Høring – rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten på alminnelig høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2021

Vår ref.: 21/1554

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten på alminnelig høring.

Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg som ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet 23. juni 2020. Ekspertutvalgets mandat var å vurdere den administrative ordningen for Arbeidsretten i lys av Grunnlovens krav til domstolenes uavhengighet og upartiskhet, samt å vurdere tiltak som legger til rette for en hensiktsmessig og robust administrativ ordning for fremtiden. Rapporten omhandler blant annet Arbeidsrettens administrative tilknytning og budsjettmessige ansvarsplassering, ordningen for utnevning og oppnevning av dommere, Arbeidsrettens sammensetning i den enkelte sak, klage og disiplinærordning for Arbeidsrettens dommere, og reguleringen av dommerens sidegjøremål.

Rapporten ble lagt frem 15. mars 2021.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på ekspertutvalgets vurderinger, anbefalinger og forslag.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2021.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Finsland
fagdirektør

 

 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • Datatilsynet
 • Delta
 • De samarbeidende organisasjoner (DSO)
 • Den norske legeforening
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Handel og Kontor i Norge
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høyskolen Kristiania
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Junit
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Negotia
 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Rederiforbund
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Filmforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norsk Sceneinstruktørforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo Kommune
 • Parat
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet
 • Riksmekleren
 • SAFE
 • Samferdselsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen, Juridisk Fakultet
 • Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Yrkestrafikkforbundet