Høring om nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Finansdepartementet sender med dette på Høring om nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2021

Vår ref.: 20/5589

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2019/20133 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation – IFR) og direktiv (EU) 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (Investment Firm Directive – IFD).

Rettsaktene behandler blant annet krav til kapital, likviditet, virksomhetsstyring, godtgjørelse, offentliggjøring, rapportering og tilsyn. Formålet er å gi et kapitaldekningsregelverk som er bedre tilpasset verdipapirforetak, som nå er underlagt samme kapitaldekningskrav som banker.

I høringsnotatet er det foreslått regler om overtredelsesgebyr. Departementet vil vurdere vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr overfor juridiske personer sett i lys av Høyesteretts dom i HR-2021-797-A i oppfølgingen av høringen. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til dette spørsmålet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsforslaget innen 30. september 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om, og eventuelt sørge for, at høringsbrevet og tilhørende dokumenter forelegges for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner med videre.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef      

Marianne Irgens

avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handelJuridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres foreningNorske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statoil Norge AS
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Wikborg Rein & Co
Yara International ASAYrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet