Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft våren 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2018

Vår ref.: 17/3091

2564300Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft våren 2018. I sakens anledning vises det også til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett sendt på høring 6. juli 2017.

Vedlagte høringsnotat innebærer i det vesentlige en lovregulering av gjeldende rett. På enkelte områder har det vært nødvendig å foreta tilpasninger for å bringe reguleringen i samsvar med kravene i EUs personvernforordning.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. mars 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Åste Marie Skullerud
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:  

  • Høringsnotat
  • Datatilsynets standardkonsesjon for behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet
  • Høringsliste

 

Departementene

Advokatforeningen
Atradius
Arbeidstilsynet
Assessment Global - Norsk verdivurdering AS
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bisnode Norge AS
Brønnøysundregistrene
Civita
Creditssafe Norge AS
Datatilsynet
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
EVRY Norge AS
Experian
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frivillighet Norge
Fylkesmannen - Sysselmannen på Svalbard
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert Norway
ICJ Norge
IKT-Norge
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KO International AS
Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)
Konkurransetilsynet
Kredinor AS
Kredittfakta AS
Kredittopplysningen AS
Landkreditt Bank
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lindorff AS
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nasjonalbiblioteket
NORDMA
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Taxiforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Proff AS
Regelrådet
Regjeringsadvokatembetet
Regnskapstall 1881 AS
Riksadvokatembetet
Riksarkivet
SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Sergel Norge AS
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens Innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Telenor ASA
Telia Norge AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk Institutt
UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim NTNU
Universitetsstudiene på Kjeller
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim