Høring - Oppheving av forskrift om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler

Forskrift opphevet 09. januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/00646

02.10.2003

Høring om oppheving av forskrift om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler

Landbruksdepartementet vurderer å oppheve Forskrift om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler av 22. desember 1993 nr 1333. Forskriften setter krav om at den som importerer visse planter og plantedeler, skal ha godkjenning, og på hvilke vilkår godkjenning skal gis. I tillegg gis det bl a bestemmelser om merking av planter og plantedeler som importeres i forbrukerpakninger.

Bakgrunnen for at forskriften vurderes opphevet er dels at forskriftens bestemmelser overlappes av annet regelverk. I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere kapittel 3 (registrering) er det bestemmelser som på samme måte som krav om godkjenning et stykke på vei ivaretar kontroll med importører av planter og plantedeler. I forskrift om såvarer er det overlappende bestemmelser om merking av forbrukerpakninger. I tillegg kommer at det kan reises tvil om forskriften er i tråd med EØS-regelverket.

Vi ber om at høringssvar sendes Landbruksdepartementet innen 1. desember 2003.

Vedlegg:
Adresseliste for høringsinstanser

Med hilsen

Kjell Nyhus e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Smith
Rådgiver

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Blomstergrossistenes Landsforbund

Uttalelse

Norsk landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Blomsterhandlerforbund

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund

Uttalelse

Norsk institutt for skogforskning

Uttalelse

Skogforsk

Uttalelse

Statens landbrukstilsyn

Uttalelse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Uttalelse