Høring - Revisjon av domstolloven kapittel 5

Frist: 12.02.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200410889 SIA HEF

12.11.2004Høring: Revisjon av domstolloven kapittel 5 om uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere m.v. – rapport

I januar 2004 oppnevnte Domstoladministrasjonen en arbeidsgruppe for gjennomgang av kapittel 5 i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven). Arbeidsgruppen ble opprettet på bakgrunn av forslag i en delrapport til Domstoladministrasjonens prosjekt ”Domstoler i endring”. Opprettelsen av arbeidsgruppen må også ses på bakgrunn av Justisdepartementets arbeid med oppfølgingen av NOU 2002: 11 ”Dømmes av likemenn”.

Arbeidsgruppens rapport med forslag til lovendringer ble oversendt Justisdepartementet 13. oktober 2004. Arbeidsgruppen foreslår en rekke endringer i reglene om trekning og oppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere, herunder reglene om forbigåelse, forfall og beslutningsmyndighet m.m., og endringer i reglene for godtgjørelse.

Rapporten sendes med dette på høring. Høringsfristen er 12. februar 2005. Høringsuttalelsene skal sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Uttalelsene kan også sendes på e-post til hege.feiring@jd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge utredningen frem for underordnete etater eller andre organer som ikke er nevnt i høringslisten.

Rapporten og høringsbrevet er også tilgjengelige på Justisdepartementets hjemmeside. Arbeidsgruppen har for øvrig gjort departementet oppmerksom på at straffeprosessloven § 371 er falt ut blant de bestemmelsene der henvisninger til regler i domstolloven kap. 5 må endres, jf. rapporten side 37 punkt 1.


Med hilsen


Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Hege Feiring
seniorrådgiver

Departementene
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Fylkesmennene
Politidirektoratet
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder tingrett
Bergen tingrett
Drammen tingrett
Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Flekkegjord tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett
Haugesund tingrett
Inderøy tingrett
Indre Finnmark tingrett
Karmsund tingrett
Kongsberg tingrett
Lyngdal tingrett
Midhordland tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Sarpsborg tingrett
Skien og Porsgrunn tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Trondheim tingrett
Tønsberg tingrett
Vest-Telemark tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Kommunenes Sentralforbund
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Datatilsynet