Høring - utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort. Forslaget utvider tilbudet om nasjonalt ID-kort til å omfatte utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse eller oppholdsrett i mer enn tre måneder etter utlendingsloven. I høringsnotatet drøftes målgruppen og behovet for særlige tilpasninger i de alminnelige vilkårene for å få nasjonalt ID-kort uten reiserett, blant annet i kravene til dokumentasjon og kontroll av søknaden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.06.2022

Vår ref.: 22/1246

Høring - utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort. Forslaget innebærer at utenlandske statsborgere får rett til nasjonalt ID-kort uten reiserett dersom de

  1. har oppholdstillatelse eller har til hensikt å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder med oppholdsrett etter utlendingsloven,
  2. har norsk fødselsnummer eller d-nummer, og
  3. godtgjør sin identitet.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. juni 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Med hilsen

Birgitte Istad
kst. avdelingsdirektør

Merethe Rein
fagdirektør

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Etterretningstjenesten
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Personvernkommisjonen
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Sysselmesteren på Svalbard
Tolldirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vegdirektoratet
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Den Norske Dommerforening
Finans Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jussbuss
Jussformidlingen
Kommunesektorens organisasjon KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes landsforening
Norges politilederlag
Norsk forening for kriminalreform
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
Politiets Fellesforbund
Redd Barna, Rettighetssenteret
Rettspolitisk forening
Røde kors
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen