Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven på høring. Forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2021

Vår ref.: 20/5054

Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven på høring. Forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.  

Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging. Departementet foreslår at tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet legges organisatorisk til Bufetat. Kartleggingen forutsetter faglige bidrag fra helsepersonell og at spesialisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helseforetakenes styringslinje, til å bidra med nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene. Departementet viser videre til at det skal utvikles nasjonale anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet nærmere.

Videre foreslår departementet at kommunal barnevernstjeneste kan anmode Bufetat om helsekartlegging når barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda etter barnevernloven § 4-12, § 4-24, § 4-25 og ved plassering utenfor hjemmet etter § 4-4 sjette ledd. Dette omfatter omsorgsovertakelser, atferdsplasseringer og frivillige plasseringer utenfor hjemmet. Helsekartlegging kan bare anmodes dersom det foreligger samtykke. Selv om kartlegging forutsetter samtykke, kan helsekartlegging likevel oppleves som inngripende og belastende for barn og foreldre, og departementet foreslår derfor at barnevernstjenesten gis en klar hjemmel til å be slik kartlegging når det foreligger samtykke.

Departementet forslår at Bufetat avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. I tillegg foreslår departementet at barnevernstjenesten gis en plikt til å vurdere om det er behov for helsekartlegging av barn i målgruppen og at vurderingen skal dokumenteres.

Høringsfristen er mandag 22.mars 2021.

Høringsnotatet er å finne på departementets nettside. Departementet ber om at  høringsuttalelser avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.

Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet - regjeringen.no

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnende organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotat kan rettes til:

Arja Vara Skogholt, telefon 22 24 24 88 eller e-post: arja-vara.skogholt@bfd.dep.no

 

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen(e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Arja Vara Skogholt

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle landets kommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Frelsesarmeen

Forum for Barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Lærernes yrkesforbund

Mental helse ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk montesorriforbund

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske fag- og friskolers landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

ACTIS – rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen

Erfaringssentrum

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Folkehelseinstituttet

Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet
Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi

Ivareta – Pårørende berørt av rus
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak (4)

Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landslaget for rusfri oppvekst

Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

NA – Anonyme Narkamone

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk karakteranalytisk institutt

Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tourette Forening

Parat Helse

proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret

RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret

Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN