Høring - reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde, forskrift om økonomiske virkemidler

Forskrift Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2360

02.09.03

Høring - reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde, forskrift om økonomiske virkemidler

Det pågående arbeid med reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde er omtalt i St.prp. nr. 58 (2001-2002) Om reindriftsavtalen 2002-2003 punkt 4.2.2, og i St.prp. nr. 63 (2002-2003) Om reindriftsavtalen 2003-2004 punkt 4.1. I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2003 ble det fremmet forslag om at Landbruksdepartementet skulle ha fullmakt til innen utgangen av 2004 å inngå avtaler med reineierne om reduksjon av reintallet innenfor en ramme på 15 mill, kroner, jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003) side 117 hvor det er gjort nærmere rede for problemstillingen. Stortinget sluttet seg til dette under behandlingen av saken 20. juni 2003 (vedtaksnummer 636). Det er på den bakgrunn utarbeidet et utkast til forskrift om økonomiske virkemidler som følger vedlagt for eventuelle merknader.

I utkastet er ulike hensyn forsøkt avveid. Bestemmelsene må utformes slik at bruk av midler så langt det er mulig ikke finner sted uten at forutsatt reintallstilpasning oppnås. Samtidig må ikke vilkårene være så stramme at få eller ingen finner tilbudet attraktivt.

Kjernen i opplegget med frivillig reintallstilpasning er inngåelse av en driftsavtale mellom Reindriftsforvaltningen og de enkelte reinbeitedistrikter, jf. utkastet § 3. En slik avtale er en forutsetning for at bonus i det hele tatt skal komme til utbetaling. Ideelt sett burde alle driftsenheter i det enkelte reinbeitedistrikt uttrykkelig forplikte seg i henhold til avtalen. Vi ser imidlertid at den situasjon fort vil kunne oppstå at enkelte ikke vil forplikte seg og på den måten blokkere for ellers omforente løsninger. På den bakgrunn er det i utkastet § 3 lagt opp til at driftsenheter som representerer minst 90 % av reintallet i distriktet må forplikte seg for å utløse bonusutbetaling. Eventuelle driftsenheter som ikke vil forplikte seg etter avtalen forutsettes fulgt opp i henhold til reindriftslovens bestemmelser.

For øvrig viser vi til utkastets bestemmelser.

For at ordningen skal få så stor betydning som mulig også i inneværende slaktesesong, haster det med å fa forskriften fastsatt. Frist for eventuelle merknader settes derfor til 10. oktober 2003. Vi beklager den korte høringsfristen, men om ønskelig kan det avholdes et møte hvor problemstillingene drøftes nærmere. Vi bes i så fall kontaktet.

Vedlegg.

Gjenpart med vedlegg:
Reindriftsforvaltningen, 9510 Alta
Sametinget, 9730 Karasjok

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Marit Myklevold
avdelingsdirektør