Høring – forslag om samordning av statlige innkjøp

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette forslag om samordning av statlige innkjøp på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2013

Vår ref.:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette forslag om samordning av statlige innkjøp på høring.

FAD har basert sitt høringsnotat på en rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe. FAD foreslår at det etableres en statlig enhet som får ansvar for å inngå og forvalte rammeavtaler på statens vegne.

I høringsnotatet har ikke FAD tatt stilling til lokalisering av en slik statlig enhet. FAD vil imidlertid vise til Regjeringens lokaliseringspolitiske mål slik de er formulert i Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Disse retningslinjene gjelder for denne type etableringer av statlig virksomhet. I disse retningslinjene framgår det bl.a. at nye statlige virksomheter skal lokaliseres utenfor Oslo, og at unntak fra dette prinsippet skal ha en særskilt begrunnelse.

FAD ber om høringsinstansenes syn på departementets forskjellige forslag i høringsnotatet. Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på lokalisering og organisering av en statlig samordningsenhet. Videre ber departementet om at statlige virksomheter vurderer eget behov for og nytte av en slik innkjøpsenhet.

Høringsbrev med høringsnotat sendes elektronisk til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten kan også uttale seg. Høringsnotatet er publisert på departementets hjemmesider.

Høringsfristen er fastsatt til 10.12.2013. Kommentarer til høringsnotatet kan oversendes per e-post til postmottak@fad.dep.no.

Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på FADs hjemmesider.

 

Med hilsen

 

Steinar Undrum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Gunnar Birkelund
prosjektleder

 

 

                                                                                                                                                                                   

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Departementene

Departementenes Servicesenter
Direktorater og tilsyn

De regionale helseforetakene
Forsvarets logistikkorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innovasjon Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Politiets data- og materielltjeneste

NIMA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Riksrevisjonen

Regjeringsadvokaten

Statsbygg 
Uninett

Unio

Universiteter og høyskoler

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund