Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre hjemler til å utarbeide forskrift med krav om botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Reglene om selve botiden vil komme i en etterfølgende forskrift og vil sendes på egen høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.01.2019

Vår ref.: 18/6506


Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre hjemler til å utarbeide forskrift med krav om botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Reglene om selve botiden vil komme i en etterfølgende forskrift og vil sendes på egen høring.

Departementet vil understreke at det ikke er tatt stilling til om det skal innføres et botidskrav, i forbindelse med høringen vil vi også se hen til mulige overslagseffekter og konsekvenser for andre sektorer.

Det er et krav om at alle som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage eller skole må fremlegge politiattest utstedt i Norge. En norsk politiattest vil kunne ha begrenset verdi dersom den som skal ansettes i barnehagen eller skolen har kort botid i Norge. I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet at det skal innføres hjemmel til å gi nærmere bestemmelser i forskrift om krav om botid for utenlandske borgere.

Bestemmelsene om politiattest i friskoleloven er utformet likt som i opplæringsloven. I vurderingen av om det skal innføres botid, vil de samme hensyn gjøre seg gjeldende for friskoler og offentlige skoler.

I høringsnotatet omtales lengden på et eventuelt botidskrav og departementet foreslår at dette skal være to år og at lengden på botidskrav fastsettes i forskriftene. Vi ber spesielt om tilbakemelding på konsekvensene av botidskrav, hvorvidt det bør settes noe krav til botid og lengden på et eventuelt botidskrav.

I høringsnotatet pkt. 3.3 er det en omtale av hvem som omfattes av et krav om botid. Departementet ber om innspill på om det bør gjøres unntak for utenlandske statsborgere fra tredjeland som bl.a. kan fremlegge troverdige politiattester fra tidligere bostedsstater, og hvordan en slik unntaksordning eventuelt bør utformes.

Høringsbrev og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2621345
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2621345

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfrist 29. januar 2019. Departementet beklager den korte fristen, men utsettelse kan ikke påregnes.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen


Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Knut Astad
                                                                             seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Alle Landets kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Departementene
Sametinget
Kommunale skoler (sendes via kommunene)

Private barnehager
Frittstående grunnskoler
Frittstående vidergående skoler
Private grunnskoler
Private vidergående skoler

Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Barneombudet
Barnevakten
Bufdir
Datatilsynet
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldrenettverk mot mobbing
Foreningen mobbing i skolen
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Hørselshemmedes barns organisasjon
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Kompetanse Norge
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret  UiS
Mental helse ungdom
MOT
NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
Norsk leirskoleforening
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statped
Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
YS

Til toppen