Høring om lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011

Vår ref.: 10/1784 JCW

Høring av lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra en arbeidsgruppe med deltakere fra Norges Bank og Finanstilsynet med lovforslag til gjennomføring i norsk rett av direktiv 2009/44/EF. Direktivet gjør endringer i direktiv 1998/26/EF om endelig oppgjør i betalingssystemer og i oppgjørssystemer for verdipapirer og i direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse, med hensyn til sammenkoblede system (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims).

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende organer, og for eventuelle berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Direktivet er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Norsk:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/prop-8-s-20102011/10.html?id=622116

Engelsk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0037:0043:EN:PDF

 
Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 1. mars 2011. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til jcw@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                             Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                             underdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsnotat: Lovforslag til gjennomføring av direktiv 2009/44/EF

Endelig oppgjør i betalingssystemer og i oppgjørssystemer for verdipapirer og i avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse, med hensyn til sammenkoblede system (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims)

Høringsinstanser

Alle departementene
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

 

 

Til toppen