Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2019

Vår ref.: 19/1217

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). De viktigste substansielle endringene som foreslås gjelder innstramninger i utvisningsreglene overfor utlendinger uten langvarig tilknytning.

For det første foreslås det å utvide adgangen til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Det foreslås å innføre adgang til utvisning for enkelte seksuallovbrudd som i dag ikke er utvisningsgrunnlag, og for ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted.

For det andre foreslås det adgang til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Dette omfatter blant annet grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand.

For det tredje foreslås det å utvide adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Det foreslås å innføre adgang til utvisning for ulike seksuallovbrudd og for ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted.

Innstramningen som er nevnt over, vil også kunne få betydning for EØS-borgere som ennå ikke har oppnådd varig oppholdsrett.

Høringen omfatter også enkelte andre forslag til endringer og presiseringer på utvisningsområdet.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2019.

Svar på høring her.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Kenneth A. Baklund
                                                                                spesialrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet
For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)