Høring om internprising - forskrifter om oppgave og dokumentasjonsplikt mv.

Resultat: Forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender og forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2007

Resultat: Forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender og forskrift 7. desember 2007 nr. 1369  om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.

 

Vår ref.: 07/3315 SL AKR/csb

Høring om internprising - forskrifter om oppgave og dokumentasjonsplikt mv.


Vedlagt følger utkast til forskrifter og retningslinjer mv. til utfylling av bestemmelsen i ligningsloven § 4-12 av 29. juni 2007 om særskilt oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner mv. Følgende dokumenter er vedlagt:

  1. Finansdepartementets utkast til forskrift om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. 
  2. Finansdepartementets utkast til forskrift om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender.
  3. Skattedirektoratets retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer, med to vedlegg.
  4. Skattedirektoratets utkast til skjema for opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender, med utkast til rettledning.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsinstansenes merknader sendes samlet til Finansdepartementet, innen 8. oktober 2007. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no

Med hilsen


Stig Sollund   e.f.
ekspedisjonssjef


                                                          Arthur Kristoffersen
                                                          lovrådgiver

Vedlegg

Vedlagt følger:

Finansdepartementets utkast til forskrift om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.

Finansdepartementets utkast til forskrift om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender.

Skattedirektoratets retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer, med to vedlegg.
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Skattedirektoratets utkast til skjema for opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender, med utkast til rettledning.

Høringsinstanser

 

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
LigningsUtvalget
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Øko-forum (NØF)
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Oljeskattekontoret
Skattedirektoratet
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
v/Steinar Berggren
Oslo fylksesskattekontor
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
v/Harry Veum
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø

Til toppen