Høring Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Arbeidsgruppen har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. I tillegg til høring på denne rapporten ønsker Kunnskapsdepartementet en vurdering fra høringsinstansene om miljøtiltak herunder tiltak som reduserer klimautslippene i studentboliger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2019

Vår ref.: 19/426

Høring - Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger

En arbeidsgruppe ledet av Inger Stray Lien har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Arbeidsgruppen har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. I vedlagte rapport blir status for studentboligbygging gjennomgått og arbeidsgruppen kommer med konkrete anbefalinger og forslag til tiltak som skal gi en bedre og mer effektiv forvaltning av studentboligbygging.

De viktigste tiltakene som arbeidsgruppen foreslår er:

  • Studentsamskipnader og studentboligstiftelser skal fortsatt være hovedaktører for studentboligbygging.
  • Ny modell for tilskudd til studentboligbygging. Modellen skal ivareta mange av fordelene ved en fast kostnadsramme og samtidig gi rom for variasjoner i tomtekostnader og markedsmessige, miljømessige og prosjektrelaterte forhold.
  • Flere tiltak som skal bedre den økonomiske situasjonen innen studentboligbygging og –forvaltning, samt økt kvalitet og tempo i prosjektgjennomføringen.
  • Endringer som berører rammeverk og samarbeidsrelasjoner knyttet til utvekslingsstudenter, campusutviklingsplaner og vertskommuner.

I tillegg til ønsker Kunnskapsdepartementet en vurdering fra høringsinstansene om miljøtiltak herunder tiltak som reduserer klimautslippene i studentboliger. Departementet ønsker å høre om klima- og miljøtiltak skal vektlegges ved tildeling av tilskudd til nye studentboliger og ved rehabilitering av eksisterende studentboliger og i tilfelle på hvilken måte. Departementet ber om å få synspunkter på aktuelle klima- og miljøtiltak.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2627295.Det oppfordres til å bruke rapportens struktur ved innsending av høringssvar. Høringsfristen er 12. april 2019.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

 

Med hilsen

Peter Olgyai (e.f.)
avdleingsdirektør                                                            Christoffer Wiig
                                                                                           seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Akademiet for yngre forskere

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Ansgar Teologiske Høgskole

AOF Haugaland

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

AOF Norge

AOF Østfold

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Art Complexion makeup skole og kurssenter

Association of Norwegian Students Abroad

Association of Norwegian Students Abroad

Atlantis Medisinske Høgskole

Audiografforbundet

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Barrat Due musikkinstitutt

Bellona

Bergen Arkitekthøgskole

Beverage Academy AS

Bjørknes høyskole

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening

Bårdar Akademiet AS

Centric IT Academy

Chr. Thams fagskole

Delta

Den norske forleggerforening

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Granum kunstfagskole

Elevorganisasjonen

Emergence School of Leadership

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

European Helicopter Center AS

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Fagskole Helse og miljø

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen i Hordaland

Fagskolen i Kirkenes

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole

Fagskolen i Vestfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Ålesund

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Telemark

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole

Fagskolen Troms, avdeling Tromsø

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fashion Mode AS

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Folkeuniversitetets helsefagskole

Forandringsfabrikken

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet

Forum for fagskoler - Abelia

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fredrikstad FagAkademi AS

Frelsesarmeens offisersskole AS

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gauldal fagskole

Grønn byggallianse

Hadsel videregående skole og fagskole

Hald Internasjonale Senter

Handelshøyskolen BI

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Hordaland helsefagskole

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania

Imageakademiet

Institutt for helhetsmedisin

International Stunt Academy as

Justis- og beredskapsdepartementet

Karmsund videregående skole

Klima- og miljødepartementet

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KS

Kulturdepartementet

Kunst og Design College

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Levanger Fagskole

Lofoten maritime fagskole

Lofoten reiselivfagskole

Lovisenberg diakonale høgskole

Luftfartsskolen AS

Lukas fagskole og kurssenter

Menighetsbibelskolen

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

Musikkteaterhøyskolen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Natur og ungdom

NKI AS

NLA Høgskolen

Nord studentsamskipnad

Nord universitet

Nordkapp maritime fagskole og vgs skole

Nordland fagskole i helse-og sosialfag

Nordland fylkeskommune

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges arktiske studentsamskipnad

Norges Dansehøyskole

Norges grønne fagskole - Vea

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges idrettshøgskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Interiørskole AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges yrkesakademi

Noroff Fagskole AS

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk fagskoleråd

Norsk Fotofagskole

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk Hestesenter

Norsk høgskole for helhetsterapi

Norsk jernbaneskole

Norsk presseforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk studentorganisasjon

Norsk tjenestemannslag

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilot Flight Academy AS

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

Romanifolkets Menneskerettighetsforening

Rådet for offentlige fagskoler

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samisk høgskole

Samskipnadsrådet

Sex og politikk

Skrivekunstakademiet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statsbygg

Stavanger offshore tekniske skole

Steinerhøyskolen

Steinerskoleforbundet

Steinkjer fagskole

Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Stjørdal fagskole

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Studentsamskipnaden i Innlandet

Studentsamskipnaden i Molde

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Volda

Studentsamskipnaden i Østfold

Studentsamskipnaden i Ås

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Sørlandets fagskole

Telemark fylkeskommune

TISIP Fagskole

Tone Lise Akademiet AS

Treider Fagskoler AS

Troms fylkeskommune

Trondheim fagskole

Trøndelag fylkeskommune

Tunsberg Medisinske Skole

Unge funksjonshemmede

Unio

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Universitetssenteret på Svalbard

Utenriksdepartementet

Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Stavanger

Velferdstinget Vest

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

VID vitenskapelige høgskole

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ytre Namdal fagskole

Østfold fylkeskommune

Ålesund kunstfagskole