Høring - Samordning og revisjon av erstatningsforskrifter

Forskrift om erstatninger etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon. Fastsatt 21. juli.2004. Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Fastsatt 21. juli 2004. Forskrift om erstatning ved katastr

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200401001-/agl

6. mai 2004

Samordning og revisjon av erstatningsforskrifter – høring

Vedlagt følger Landbruksdepartementets forslag til revisjon av erstatningsordningene i landbruket. Departementet foreslår at alle forskriftene som regulerer erstatningsordningene i landbruket forenkles og samles i tre nye forskrifter:

Hjemmelen til forskriftene ligger i hhv. Matloven (pålegg og restriksjoner) og Jordloven.

Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter fra 01.01.04 alle erstatningsordningene i landbruket. Med dette er det lagt til rette for en effektiv forvaltning av ordningene slik at erstatningsordninger som sådan blir sett både i sammenheng med hverandre og i sammenheng med de øvrige virkemidlene i landbrukspolitikken. Videre er målet at en slik samordning bidrar til en mer effektiv ressursbruk.

SLF har iverksatt en overgangsordning fra 01.01.04 basert på reviderte og midlertidige forskrifter vedtatt av departementet. I overgangsperioden videreføres de delordningene som var gjeldende inntil årsskiftet. Det er et mål at overgangsordningene skal gjelde i en så begrenset periode som mulig, og det tas sikte på at de reviderte forskriftene skal tre i kraft 01.08.04.

Revisjonen legger opp til et klarere skille mellom forskriftsbestemmelser på den ene siden og retningslinjer og informasjon på den andre siden. Dette innebærer først og fremst en omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene i forskriftene blir rendyrket som rettsregler og at retningslinjer og informasjon av veiledningskarakter blir flyttet til rundskriv og andre informasjonskilder. Formålet med dette er å gjøre det enklere både for søkerne og forvaltningen av ordningene.

Det er ikke foreslått endringer som øker statens forpliktelser. Endringene vil derfor etter alt å dømme innebære erstatningsutbetalinger på omtrent samme nivå som i dag. Det er imidlertid et mål at denne samordningen av erstatningsordningene i landbruket gir en effektivisering av forvaltningen av ordningene.

Det foreslås å benytte standardiserte satser for utmåling av erstatning for bestemte dyreslag inntatt i forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante – og husdyrproduksjon. Standardsatsene er en videreføring av satsene i forskrift 17. august 2001 nr. 925 om standardiserte satser for erstatning for dyr, men er justert noe på bakgrunn av en utredning fra NILF. Standardsatsene foreslås anvendt også ved frivillig nedslakting og erstatning ved katastrofetap i husdyrhold. Satsene er forholdsvis detaljerte og kompliserte og det kan være grunnlag for en forenkling. Dette har det ikke vært tid til i denne prosessen, men Landbruksdepartementet tar sikte på en nærmere gjennomgang av disse på et senere tidspunkt.

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner
Det foreliggende forslaget til forskrift innebærer at alle erstatningsrelaterte ordninger som er samlet under kap. 1143, post 73 samles i ett felles regelverk. Det forhold at de ulike delordningene er hjemlet i to ulike paragrafer i matloven må ikke, etter departementets oppfatning, utelukke felles forvaltningsopplegg for ordninger som likner hverandre. En utstrakt samordning antas å være en stor fordel for alle brukergrupper og representere et betydelig effektiviseringspotensiale over tid. Det er imidlertid viktig at det klart fremgår av forskriften hvilken hjemmel i matloven som regulerer de ulike erstatningsordningene.

Departementet har, i den grad det er funnet mulig og hensiktsmessig , laget gjennomgående bestemmelser for alle delordningene i forskriften. Dette gjelder i første rekke de innledende generelle bestemmelsene og de administrative bestemmelsene. Bestemmelsene om erstatningsutmåling er samordnet så langt det har latt seg gjøre og det er foretatt vesentlige endringer med hensyn til grunnlaget for erstatningsutmåling på enkelte av de tidligere delordningene. Endringer av denne karakteren innebærer lavere detaljeringsgrad og et noe mer grovmasket regelverk. Det er likevel departementets klare oppfatning at de endringene det er lagt opp til ikke medfører uakseptable økonomiske virkninger for brukeren i forhold til nåværende delordninger. Gevinsten er en mer formålseffektiv, profesjonalisert og brukerrettet forvaltning.

Ettersom erstatningsordningene etter offentlige pålegg har samme formål og nå samles i en felles forskrift, bør det i utgangspunktet søkes å ha et felles virkeområde, slik at pålegg som retter seg mot hobbybruk gir lik rett til erstatning enten pålegget retter seg mot husdyrhold eller planteproduksjon. Begge ordningene er hjemlet i matloven § 22, men det er en ulik regulering av de to ordningene. Erstatning etter offentlige pålegg om avliving av dyr er, i motsetning til pålegg på plantesiden, hjemlet som en rettighet i loven. Det kan likevel være grunn til se nærmere på hvorvidt virkeområdet for de to ordningene bør være sammenfallende. Departementet har ikke hatt tilstrekkelig tid til å vurdere dette nærmere i denne omgang, men ønsker synspunkter på dette fra høringsinstansene.

Ordninger under Skadefondet for landbruksproduksjon
I jordbruksforhandlingene i 2003 ble det på bakgrunn av en utredning fra Statens landbruksforvaltning Forenkling i katastrofeordningene m.m. SLF rapportnr. 02/2003-B vedtatt betydelige endringer i avlingssviktordningen og erstatning ved svikt i honningproduksjon. Endringene trådte i kraft 1. juli 2003. Som en følge av ovennevnte utredning har departementet i samarbeid med Statens landbruksforvaltning gjennomgått forskriftene for klimabetingede erstatningsordninger i plante- og honningproduksjon med det formål å gjøre forvaltningen av ordningene enklere og mer effektiv på alle nivåer, og gjøre informasjon lettere tilgjengelig for søkerne.

Landbruksdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen 21. juni 2004.

Høringsuttalelsene sendes til Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO eller postmottak@ld.dep.no

Alle høringsuttalelsene vil bli lagt ut på et eget nettsted på Landbruksdepartementets hjemmesider.

Eventuelle spørsmål som gjelder høringsnotatene kan rettes til Anne Lotte Gjelsnes tlf. 22 24 92 07 eller Arve Gladheim tlf. 22 24 92 23.

Vedlegg:
3 stk høringsnotater
Liste over høringsinstanser

Med hilsen

Leif Forsell (e.f.)
ekspedisjonssjef

Arve Gladheim
seniorrådgiver