Historisk arkiv

Kallmyr vil utvise flere kriminelle utlendinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag forslag til endringer i reglene om utvisning på høring. Det foreslås utvidet adgang til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

– Vi ønsker å utvide adgangen til utvisning av utlendinger som har liten tilknytning til landet, og som begår straffbare handlinger, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår blant annet adgang til å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som overtrer vegtrafikkloven. Dette omfatter grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og ruspåvirket kjøring. Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven, sier Kallmyr.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning, understreker Kallmyr.

Departementet foreslår i tillegg en adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet visse seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke fastsetter en unødig høy terskel for utvisning i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier justis- og innvandringsministeren.

Fristen for å gi merknader til høringsforslaget er satt til 15. august 2019.

Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.