Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring til endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.05.2020

Vår ref.: 2017/370-49/FD II 4/MAMO

 

Iht. adresseliste

 

 

 

 

 

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

 

2017/370-49/FD II 4/MAMO

07.04.2020

Høring - Endring i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. Forslaget innebærer en overføring av Statens havarikommisjon for Forsvaret til Statens havarikommisjon for transport. Statens havarikommisjon for transport vil samtidig endre navn til Statens havarikommisjon. I tillegg er det foreslått noen mindre språklige endringer.

Forslagene medfører at den nye etaten Statens havarikommisjon blir undersøkelsesmyndighet for ulykker og hendelser i forsvarssektoren. Undersøkelser av ulykker og hendelser i Etterretningstjenesten vil fortsatt undersøkes av Etterretningstjenesten.

Frist for å sende inn høringssvar er 29.05.2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/ID2696197.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

 

Henning Vaglum (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Svein Lystrup

kommandør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

 

Adresseliste / Recipients:

Iht. adresseliste

 

Høringsbrev [pdf]

 

 

Høringsnotat [pdf]

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Fosen tingrett
Oslo tingrett
Salten tingrett
Senja tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Bane NOR
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Etterretningstjenesten
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets havarikommisjon
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsmateriell
Forsvarets sikkerhetsavdeling
Fylkesmannsembetene
Generaladvokaten
Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge
Institutt for forsvarsstudier
Kripos
Kystverket
Luftfartstilsynet
Ombudsmannen for Forsvaret
Politihøyskolen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norsk Romsenter
Norwegian
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
SAS Norge
Sivilombudsmannen
Statsadvokatene
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen
Vegtilsynet
Widerøe's Flyveselskap AS
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges forsvarsforening
Norges juristforbund
Norsk militærjuridisk forening
Norges offisersforbund
Norges reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Personellforbundet
Yrkesorgansasjonenes sentralforbund

Til toppen