Høring - Utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013

Vår ref.:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr på høring.

Bakgrunn

En revidert utgave av lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom

foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) trer i kraft 1. januar 2014. I den forbindelse er det behov for revisjon av lovens tilhørende forskrifter.

Flere av forskriftsbestemmelsene i dagens forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr tas inn i den reviderte loven. I tillegg innføres den såkalte ”markørordningen” fra EU/EØS i det norske lempningssystemet. Dette innebærer at en lempningssøker vil få en prioritert rett til lempning fra det tidspunktet foretaket leverte søknaden, såfremt de leverer inn samlet bevis innen en senere frist fastsatt av Konkurransetilsynet.

Det er derfor behov for en ny forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr, med saksbehandlingsregler knyttet til lempningsprogrammet. Den gamle forskriften oppheves ved ikrafttredelse av ny forskrift.

Nærmere om forskriftsutkastet

Forskriften vil bli hjemlet i den reviderte loven § 29 femte ledd og § 31 fjerde ledd. Utkastets §§ 1-3 er en videreføring av §§ 1-3 i dagens forskrift. I disse bestemmelsene er det ingen materielle endringer, men hjemlene er oppdatert og det er gjort en lovteknisk og språklig gjennomgang.

Lempningssøknaden, utkastet § 4
Det foreslås å forskriftsregulere hvordan man søker om lempning, og hva en lempningssøknad skal inneholde. Forslaget søker å gi foretakene mer forutsigbarhet og informasjon om prosessen, samt å øke kvaliteten på lempningssøknadene som kommer til Konkurransetilsynet.

I forskriftsutkastet § 4 annet ledd oppstilles det innholdskrav til selve søknaden. Dette leddet er utformet etter mønster fra ESAs og Kommisjonens retningslinjer for lempning, samt ECN model leniency programme. Et foretak som ikke besitter informasjon om alle disse konkrete punktene vil ikke bli avskåret fra hel eller delvis lempning så lenge de øvrige vilkårene er oppfylt.

I forskriftsutkastet § 4 tredje ledd reguleres lempningssøknader på andre språk enn norsk.

Det forutsettes at Konkurransetilsynet ikke vil gi et foretak som søker om lempning urimelig korte frister for å oversette dokumenter. Dersom Konkurransetilsynet mottar en såkalt summary application etter mønster fra ECNs model leniency programme vil dette godtas som en lempningssøknad. Det følger naturlig av samarbeidsplikten i konkurranseloven § 30 første ledd bokstav b at lempningssøker skal bistå Konkurransetilsynet med å få flest mulig dokumenter på norsk. 

Utkastets fjerde ledd informerer om hvordan Konkurransetilsynet bekrefter at søknad om lempning er mottatt.

Foreløpig vurdering av lempningssøknaden, utkastet § 5
Det foreslås å videreføre § 9 i dagens forskrift med noen endringer. Formålet med forskriftsutkastet § 5 er at foretaket skal vite om informasjonen som er overlevert etter en foreløpig vurdering kvalifiserer til hel eller delvis lempning av overtredelsesgebyr.

Første ledd presiserer at Konkurransetilsynet skal underrette foretaket skriftlig så snart det lar seg gjøre om den foreløpige vurderingen av lempningssøknaden. Bestemmelsen er ellers bygget opp etter strukturen i lovteksten og tar for seg bevisfremleggelse etter krrl § 30 annet ledd bokstav a, b og c i  forskriftsutkastet § 5 andre, tredje og fjerde ledd. I femte ledd beskrives foreløpig vurdering av lempningssøknader etter krrl § 31 om delvis lempning. For å få innvilget lempning må også de øvrige vilkårene for lempning være oppfylt på det tidspunktet lempning vurderes endelig.

Samarbeidsplikt, utkastet § 6
Det foreslås en egen bestemmelse som utdyper samarbeidsplikten i konkurranseloven § 30 første ledd bokstav b.

I forskriftsutkastet § 6 annet ledd presiseres det at foretaket må fremlegge alle bevis og annen relevant informasjon i dets besittelse. Dersom foretaket ikke er klar over eksistensen av bevis vil dette ikke automatisk føre til at retten til lempning bortfaller. Det er bevis og informasjon som foretaket har kunnskap om og har tilgjengelig som skal overleveres.

Det siste leddet i forslaget til § 6 gir eksempler på handlinger som vanskeliggjør Konkurransetilsynets etterforskning, og som vil kunne frata foretaket rett til lempning.

Endelig vedtak om lempning, utkastet § 7
Det foreslås en egen bestemmelse som tydeliggjør hvordan en lempningssak endelig avsluttes.

Høringen

Høringsfristen er 7. oktober 2013.

Høringsuttalelser sendes til Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet, Konkurransepolitisk avdeling, postboks 8004 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for andre underliggende etater og organer enn de som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, kan også uttale seg.

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

 

Med hilsen

 

Nils-Ola Widme
Avdelingsdirektør
Tone Cecilie Høgestøl
Rådgiver

 

                                                                                                          

 

Vedlegg:
Høringsinstanser
Utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat: Forslag til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat i pdf-format

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1.januar 2014 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) §§ 29 femte ledd, 31 fjerde ledd og delegeringsvedtak 14. juni 2013.

§ 1 Virkeområde

Forskriften fastsetter nærmere regler om utmåling av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 for brudd på konkurranseloven og lempning etter konkurranseloven §§ 30 og 31. Med lempning menes i forskriften hel eller delvis nedsettelse av overtredelsesgebyr i forbindelse med en overtredelse av konkurranseloven § 10.

Bestemmelsene om utmåling av overtredelsesgebyr for foretak gjelder tilsvarende for sammenslutninger av foretak.

§ 2 Overtredelsesgebyrets maksimale størrelse

Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 1 prosent av foretakets omsetning dersom foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt

 1. overtrer konkurranseloven § 18 første ledd
 2. overtrer vedtak etter konkurranseloven § 23
 3. overtrer forskrift etter konkurranseloven §§ 18 niende ledd eller 23
 4. unnlater å etterkomme pålegg etter konkurranseloven §18 tredje eller femte ledd, §§ 24 eller 25
 5. gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til konkurransemyndighetene
 6. bryter forsegling foretatt i medhold av konkurranseloven § 25
 7. medvirker til overtredelser av bokstav a til f.

Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av foretakets omsetning dersom foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt overtrer

 1. konkurranseloven §§ 10 eller 11
 2. vedtak etter konkurranseloven § 12
 3. forskrift etter konkurranseloven § 14
 4. vedtak etter konkurranseloven §§ 16 eller 16a
 5. konkurranseloven § 19 første ledd
 6. medvirker til overtredelser av bokstav a til e.

Omsetningen er foretakets samlede salgsinntekt for det siste regnskapsåret. Hvis en sammenslutning av foretak overtrer konkurranseloven og overtredelsen angår medlemsforetakenes aktiviteter, er omsetningen den samlede salgsinntekten til de medlemmene som er aktive på de markedene som berøres av overtredelsen.

§ 3 Momenter i utmålingen

Det fremgår av konkurranseloven § 29 andre ledd at det ved utmålingen av overtredelsesgebyret skal legges særlig vekt på foretakets omsetning, overtredelsens grovhet og varighet. Ved overtredelse av konkurranseloven § 10 gjelder konkurranseloven §§ 30 og 31 om lempning.

Ved vurdering av hvor grov overtredelsen er skal det særlig tas hensyn til

 1. overtredelsens art
 2. overtredelsens faktiske innvirkning på markedet
 3. størrelsen på det berørte markedet
 4. utvist skyld
 5. den kombinerte markedsandelen til de berørte foretak
 6. om avtaler eller tiltak er gjennomført.

Ved overtredelser av konkurranseloven §§ 10 og 11 kan Konkurransetilsynet ved utmålingen av overtredelsesgebyret ta utgangspunkt i omsetningsverdien av foretakets varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter i det aktuelle geografiske området for det siste hele regnskapsåret foretaket deltok i overtredelsen. Avhengig av hvor grov overtredelsen er, kan det tas utgangspunkt i et beløp på inntil 30 prosent av omsetningsverdien fastsatt etter første punktum.

Ved overtredelser av konkurranseloven §§ 10 og 11 kan Konkurransetilsynet multiplisere beløpet som fremkommer når det er tatt hensyn til momentene i andre og tredje ledd med antallet år foretaket har deltatt i overtredelsen. Perioder på under seks måneder vil bli medregnet som et halvt år, og perioder på mer enn seks måneder, men under ett år, vil bli medregnet som et helt år.

Ved særlig grove overtredelser av konkurranseloven §§ 10 og 11, som horisontale avtaler om prisfastsettelse, markedsdeling og begrensning av produksjonen, kan overtredelsesgebyret økes med ytterligere 15 til 25 prosent av omsetningsverdien fastsatt etter tredje ledd første punktum.

Andre momenter som i skjerpende eller formildende retning kan påvirke utmålingen av gebyret, er blant annet

 1. om foretaket har hatt en ledende eller passiv rolle i overtredelsen
 2. om foretaket fortsetter med overtredelsen eller på ny begår den samme eller tilsvarende overtredelse
 3. om foretaket ved instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen
 4. om foretaket har bistått Konkurransetilsynet i forbindelse med etterforskningen av overtredelsen utover det som følger av foretakets rettslige plikt og utenfor tilfeller som faller inn under reglene om lempning
 5. økonomien til det konsernet foretaket er en del av
 6. overtredelsesgebyrets preventive virkning
 7. om offentlige myndigheter har pålagt, tillatt eller oppmuntret til konkurransebegrensende adferd.

Hvis foretaket fortsetter med overtredelsen eller på ny begår den samme eller tilsvarende overtredelse, kan gebyret økes med inntil 100 prosent for hver overtredelse.

Ved overtredelser av konkurranseloven §§ 10 og 11 skal Konkurransetilsynet i vedtak om overtredelsesgebyr angi de momentene som det er lagt vekt på ved utmålingen og hva som har hatt særlig betydning for resultatet.

Anmoder et foretak om at det tas hensyn til foretakets manglende betalingsevne, kan Konkurransetilsynet i særlige tilfeller legge vekt på det.

§ 4 Lempningssøknaden

En søknad om lempning etter konkurranseloven §§ 30 og 31 rettes skriftlig eller muntlig til Konkurransetilsynet. Bevis skal fremlegges som beskrevet i konkurranseloven § 30 første ledd bokstav a og andre ledd.

I en lempningssøknad skal søker gi tilgjengelig informasjon om identiteten til foretakene som har deltatt i overtredelsen, og en konkret beskrivelse av overtredelsens art, overtredelsens varighet, hvilke produkter overtredelsen har omfattet, overtredelsens geografiske omfang, og om foretaket har hatt kontakt med andre konkurransemyndigheter om overtredelsen.

Lempningssøknader etter konkurranseloven § 30 andre ledd bokstav c på andre språk enn norsk, svensk, dansk og engelsk gir en prioritert rett til lempning dersom Konkurransetilsynet mottar en oversettelse innen en frist Konkurransetilsynet fastsetter.

Konkurransetilsynet skal bekrefte skriftlig med dato og klokkeslett når lempningssøknaden er mottatt. Bekreftelsen skal identifisere fremlagte bevis.

§ 5 Foreløpig vurdering av lempningssøknaden

Konkurransetilsynet skal så snart som mulig underrette foretaket skriftlig om den foreløpige vurderingen av lempningssøknaden.

Finner Konkurransetilsynet på bakgrunn av det fremlagte bevismaterialet etter konkurranseloven § 30 andre ledd bokstav a at vilkårene i konkurranseloven § 30 første ledd er oppfylt, skal foretaket underrettes om at det er grunnlag for hel lempning, forutsatt at foretaket oppfyller de øvrige vilkårene for lempning.

Gir foretaket en beskrivelse av bevismaterialet etter konkurranseloven § 30 andre ledd bokstav b, kontrollerer Konkurransetilsynet om beskrivelsen oppfyller vilkårene i konkurranseloven § 30 første ledd, og informerer foretaket om vurderingen. Finner Konkurransetilsynet at bevisene som deretter fremlegges svarer til beskrivelsen, skal foretaket underrettes om at det er grunnlag for hel lempning, forutsatt at foretaket oppfyller de øvrige vilkårene for lempning.

Dersom foretaket har blitt gitt en prioritert rett til lempning etter konkurranseloven § 30 annet ledd c, og foretaket oppfyller vilkårene i konkurranseloven § 30 første ledd innen fristen Konkurransetilsynet har satt, skal foretaket underrettes om at det er grunnlag for hel lempning, forutsatt at foretaket oppfyller de øvrige vilkårene for lempning.

Finner Konkurransetilsynet på bakgrunn av det fremlagte bevismaterialet at vilkårene i konkurranseloven § 31 første ledd er oppfylt, skal foretaket underrettes om at det er grunnlag for delvis lempning, forutsatt at foretaket oppfyller de øvrige vilkårene for lempning.

§ 6 Samarbeidsplikt

Etter konkurranseloven § 30 første ledd bokstav b skal et foretak av eget tiltak samarbeide fullt ut med Konkurransetilsynet under hele saksbehandlingen.

Foretaket skal fremlegge alle bevis og annen relevant informasjon foretaket besitter til enhver tid, besvare alle henvendelser fra Konkurransetilsynet og sørge for at nåværende og, så langt det er mulig, tidligere ansatte er tilgjengelige for å forklare seg.

Handlinger som vanskeliggjør Konkurransetilsynets etterforskning, som å tilintetgjøre bevis, gi uriktige opplysninger og avsløre eksistensen av eller innholdet i søknaden om lempning, vil kunne frata foretaket rett til lempning. Dette gjelder også fra det tidspunkt foretaket vurderer å søke lempning, men før søknad er sendt Konkurransetilsynet.

§ 7 Endelig vedtak om lempning

Søknad om hel eller delvis lempning innvilges eller avslås i  vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 andre ledd.

§ 8 Tilbakelevering av bevis

Fremlagte bevis som ikke oppfyller vilkårene i konkurranseloven § 30 første ledd, kan kreves levert tilbake. Konkurransetilsynet kan likevel innhente ytterligere informasjon etter konkurranseloven §§ 24 og 25.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.

Advokatfirma Arntzen de Besche
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet HJORT DA
Advokatfirmaet Kluge DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet WiersholmAS
Advokatfirmaet Wikborg Rein 
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Bull & Co Advokatfirma AS
Deloitte Advokatfirma AS
Føyen Advokatfirma DA
KPMG
Kvale Advokatfirma DA 
Oslo Economics
PWC

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
ØKOKRIM

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet 
Departementene 
Finanstilsynet 
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Post- og teletilsynet
Sivilombudsmannen

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Apotekerforeningen
Bedriftsforbundet
Dagligvareleverandørenes forening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Fono -den norske platebransjen
Hovedorganisasjonen Virke
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KS
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Gullsmed Forbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Tono
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Det juridiske Fakultet UiB
Det juridiske Fakultet UiO
Det juridiske Fakultet UiT
Norges Handelshøyskole
Handelshøyskolen BI

 

Til toppen