Høring om nasjonale deleksamener

Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. Det foreslås i denne høringen å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og/eller fagmiljøer å kunne avholde nasjonale deleksamener i de gjeldende studiene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.05.2015

Vår ref.: 14/5272

Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

Kunnskapsdepartementet kan, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd, fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Departementet har med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Om nasjonale deleksamener

Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning.  

I punkt 5.5 i regjeringens strategi ”Lærerløftet”, som ble lagt frem
30. september 2014, heter det: ”På basis av nye rammeplaner for
grunnskolelærerutdanningene vil det bli innført nasjonale deleksamener i
utvalgte fag.”

NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av 2015. I pressemelding av 10. desember 2014 har NOKUT offentliggjort at bachelorstudiene i sykepleie, regnskap og revisjon samt begge grunnskolelærerutdanningene er valgt ut.

I grunnopplæringen har nasjonale prøver vært benyttet i flere år, og det har bidratt til nyttig kunnskap om tilstanden i norsk skole. Nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, noe som kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det vil også gi institusjonene, myndigheter og andre aktører bedre informasjon om studentenes kunnskapsnivå. Nasjonale deleksamener vil kunne virke tillitvekkende for samfunnet, fordi kunnskapen måles på en enhetlig måte ved alle institusjoner. Resultatene fra prøvene vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og sammenlignbar informasjon om det faglige nivået ved studiestedene. 

Nærmere om forslag om endring av forskrift om rammeplaner

Etter universitets- og høyskoleloven § 1-5 har utdanningsinstitusjonene faglig frihet. Dette innebærer at det er nødvendig med hjemmel i lov for å pålegge utdanningsinstitusjonene å innføre nasjonale deleksamener

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven i løpet av høsten 2015, som vil gi en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljøer å avholde en slik eksamen.

Universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Dette er et lovfestet unntak fra utdanningsinstitusjonens faglige frihet, som innebærer at departementet allerede nå har lovhjemmel til å pålegge rammeplanstyrte utdanninger å gjennomføre nasjonale deleksamener. De utdanningene som nå er valgt ut til å delta i den første gjennomføringen av nasjonale deleksamener, er alle styrt av rammeplaner, gitt som forskrifter.

Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse om nasjonal deleksamen i følgende rammeplaner:

  • Forskrift om rammeplan av 1. mars 2010 for grunnskolelærerutdanningene for 1.- 7. trinn og trinn 5.-10.
  • Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning av 25. januar 2008 nr. 128,
  • Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 27. juni 2012 nr. 687.

Om bestemmelsen

Departementet foreslår at en likelydende bestemmelse tas inn i alle tre forskrifter.
En nasjonal deleksamen kan være en integrert del av en ordinær eksamen, som teller i den avsluttende vurderingen av et helt emne eller i deler av et emne (integrert deleksamen).

En nasjonal deleksamen kan også være en vurdering som gjøres utenom de ordinære vurderingene (isolert deleksamen). En isolert deleksamen kan omfatte hele eller deler av et emne.

Ved flere profesjonsutdanninger er det ulik oppbygging av studiet, avhengig av hvilken institusjon som tilbyr utdanningen. Det vil si at de ulike elementene i utdanningene ikke nødvendigvis kommer på samme tid. Dette er momenter som må telle med i en samlet vurdering av hvilken variant av deleksamen som velges i 2015. 

For at nasjonale deleksamener skal oppfylle sin hensikt, er det viktig at alle studenter som tar faget også avlegger den nasjonale deleksamenen. Den må derfor være obligatorisk. For å sikre at gjennomføringen blir best mulig er det viktig at resultat fra nasjonal deleksamen enten teller med i endelig karakter eller at  karakteren fra nasjonal deleksamen synliggjøres på vitnemålet. Det foreslås derfor en hjemmel for departementet til å bestemme at karakter på nasjonal deleksamen skal fremkomme på vitnemålet.  

Krav til eksamen, klage og sensur og lignende i  universitets- og høyskoleloven gjelder også for nasjonale deleksamener.  Nasjonale deleksamener skal holdes på samme tidspunkt i det enkelte fag. For å sikre at bedømmelsen av studentenes prestasjoner blir likest mulig vil det bli lagt vekt på standardisering av prøvene.

Forslag til endring i forskrifter  

Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning:  

Ny § 6 vil lyde:

Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.”

Gjeldende §§ 6, 7 og 8 blir ny §§ 7, 8 og 9.   

Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon:

Ny § 5 vil lyde:

”Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.”

Gjeldende § 5 blir ny § 6. 

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.- 7. trinn og 5.-10.trinn:

Ny § 5 vil lyde:

”Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.”

Gjeldene § 5 blir ny § 6, gjeldende § 6 blir § 7.

Ikrafttredelse:
Departementet foreslår at endringer i forskriftene trer i kraft fra 1. august 2015.

Høringssvar og frist:

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: http://regjeringen.no/id2365449 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsfristen er 4. mai 2015. 

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Karin Helle
                                                                              Seniorrådgiver               

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet 

Utenriksdepartementet

Universiteter og høyskoler

Private høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høgskoler

Norges forskningsråd

NOKUT

Riksrevisjonen

Utdanningsdirektoratet

Regionale helseforetak

Helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsetilsyn

Norsk Studentunion

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

NSF student

Utdanningsforbundet

Forskerforbundet

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Skolenes landsforbund

Lærernes Yrkesforbund

Norges Sykepleieforbund

Econa

NTL

Fagforbundet

UNIO

LO

Akademikerne

YS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Virke

Abelia

Utdanning.no

Norsk senter for menneskerettigheter

Steinerskolen i Norge

Sosialistisk studieforbund