Høring - statlige regnskapsstandarder (SRS)

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2015

Vår ref.: 14/5490

Finansdepartementet (FIN) orienterte i Gul bok 2015, kapittel 7.6 om det pågående arbeidet med oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Det vurderes å gjøre standardene obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. SRS regulerer bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter. Det er frivillig å benytte periodisert regnskap på virksomhetsnivå i staten. Virksomheten kan i samråd med overordnet departement velge å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet.

Erfaringene fra bruken av SRS siden fastsettingen (2010) har synliggjort et behov for en generell oppdatering av standardene. FIN har mottatt et forslag til oppdatering av følgende fire SRS fra Direktoratet for økonoistyring (DFØ).

  • SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
  • SRS 2 Kontantstrømoppstilling
  • SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter 
  • SRS 10 Inntekt fra bevilgninger

DFØ er forvalter av SRS, og disse fire standardene er vurdert å inneholde de mest omfattende endringene.Vedlagt høringen følger et notat fra DFØ som redegjør for endringsforslagene. Notatet inneholder også en overordnet vurdering av konsekvenser av å gjøre SRS obligatorisk. Dersom høringen ikke tilsier noe annet, tas det sikte på å fastsette de reviderte standardene som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen 15. mars 2015. Som appendiks til høringsbrevet følger en liste med spørsmål som høringsinstansene bes om å besvare.

Departementene

Riksrevisjonen

 

Til toppen