Høring om vaktvirksomhetsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2010

Vår ref.:

Høring – forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift

Justisdepartementet har utarbeidet høringsnotat med forslag til ny forskrift om vaktvirksomhet som følge av lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven).

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/jd. Dokumentet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler på telefon 22 24 52 11.
 
Ny forskrift til vaktvirksomhetsloven må vedtas før lovendringene kan tre i kraft, og vi ber av hensyn til fremdriften om merknader til forslaget innen 26. november 2010. Merknader bes sendt til Justisdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Merknader bes i tillegg til papirversjon sendt per e-post til postmottak@jd.dep.no.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Adressatene bes nøye vurdere om det er behov for å legge forslaget til ny vaktvirksomhetsforskrift frem for underordnede etater og andre som ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt bes høringsinstansene om å konferere med underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at høringen er åpen for andre enn instansene som fremgår av høringslisten.

Med hilsen

Knut Fosli
avdelingsdirektør
                                                                                 Merethe Rein
                                                                                 seniorrådgiver


Amnesty International (norsk avdeling)
Antirasistisk senter
Arbeidstilsynet
Avinor
Den Norske Advokatforening
Departementene
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det kriminalitetsforebyggende råd
Forbrukerombudet
Frivillighet Norge
Norsk senter for menneskerettigheter
Institutt for rettsvitenskap, Tromsø
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Fri rettshjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Norges Fotballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norpark – Norges parkeringsforening
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk forening for kriminalreform
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Rockforbund
Norsk Studentunion
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Service
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Politijuristene
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politimestrene
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sikker Vakt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen