Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation – GDPR) i norsk rett. Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2017

Vår ref.: 17/4200 ES ØMO/bj

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Departe­mentet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisnings­bestemmelse i den nye person­opplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. oktober 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Tonje Meinich e.f.
avdelingsdirektør                                        

Anne Sofie Hippe
fung. lovrådgiver

Departementene

Arbeidstilsynet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
De nasjonale forskningsetiske komiteer
De regionale helseforetakene
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kulturrådet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Bank
Nasjonalbiblioteket
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Regelrådet
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk Sentralbyrå
Statens Innkrevingssentral
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Økokrim

ALT
Amnesty International Norge
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bluegarden
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
EVRY
Experian
Finans Norge
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frivillighet Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert Norway
ICJ Norge
IKT Norge
Institutt for Samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KS
Landkreditt Bank AS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Nordia Law
NORDMA
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Kennel Klub
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Privatsykehusenes fellesorganisasjon
SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Sopra Steria
Sparebankforeningen
Telenor
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Senter for rettsinformatikk
Universitetene