Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av at Direktiv 2014/67/EU (Håndhevingsdirektivet) skal gjennomføres i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2016

Vår ref.: 12/1500

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av at Direktiv 2014/67/EU (Håndhevingsdirektivet) skal gjennomføres i norsk rett.

Håndhevingsdirektivet ble vedtatt i EU 15. mai 2014, og har til formål å styrke etterlevelsen og håndhevingen av utsendingsdirektivet (Direktiv 96/71/EF). Utsendingsdirektivet gjelder lønns- og arbeidsvilkår ved utsending av arbeidstakere i forbindelse med midlertidige tjenesteytelser over landegrensene. Utsendingsdirektivet er gjennomført i norsk rett og innebærer at EØS-statene skal gjøre gjeldende og håndheve sine nasjonale regler om visse lønns- og arbeidsvilkår overfor utsendte arbeidstakere.

Håndhevingsdirektivet har regler om informasjon til utenlandske virksomheter og utsendte arbeidstakere om det nasjonale regelverket, om styrket grenseoverskridende myndighetssamarbeid, og om effektive virkemidler for kontroll og håndheving.

Norsk rett oppfyller allerede direktivet på flere punkter. Videre har direktivet regler om tiltak og ordninger som det er valgfritt for statene å innføre i nasjonal rett.

Departementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven og endringer i forskriften for utsendte arbeidstakere, i forskriften for Statens Innkrevingssentral og i forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

Frist for å sende inn høringssvar er 18. april 2016.

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med hilsen                                                                         

Eli Mette Jarbo (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ingrid Finsland

                                                                                          seniorrådgiver

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Riksmekleren

Næringslivets hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Kommunesektorens organisasjon KS

Akademikerne

Unio

Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet, Institutt for privatrett