Høring - Tilpasninger i pensjonslovgivningen som følge av ikrafttredelse av forskrift om verdipapirfonds handel med derivater

Høringsfrist 13. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1162 FM KyK

20.01.2004

Høring – tilpasninger i pensjonslovgivningen som følge av ikrafttredelse av forskrift om verdipapirfonds handel med derivater

1.
I brev av 28. oktober 2002 ba Finansdepartementet Kredittilsynet om å utarbeide utkast til forskrift og høringsnotat til endringer i pensjonslovgivningen. Bakgrunnen for dette var ikrafttredelse av forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater. Forskriften innebærer økt adgang for verdipapirfond til å eksponere fondets forvaltningskapital for risiko. I brevet heter det blant annet:

”Av forskriften § 7 første ledd første setning fremgår at forvaltningsselskap for verdipapirfond ikke kan tilby fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier før 1. januar 2003. I annen setning heter det at forvaltningsselskap som markedsfører UCITS-fond i andre EØS-land frem til 13. februar 2004 bare kan benytte derivater for å oppnå hensiktsmessig forvaltning av fondet.”

Departementet viser i brevet til at det i Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) ble foreslått at pensjonskapitalen i en innskuddsordning skulle kunne investeres i verdipapirfond etter dagjeldende regler. Departementet anfører i nevnte brev at å øke risiko ved bruk av derivatstrategier representerer en investering som i stor grad skiller seg fra det investeringsuniverset som tidligere har vært tilgjengelig for verdipapirfond. I brevet til Kredittilsynet skriver departementet videre:

”På denne bakgrunn mener departementet det ikke er hensiktsmessig at midler tilknyttet skattebegunstigede pensjonsordninger skal kunne investeres i andeler i verdipapirfond hvor det benyttes derivatstrategier som innebærer at risiko i fondet kan økes vesentlig.”

Videre uttalte departementet i brevet at aktuelle bestemmelser i pensjonslovgivningen som vil måtte vurderes er:

  • innskuddsordninger, jf. lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3-4
  • pensjonsspareavtaler under regelverket for individuelle pensjonsavtaler, jf. forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (IPA-forskriften) § 6-47-4
  • pensjonsordninger med investeringsvalg, jf. lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 11-4
  • livsforsikring med investeringsvalg, jf. lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-4 og tilhørende forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning § 15

2.
5. desember 2004 oversendte Kredittilsynet oversendelsesbrev, utkast til forskrifter og et utdypende høringsnotat til Finansdepartementet i sakens anledning. Disse tre dokumentene er vedlagt dette høringsbrevet. Utkastene til forskrifter fra Kredittilsynet omfatter:

  • utkast til (ny) forskrift som begrenser adgangen til å plassere pensjonsmidler i verdipapirfond og særskilte investeringsporteføljer som inkluderer derivater når pensjonsordningen er opprettet med investeringsvalg, og
  • utkast til forskrift om endring i forskrift om kapitalforvaltning i forsikring kapittel 3 om forsikring med investeringsvalg.

Finansdepartementet ber om merknader fra høringsinstansene innen tirsdag 13. april 2004.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Juristforbund
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund