Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring: Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2010

Vår ref.:

Til høringsinstansene
ifølge vedlagte liste
 

 

Deres ref.                                  Vår ref.                               Dato
                                               201004688-   /TRH                3.5.2010

 

Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot mv.) - høring

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse til vedlagte høringsnotat, hvor Justisdepartementet foreslår lovendringer som legger til rette for at samfunnsstraff kan erstatte fengsel som subsidiær straff ved bot. Dette vil bidra til å øke bruken av samfunnsstraff i tråd med Stortingets ønske. Departementet foreslår videre å overføre avgjørelsesmyndigheten ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra regionalt til lokalt nivå.

Høringsfristen er 2. august 2010. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn dem som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).


Med hilsen


Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef 
                                                                 Sissel Kofoed
                                                                 avdelingsdirektør

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

ØKOKRIM

Kriminalomsorgsregionene

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Tilsynsrådene for fengslene

Justissekretariatene

Sekretariatet for konfliktrådene

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Sivilombudsmannen

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Akademikerne

Amnesty International Norge

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Fellesorganisasjonen (FO)

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forum for ytringsfrihet

Forsvarergruppen av 1977

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Institutt for menneskerettigheter, UiO

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

LO Stat

Medietilsynet

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske kvinnelige juristers forening

Politijuristene

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stine Sofies Stiftelse

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

WayBack

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen