Høring om saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2011

Vår ref.: 08/6052 SL KTv/KR

Høring om saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om nye saksbehandlingsregler i lov om eiendomsskatt til kommunane.

De gjeldende saksbehandlingsregler for eiendomsskatt er svært mangelfulle, og behovet for nye saksbehandlingsregler er derfor stort. Finansdepartementet har ved flere anledninger varslet en gjennomgang og vurdering av reglene om saksbehandling og klage, senest i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) avsnitt 14.4.3.

I høringsnotatet foreslås det at forvaltningslovens regler i hovedsak skal gjelde når kommunen skriver ut eiendomsskatt. Dette gjelder blant annet reglene om habilitet, veiledningsplikt, bistand fra advokat, forhåndsvarsel, taushetsplikt, dekning av saksomkostninger, innsynsrett, begrunnelse mv. I høringsnotatet foreslås det at klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå til fylkesmannen. Dette fordi det er typisk lovlighetskontroll og etterprøving av faglige vurderinger som ikke griper inn i kommunens skjønnsutøvelse. Dette er i tråd med hovedregelen ved klage over kommunale vedtak.

På bakgrunn av de særlige hensyn som gjelder verdivurderingene foreslås at klage over takseringen fortsatt skal gå til en kommunal nemnd. Det foreslås også særskilt regulering av klagefrist og retting. Begrunnelsen er at vedtak om eiendomsskatt på noen måter skiller seg fra vedtak som normalt fattes etter reglene i forvaltningsloven. Forslaget inneholder en ny bestemmelse om opplysnings- og medvirkningsplikt for eier (skattyter) i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Plikten innebærer at eiendomsskattekontoret kan pålegge eier å gi opplysninger som er nødvendige for å taksere eiendommen og skrive ut eiendomsskatt. I tillegg har eieren (og ev. annen bruker av eiendommen) plikt til å medvirke til befaring i forbindelse med taksering av eiendommen.

Til slutt foreslås en ren lovteknisk opprydding i lovbestemmelser vedrørende eiendomsskattegrunnlaget. Dette er en klar forbedring av dagens vanskelig tilgjengelige regelverk.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 12. februar 2011. Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Kåre Aasen Tveit
                                                              lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Foreningene Næringseiendom Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Gassforum c/o Siv.ing Tore Wiese-Hansen AS Postboks 479 4664 KRISTIANSAND
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småkraftforeninga Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen