Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2019

Vår ref.: 18/364

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring.

Som ledd i regionreformen overføres nye oppgaver til fylkeskommunene, som regional kulturminnemyndighet, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv etter kulturminneloven 15.2.2019 (ansvarsforskriften). Departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft 1.1.2020. Dagens forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av 9.2.1979 nr. 8785 vil samtidig bli opphevet.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskriften. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse til saksnr. 18/364 i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste med høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene formidler saken til eventuelle underliggende etater eller til andre som ikke er oppført på høringslisten, men som burde få oversendt høringen. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstansene. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfristen er 1. november 2019.

Spørsmål kan rettes til avd.dir. Mathys Truyen, tlf. 22245767, Mathys.Truyen@kld.dep.no eller seniorrådgiver Ragnhild Guribye, tlf. 22246031 Ragnhild.Guribye@kld.dep.no.

 

Med hilsen 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragnhild Guribye
seniorrådgiver

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

Bygg og Bevar

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Foreningen Fredet

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum

Kulturminnefondet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Kulturvernforbund

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk Kulturarv

Norsk Maritimt Museum

NTNU Vitenskapsmuseet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Regelrådet

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stavanger Museum

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune