Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

Resultat: Forskrift om endringer i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift, forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift, forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner og forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2008

Vår ref.: 08/3016 SL RaH/CSB

Høring om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen


 

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmeside.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 7. august 2008. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Elisabeth Frankrig 
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH (heter ikke lenger Handels- og servicenæringens Hovedorg!!!) Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

Til toppen