling til om virksomhet knyttet til flyginger mellom flyplasser i Norge som står i direkte forbindelse med flyginger hvor neste destinasjon er utlandet, kan anses å komme innenfor den frivillige registreringen etter forskrift nr. 48. Departementet konkluderte med at forskriften ikke kan tolkes slik at den omfatter virksomhet knyttet til slike flyginger internt i Norge.

I Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte- og avgiftsopplegget 2000 – Lovendringer påpekte Finansdepartementet at det er behov for å se nærmere på utformingen av forskrift nr. 48 på dette området. Departementet uttalte (side 115):

"Finansdepartementet har merket seg at flere EU-land, på nærmere vilkår, anser flyginger mellom lufthavner internt i det enkelte land som ledd i avgang til utlandet, for å være en del av internasjonal luftfart. Det vises til omtalen i kapittel 24.4 ovenfor. Departementet vurderer på denne bakgrunn å endre forskrift nr. 48 slik at den frivillige registreringen, på nærmere vilkår, også skal omfatte virksomhet knyttet til flyginger internt i Norge som ledd i avgang til utlandet. Dette vil i så fall bety at flyselskapene som er frivillig registrert, på nærmere vilkår kan gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på innsatsfaktorer til virksomheten som også knytter seg til flyginger internt som står i direkte forbindelse med utenlandske flyreiser. Et slikt eventuelt forslag til endring i forskrift nr. 48 vil på vanlig måte bli sendt på alminnelig høring."

Finanskomiteen uttalte i Innst. O. nr. 12 (1999-2000) på side 53:

"Komiteen tar til orientering at departementet med bakgrunn i hva som gjelder i flere EU-land, vurderer å endre forskrift av 14. september 1971 om frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper (forskrift nr. 48), slik at frivillig registrering på nærmere vilkår, også skal omfatte virksomhet knyttet til flyginger internt i Norge som ledd i avgang til utlandet."

Denne problemstillingen er på nytt aktuell som følge av at Stortinget har vedtatt at persontransport med luftfartøy igjen skal ut av merverdiavgiftssystemet. Etter Finansdepartementets mening er det behov for å endre forskriften på dette området. På denne måten vil behandlingen av slike flyreiser i Norge i forhold til merverdiavgiften bli mer på linje med hva som gjelder i andre land det er naturlig å sammenligne seg med.

Finansdepartementet foreslår at forskrift nr. 48 endres slik at den frivillige registreringsordningen, på nærmere vilkår, også skal omfatte virksomhet knyttet til flyginger av passasjerer mellom flyplasser internt i Norge som står i direkte forbindelse med flyginger til eller fra utlandet. På denne måten kan flyselskapene også oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelse av avgiftspliktige varer og tjenester til bruk i virksomhet som knytter seg til slike tilknytningsflyginger i Norge.

2. Nærmere om regelverk

Generelt om merverdiavgiftssystemet

Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlands omsetning av varer og tjenester. I tillegg beregnes merverdiavgift ved import og ved uttak av varer og tjenester fra avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiften som er en fiskal avgift, er en av statens viktigste inntektskilder. Merverdiavgiften skal beregnes i alle omsetningsledd. Retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet medfører at avgiften ikke belastes de avgiftspliktige virksomhetene i omsetningskjeden. Merverdiavgiften er derfor i hovedsak en beskatning av forbruk ved at det er det endelige forbruket av avgiftspliktige ytelser som belastes med avgift.

Det ble fra 1. juli 2001 iverksatt en merverdiavgiftsreform som innebærer at det er innført generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester på linje med det som gjelder for varer. Som følge av reformen ble det også innført merverdiavgift på innførsel av tjenester. Om den nærmere bakgrunnen for reformen vises det til Innst. O. nr. 24 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001).

Som en følge av at merverdiavgiften har som siktemål å skattlegge innenlands forbruk av varer og tjenester, er alle former for eksportsalg, herunder tjenester til bruk i utlandet, fritatt for merverdiavgift. Det er også blant annet gitt fritak ved leveranser til offshore petroleumsvirksomhet og til skip og luftfartøy i utenriksfart. Nærmere regler om dette er gitt i merverdiavgiftsloven (mval.) § 16. Disse fritakene omtales gjerne som skattlegging med nullsats, og betyr at selger ved omsetningen er fritatt fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift, men like fullt kan trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Disse reglene sikrer blant annet at det ikke er noen skjult norsk merverdiavgift ved eksport av varer og tjenester, og sikrer norske eksportører like konkurransevilkår i forhold til merverdiavgiften.

Gjeldende regelverk på persontransportområdet

Som nevnt er det fra 1. juli 2001 innført generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt innebærer at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten med mindre de er uttrykkelig unntatt, se mval. § 13, jf. kapittel I. Det er gitt flere unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Dette gjelder blant annet for persontransporttjenester, se mval. § 5 b første ledd nr. 9. Dette betyr at næringsdrivende som eksempelvis driver med personbefordring med tog, buss, trikk, taxi og båt ikke er avgiftspliktige for denne virksomheten. Virksomhetene skal ikke beregne utgående merverdiavgift av vederlaget av persontransporten, men de har heller ingen fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten.

For persontransport med luftfartøy ble det fra 1. juli 2001 innført en ordning med nullsats. Som nevnt har imidlertid Stortinget vedtatt at luftfarten med virkning fra 1. april 2002 skal tas ut av merverdiavgiftssystemet igjen. I denne perioden er flyselskapene fritatt fra plikten til beregne utgående merverdiavgift av vederlaget fra passasjerene (flybilletten), men kan fullt ut trekke fra inngående merverdiavgift på sine anskaffelser til virksomheten.

I merverdiavgiftsregelverket er det etablert en ordning som åpner for adgang til frivillig registrering av virksomheter som driver spesielle former for persontransport i utenriksfart (forskrift nr. 48), se nedenfor hvor det er det gitt en nærmere beskrivelse av denne ordningen.

Med unntak av denne særregelen i forskrift nr. 48 foreligger det ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift av driftsmidler som anskaffes til bruk i persontransport (med unntak for luftfarten fram til 1. april 2002). Dette skulle bety at de virksomheter som driver persontransport fullt ut blir belastet med merverdiavgift gjennom kjøp av varer og tjenester. I mval. §§ 16 og 17 er det imidlertid gitt enkelte andre særregler som innebærer at leveranser av nærmere angitte varer og tjenester skal omsettes uten merverdiavgift (nullsats). Dette gjelder blant annet ved omsetning av transportmidler (visse skip og fly) samt visse vare- og tjenesteleveranser knyttet til persontransport med skip og fly. Disse særreglene fastslår at leverandøren av de angitte varene/tjenestene ikke skal beregne utgående merverdiavgift og da heller ikke innbetale merverdiavgift til staten i sine avgiftsoppgjør. Disse fritakene har samme virkning som den frivillige registreringsordningen, men er systemmessig annerledes enn den ordning som følger av forskrift nr. 48 ved at det er leverandøren som skal levere varen/tjenesten uten merverdiavgift. Kjøperen, eksempelvis et rederi vil i et slikt tilfelle ikke bli belastet med merverdiavgift på anskaffelsen. Forskrift nr. 48 gir derimot rederiet gjennom den frivillige registreringsordningen anledning til å fjerne avgiftskostnaden ved en utvidet adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift.

Nærmere om forskrift nr. 48

Forskrift nr. 48 er gitt av Finansdepartementet med hjemmel i mval. § 28 a. Siktemålet med innføringen av forskriften var å stille næringsdrivende med eksport av tjenester som er utenfor avgiftsområdet likt med registreringspliktige eksportører, se nærmere Ot.prp. nr. 26 (1970-71) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer mv.

Forskriften § 1 gir adgang til frivillig registrering av skipsrederier som frakter passasjerer med skip i utenriksfart. I forskriften § 1 annet ledd er uttrykket "utenriks fart" presisert til å gjelde fartøy som regelmessig går mellom utenlandske havner eller mellom norsk havn og havn i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Det er således ikke mulig å bli registrert for innenriks personbefordring.

Forskriften § 2 regulerer omfanget av den frivillige registreringen. Den frivillige registreringen skal omfatte hele den virksomhet med passasjerbefordring som rederiet driver med skip, unntatt den virksomhet som gjelder innenriks passasjerbefordring. Den frivillige registreringen omfatter med andre ord kun den del av virksomheten som gjelder passasjerbefordring i utenriksfart.

Etter forskriften § 3 skal det ikke beregnes utgående merverdiavgift av vederlag for passasjerbefordring med skip i utenriksfart.

Frivillige registrerte rederier har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelser til bruk i den virksomhet som omfattes av den frivillige registreringen i samsvar med bestemmelsene i mval. kapittel VI, jf. forskriften § 5. Dette betyr at de rederier som er frivillig registrert i avgiftsmanntallet, kan gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av avgiftspliktige varer og tjenester til bruk i virksomheten med utenriks passasjerbefordring. Dreier det seg om anskaffelser som knytter seg dels til innenlands personbefordring og dels til utenriks passasjerbefordring, skal det foretas en forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift svarende til bruken i utenriksbefordringen, jf. mval. § 23. Det er kun varer og tjenester til bruk under ett i begge deler av virksomheten (fellesanskaffelser) som skal fordeles. Mange av de kjøp av varer og tjenester som slike virksomheter gjør, er imidlertid fritatt fra merverdiavgift (nullsatset), se omtalen ovenfor. Det vil ved slike anskaffelser ikke foreligge noen inngående merverdiavgift som kan fradragsføres av rederiet.

3. Gjeldende regelverk i andre land

Generelt

Etter EUs regelverk er persontransport en avgiftspliktig tjeneste. Ved overgangsordninger er det imidlertid fastsatt at medlemslandene kan unnta denne type tjenester i samsvar med nasjonallovgivning.

Danmark og Irland har benyttet seg av adgangen til å unnta persontransport fra avgiftsplikt. De øvrige medlemsland har innført merverdiavgiftsplikt på persontransport. Flere av disse medlemslandene benytter imidlertid en lavere avgiftssats på vederlaget av transporttjenesten. Storbritannia har som eneste medlemsland nullsats på persontransport.

Ingen av EU-landene har merverdiavgift på utenlands personbefordring med luftfartøy. Dette betyr at det ikke oppkreves utgående merverdiavgift av vederlaget for transporttjenesten ved flyginger i utenriksfart. Dette gjelder både flyreiser mellom EU og et tredjeland, og flyreiser mellom EU-land. Virksomheter som utfører disse tjenestene kan likevel gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten knyttet til persontransport til utlandet, forutsatt at virksomheten i utgangspunktet er tatt inn under avgiftsområdet.

Danmark og Irland, som ikke har merverdiavgiftsplikt på persontransport, har imidlertid også bestemmelser som innebærer at det ikke blir avgiftsbelastning ved anskaffelser til utenlands persontransport tilsvarende det som gjelder i Norge.

Flere av EU-landene anser, på nærmere vilkår, flyginger mellom lufthavner internt i det enkelte land som står i direkte forbindelse med en påfølgende flyreise til utlandet, for å være en del av internasjonal luftfart.

Nedenfor gis det en nærmere oversikt over hvordan dette regelverket er utformet i Sverige og Danmark.

Sverige

I Sverige er både person- og varetransport avgiftspliktige tjenester. Det er imidlertid ulike avgiftssatser. For varetransport er avgiftssatsen 25 prosent (standardsats), mens den for persontransport er 6 prosent. Dette betyr at et flyselskap som både driver person- og varetransport, vil ha full fradragsrett for inngående merverdiavgift på innsatsfaktorer brukt i hele virksomheten, samtidig som det skal beregnes utgående merverdiavgift med 25 prosent av vederlaget for frakt av varer og 6 prosent av vederlaget fra passasjerene.

Persontransport som utføres mellom Sverige og et annet EU-land eller mellom Sverige og et tredjeland avgiftsbelegges ikke når transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Den omstendighet at det skjer transittopphold i Sverige endrer ikke bedømmingen av i hvilket land tjenesten anses å være utført. Det avgjørende for den avgiftsmessige behandling av en reise med start i Sverige, er om den endelige destinasjonen som reisedokumentet (billetten) utstedes til, ligger i Sverige eller utlandet. Dette betyr således at visse tilknytningsflyginger internt i Sverige som ledd i avgang til utlandet, anses for å være en del av internasjonal luftfart. I slike tilfeller avgiftsbelegges ikke transporttjenesten.

Danmark

I Danmark er persontransport utenfor avgiftsområdet, mens varetransport er innenfor med full avgiftssats (25 prosent). Unntaket fra avgiftsplikt for persontransport gjelder i utgangspunktet for alle former for persontransport. Det er imidlertid gitt særregler for persontransport med buss. Dette betyr at et flyselskap ikke skal beregne utgående merverdiavgift av vederlaget som oppkreves for passasjerbefordringen, samtidig som det som hovedregel heller ikke gis fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelser til bruk i denne del av virksomheten. Regelverket innebærer videre at de transportører som driver både person- og varetransport, som i Norge, må foreta fordeling av inngående merverdiavgift ved fellesanskaffelser til begge virksomhetsområdene.

I Danmark er det gitt en særordning som innebærer at transportvirksomheter som driver passasjerbefordring til utlandet, med visse begrensninger, ikke får noen avgiftsbelastning på sine anskaffelser til denne virksomheten. Med utlandet forstås i denne sammenheng både andre EU-land og land utenfor EU. For å omfattes av ordningen må virksomhetene la seg registrere og føre et regnskap som danner grunnlag for refusjon av betalt merverdiavgift. Dette innebærer blant annet at registrerte flyselskaper med visse begrensinger kan fradragsføre inngående merverdiavgift av innkjøp mv. til bruk i virksomheten med utenriksflyginger.

Visse tilknytningsflyginger internt i Danmark som ledd i flyginger til utlandet, likestilles med internasjonal luftfart. Flyselskapene vil således heller ikke få noen avgiftsbelastning på anskaffelser til virksomheten knyttet til slike innenlandske flyginger. Det vises i denne sammenheng til avgjørelse truffet av Told- og Skattestyrelsen av 23. august 1994, inntatt i Tidsskrift for skatter og avgifter 1994 854, hvor det heter:

"Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at fra 1/10 1994 kan der som udenrigsbefordring medregnes strækningen mellem 2 danske indenrigslufthavne, når billetterne udstedes fra provinslufthavnen via Kastrup til en udenrigsdestination. Det er en betingelse, at der sker et umiddelbart skift fra indenrigsfly til udenrigsfly, at eventuel bagage indcheckes fra start og at genengående boarding card udstedes fra start. Betingelsen om, at der sker et umiddelbart skift kan anses opfyldt, hvis dette finder sted inden for 24 timer."

4. Finansdepartementets vurderinger og forslag

Utvidelse av ordningen til å omfatte flyselskaper

Som ledd i avviklingen av flypassasjeravgiften har Stortinget vedtatt at personbefordring med luftfartøy skal tas ut av merverdiavgiftssystemet med virkning fra 1. april 2002. All persontransport, uansett transportmiddel, vil derfor fra dette tidspunktet være unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på omsetning av tjenester, det vil si at rettstilstanden på persontransportområdet vil tilsvare den som gjaldt før 1. juli 2001.

Dette lovvedtaket nødvendiggjør også endring i forskrift nr. 48, slik at også flyselskaper som befordrer passasjerer i utenriksfart kan la seg frivillig registrere i merverdiavgiftsmanntallet. På denne måten kan flyselskapene oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i virksomhet med utenriks passasjerbefordring. Dette tilsvarer rettstilstanden før 1. juli 2001. Finansdepartementet vil for orden skyld presisere at det ikke vil være adgang for flyselskapene til å bli frivillig registrert for innenlands persontransport.

Finansdepartementet viser til forslag om endring i forskrift nr. 48. Det foreslås at endringen trer i kraft 1. april 2002.

Utvidelse av ordningen til å omfatte transitt- og transferflyginger

I en fortolkingsuttalelse av 23. juli 1999 tok Finansdepartementet stilling til rekkevidden av forskrift nr. 48 for så vidt gjelder spørsmålet om virksomhet knyttet til flyginger mellom lufthavner i Norge som står i direkte forbindelse med flyginger hvor neste destinasjon er utlandet, kan anses å komme innenfor den frivillige registreringsorden. Departementet uttalte at forskriften ikke kan tolkes slik at den omfatter slike tilknytningsflyginger internt i Norge. Fortolkingsuttalelsen er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside.

Denne problemstillingen er på nytt aktuell etter 1. april 2002 da nullsatsen for luftfarten i merverdiavgiftssystemet skal avvikles. Finansdepartementets fortolkningsuttalelse vil medføre at tilknytningsflyginger internt i Norge som står i direkte forbindelse med flyreiser til eller fra utlandet, ikke blir omfattes av den frivillige registreringsordningen i forskrift nr. 48. Konsekvensen av dette er at flyselskaper ikke vil oppnå fradragsrett på innsatsfaktorer til bruk i virksomheten knyttet til slike tilknytningsreiser. I flere EU-land anses derimot slike tilknytningsflyginger, på nærmere vilkår, for å være en del av internasjonal luftfart.

Det er her naturlig å sammenligne seg med Danmark som heller ikke har merverdiavgiftsplikt på persontransport. Danmark har innført særordninger som medfører at det ikke blir noen avgiftsbelastning på anskaffelser til virksomheten knyttet til utenriksflyginger. Tilsvarende særordninger vil etter forslaget i dette høringsbrevet bli innført på nytt i Norge fra 1. april 2002. I motsetning til Norge vil imidlertid visse typer tilknytningsflyginger internt i Danmark medregnes som utenriksflyginger. Dette medfører at registrerte flyselskaper i Danmark kan oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift ved innkjøp til bruk for virksomhet knyttet til slike tilknytningsflyginger.

Etter Finansdepartementets mening er det behov for endringer i forskrift nr. 48 slik at virksomhet knyttet til flyginger internt i Norge som står i direkte forbindelse med flyreiser til og fra utlandet, blir omfattet av den frivillige registreringsordningen. På denne måten vil rettstilstanden bli mer lik den som gjelder i Danmark. Departementet foreslår derfor at det gjøres endringer i forskrift nr. 48 slik at virksomhet knyttet til slike flyginger internt i Norge, på nærmere vilkår, omfattes av forskrift nr. 48.

Etter forslaget vil forskrift nr. 48 også omfatte flyselskapers virksomhet med flyging av transitt- og transferpassasjerer til eller fra utlandet. I dette ligger det en betingelse om at flyreisen er bestilt/kjøpt som transitt/transfer. Med transitt- og transferflyging menes flyreise med påfølgende reise med samme fly (transittpassasjerer) eller med annet fly (transferpassasjerer) såfremt den påfølgende flyreise påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første. For at kravet om "direkte forbindelse" skal anses oppfylt, legger Finansdepartementet til grunn at reisedokumentet (flybilletten) og gjennomgående boarding card utstedes med start fra første flyplass her i landet til endelig bestemmelsessted i utlandet. Videre legges det til grunn at all bagasje sjekkes inn fra start. Det bes om synspunkter fra høringsinstansene om det er nødvendig å presisere dette i forskriften. Forskriften vil omfatte virksomhet knyttet til slik transitt- og transferflygninger uten hensyn til om reisen skjer med rute og/eller charterfly, og uten hensyn til om den påfølgende reise innebærer skifte av flyplass såfremt de øvrige vilkårene er oppfylt.

Ved utformingen av forslaget er det lagt vekt på behovet for å ha mest mulig klare og objektive regler slik at flyselskapenes virksomhet knyttet til flyginger av passasjerer innenlands som representerer en nødvendig og integrert del av internasjonale flyreiser kommer inn under ordningen i forskrift nr. 48, mens innenriks passasjerbefordring for øvrig holdes utenfor. Det har også vært viktig å utforme et regelverk som forhindrer at det oppstår vridninger i konkurransen mellom flyselskapene. Finansdepartementet har funnet det mest hensiktsmessig å knytte forslaget opp til definisjonen av transitt og transfer slik den er lagt til grunn i Finansdepartementets forskrift 23. desember 1993 nr. 1338 om avgift på flyging av passasjerer, fastsatt i medhold av lov om særavgifter 19. mai 1933 nr. 11 og Stortingets avgiftsvedtak.

Forslaget innebærer at flyselskapene gjennom den frivillige registreringsordningen vil få fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den virksomhet som også knytter seg til flyging innenlands av transitt- og transferpassasjerer til eller fra utlandet. Omfanget av fradragsretten vil framgå av de alminnelige bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel VI, jf. forskriften § 5. Dette betyr blant annet at flyselskapene vil måtte foreta forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift av fellesanskaffelsene, jf. mval. § 23. Fordelingen av inngående merverdiavgift ved fellesanskaffelsene må framgå av regnskapsmaterialet. For øvrig vil virksomhetene være omfattet av de alminnelige kontroll- og regnskapsbestemmelser.

Finansdepartementet viser til forslag til nytt annet ledd i § 2 i forskrift nr. 48. Det foreslås at endringen trer i kraft 1. april 2002.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er anslått at å fjerne ordningen med nullsats i merverdiavgiftssystemet kan gi et merproveny på om lag 300 millioner kroner på årsbasis. Ved iverksettelse fra 1. april 2002 vil dette gi merinntekter på om lag 225 millioner kroner påløpt og om lag 175 millioner kroner bokført i 2002, se omtalen i Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) på side 9. Disse merinntektene er innarbeidet i det vedtatte budsjettet for 2002.

Ved disse beregningene er det lagt til grunn at forskrift nr. 48 blir endret slik at den igjen skal omfatte flyselskaper som befordrer passasjerer i utenriksfart. Forslaget i dette høringsbrevet vil derfor ikke medføre noen endringer i forhold til det som er innarbeidet i budsjettet for 2002.

Forslaget om å utvide forskrift nr. 48 til også å omfatte transitt- og transferflyginger vil innebære en utvidet adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift for de flyselskaper som kommer inn under den frivillige registreringsordningen. Forslaget vil således være positivt for flyselskapene ved at de gjennom fradragsretten også kan fjerne avgiftskostnadene på avgiftsbelagte anskaffelser til bruk i virksomhet knyttet til flyging innenlands av transitt- og transferpassasjerer til eller fra utlandet.

For staten vil den utvidede adgang til fradragsføring av inngående merverdiavgift medføre et provenytap som er så lavt at det ikke vil endre anslaget for statens inntekter fra merverdiavgiften.

Forslaget antas ikke å få noen administrative konsekvenser for avgiftsforvaltningen.

6. Høringsfrist

Forslaget sendes ut på høring med høringsfrist 18. mars 2002. I denne forbindelse gjøres det oppmerksom på at finansministeren har truffet beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen, se eget brev som følger vedlagt.

Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Dersom det er mulig ber vi om at høringsuttalelsene også sendes på diskett eller e-post (på adressen randi.laure@finans.dep.no).

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Erik Mæhlen Larsen
lovrådgiver

Vedlegg:

  • høringsliste
  • forslag om forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (forskrift nr. 48)
  • beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen