Høring om stans i laksefisket i Tanavassdraget for 2021, og mindre endringer i fiskeforskriftene

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2021

Vår ref.: 21/1068

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del (forskrift for nedre norske del) og forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (forskrift for sidevassdragene).

Finland og Norge har blitt enige om å ikke åpne for fiske av laks i vassdraget for sesongen 2021. Dette vedtaket nedfelles i en felles protokoll til Tanaavtalen. Vedtaket medfører endringer i reglene om laksefiske i alle de tre norske forskriftene om fiske i Tanavassdraget.

Det foreslås også en utvidet adgang til å fiske etter andre arter enn laks og sjørøye i 2021, blant annet åpnes det for fiske etter sjøørret i hele vassdraget. Både tilreisende og fastboende vil ha tilgang til fisket etter andre arter, men med noe ulik fisketid og -redskaper.

Det foreslås også mindre endringer og presiseringer i bestemmelsene om munningsfredning og fangstrapportering.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 21/1068, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å sende innspill er 27. april 2021.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no

 

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
seniorrådgiver

Finnmarkseiendommen
Karasjok jeger- og fiskerforbund
Karasjok kommune
Karasjok laksefiskesone
Kautokeino jeger- og fiskerforbund
Kautokeino kommune
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget SA
Mattilsynet
Finnmark Norges Jeger og Fiskerforbund
Norsk Institutt for naturforskning
Sametinget
Statens naturoppsyn
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Tana jeger- og fiskerforbund
Tana kommune
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Tanavassdragets fiskerettshavere
Tanavassdragets stangfiskeforening
Troms og Finnmark fylkeskommune
Utenriksdepartementet