Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning - forskriftfesting gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag som forskriftsfester gradsbetegnelser for fagskoleutdanning. Forslaget baserer seg på en utredning fra Nasjonalt fagskoleråd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2018

Vår ref.: 18/3849

Høring - forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning på høring. Forslaget gjelder forskriftsfesting av gradsbetegnelser for fagskoleutdanning.

Vedlagt følger høringsnotatet inkludert utkast til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

De viktigste forslagene i høringsnotatet
Kunnskapsdepartementet foreslår at det fastsettes en ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning med hjemmel i ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 (fagskoleloven) § 18. I løpet av høsten og vinteren 2018/2019 ønsker departementet å sende ut flere forslag til nye forskriftsbestemmelser på høring.

Utkast til ny forskrift som nå sendes på høring, inneholder forslag om forskriftsfesting av gradsbetegnelser med hjemmel i fagskoleloven § 18. Etter ønske fra Stortingskomiteen legger departementet utredningen og forslaget fra arbeidsgruppen til Nasjonalt fagskoleråd til grunn. Det foreslås forskriftsfesting av gradsbetegnelse for fagskoleutdanning, med forslag om gradstittel "Fagskolegrad" for ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) og "Høyere fagskolegrad" for toårig og treårig fagskoleutdanning (120 – 180 studiepoeng).

I tillegg foreslår departementet at fagskolene skal kunne skrive ut nye vitnemål med tittel/gradsbetegnelse (og studiepoeng) for allerede uteksaminerte studenter som ønsker det. For mer informasjon henviser departementet til det vedlagte høringsnotatet.

Høringssvar
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2606600. Høringen varer to måneder, i og med at høringsforslaget forskriftsfester et forslag fra Nasjonalt fagskoleråd som er omforent i fagskolesektoren, med støtte fra Stortingskomiteen. Høringsfristen er 4. september 2018.


Med hilsen

Trude Wessel Eide
avdelingsdirektør (e.f.)                                       Gertie De Fraeye
                                                                               rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

 Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Kompetanse Norge
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt Fagskoleråd
Norges forskningsråd
Direktoratet for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Regelrådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Utdanningsdirektoratet

AOF Haugaland
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane
AOF Norge
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bårdar Akademiet AS
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt
Dykkerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet

Einar Granum Kunstfagskole
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offiserskole
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter

Høyskolen Kristiania – fagskolestudie
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Lofoten reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
Menighetsbibelskolen
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges grønne fagskole – Vea
Norges Interiørskole AS
Norges Yrkesakademi
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Ålesund kunstfagskole

Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals – Oslo School of Arts Communication and Technology
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Forsvarets høgskole
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Forskningsparken i Oslo
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Akademikerne
Lærernes Yrkesforbund

Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norg
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet

Universitets- og høgskolerådet

Organisasjon for norske fagskolestudenter
Norske studentorganisasjon
Association of Norwegian Students Abroad
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Audiografforbundet
Forandringsfabrikken
Akademiet for yngre forskere
Delta
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Den norske Forleggerforening
Steinerskoleforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
UNINETT AS
Samskipnadsrådet
Forum for fagskoler – Abelia
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Studieforbundet Solidaritet
Norgesuniversitetet

Helse Bergen
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Stavanger universitetssykehus
St. Olavs hospital
Universitetssykehuset Nord-Norge
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Universell
Norges tekniske vitenskapsakademi
KS
Oslo kommune – Utdanningsetaten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Folkehelseinstituttet
Sintef Teknologiledelse /STEP
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges Døveforbund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sex og politikk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Elevorganisasjonen
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
Friluftsrådenes Landsforbund
Private Barnehagers Landsforbund
Folkehøgskolerådet
Kristne Friskolers Forbund
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Kulturskoleråd
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sjøfartsdirektoratet
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanning.no