Høring om rapport om etterkontroll av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013

Vår ref.: 10/10885 - EDE

Høring om rapport om etterkontroll av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker startet sin virksomhet 1. januar 2004. Ved opprettelsen ble det lagt til grunn at det skulle gjennomføres etterkontroll. 

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av professor dr. juris Ulf Stridbeck (leder), professor dr. polit. Turid Moldenæs, advokat Inger Marie Sunde og advokat Roar Østby. De leverte sin rapport til justis- og beredskapsministeren 29. juni i år.

Målet med etterkontrollen har vært å undersøke om opprettelsen av Gjenopptakelseskommisjonen har hatt de virkninger som departementet ønsket å oppnå, herunder om ordningen vekker tillit og om kommisjonens arbeid har bidratt til å avdekke forhold som kan tale for gjenåpning. Videre har utgangspunktet for etterkontrollen vært at Justis- og beredskapsdepartementet finner dagens modell med en selvstendig kommisjon tilfredsstillende.

Arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere følgende sider ved ordningen:

 • Kommisjonens saksbehandling
 • Bemanningen og sammensetningen av kommisjonen og sekretariatet
 • Adgangen til å reise søksmål om avgjørelser fra kommisjonen
 • Kommisjonens saklige arbeidsområde
 • Forholdet mellom strpl § 391 nr. 2 og strpl § 392
 • Gjenåpning av gamle saker

Arbeidsgruppen har også drøftet enkelte spørsmål som ikke eksplisitt er omtalt i mandatet, men som etter arbeidsgruppens oppfatning hører naturlig hjemme i rapporten.

Arbeidsgruppens forslag til lovutkast og øvrige endringer fremgår i sammendraget i kapittel 4. Vi gjør også oppmerksomme på et forslag som ikke er tatt med i sammendraget, men som vi like fullt ønsker tilbakemelding på. Dette gjelder forslaget om å innskrenke hvilke etterkommere som gis adgang til å begjære gjenåpning, omtalt på side 106 i rapporten.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tatt stilling til arbeidsgruppens forslag.

Departementet vil ta stilling til oppfølging av arbeidet etter høringsrunden.

Høringsfristen er 01.02.2013.

Utredningen og en liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelsene sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eventuelt elektronisk til postmottak@jd.dep.no.

Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

 

Med hilsen
Martin Kjellsen
fung. avdelingsdirektør

Embla Degrum
rådgiver

 

 • Advokatforeningen
 • Arbeidsdepartementet
 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Den rettsmedisinske kommisjon
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet     
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høyesterett
 • Juristforbundet
 • JURK
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Lagmannsrettene
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landorganisasjonen i Norge
 • Miljøverndepartementet
 • Norges Handelsorganisasjon
 • Norsk forening for etterforskning og sikkerhet (NFES)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk presseforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo tingrett
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Psykologforeningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statsministerens kontor
 • Stine Sofies stiftelse
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Straffedes Organisasjon i Norge (SON)
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet

Til toppen