Høring om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

Resultat: Forskrift om endringer i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift, forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift, forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner og forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2008