Høring — utkast til endring av filialforskriften — kontraktsslutningskostnader i livsforsikring

Høringsfrist: 17. januar 2007

Resultat: Forskrift 14. november 2007 om endring i forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, i forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring og i forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2007

  • Høringsfrist: 17. januar 2007
  • Høringssvar blir publisert fortløpende i pdf-versjon
Resultat: Forskrift 14. november 2007 om endring i forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, i forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring og i forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4847 FM TMe

6.12.2006

Høring – utkast til endring av filialforskriften – kontraktsslutningskostnader i livsforsikring

Etter forskrift 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap § 3 annet ledd skal kostnader som påløper ved inngåelse av en livsforsikringskontrakt (kontraktsslutningskostnader) betales av forsikringstakeren senest ved første premiebetaling. Det følger av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. (filialforskriften) § 10 nr. 1 at bestemmelsen gjelder tilsvarende for tilbydere av forsikring til kunder i Norge fra EØS-området (gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet).

EFTA-domstolen har i sin avgjørelse 25. november 2005 kommet til at en slik regel er i strid med EØS-reglene som svarer til artikkel 33 i direktiv 2002/83/EF (livsforsikringsdirektivet). Avgjørelsen innebærer at det ikke lenger kan stilles krav om at tilbydere av forsikring i Norge fra andre land i EØS-området skal kreve at kontraktsslutningskostnader skal betales senest ved første premiebetaling. Domstolen har, i tråd med anførsel fra EFTAs Overvåkningsorgan, kommet til at formålet med reglene må kunne nås gjennom å stille krav til den informasjon tilbyderne skal gi om kontraktslutningskostnader.

På bakgrunn av EFTA-domstolens avgjørelse har departementet utarbeidet utkast til endring av filialforskriften § 10 nr. 1. Det foreslås her at kravet om at kontraktsslutningskostnader skal betales senest ved første premiebetaling, ikke gjelder for EØS-selskapers virksomhet i Norge dersom selskapet gir kunden informasjon om disse kostnadene i henhold til nærmere angitte krav. Endringsforslaget berører ikke norske selskaper.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 17. januar 2006. Merknadene bes også oversendt elektronisk til tone.meldalen@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Fastsatt av Finansdepartementet xx. xx 2007 med hjemmel i lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 2-4 siste ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg IX punkt X (Rdir. 2002/83/EF (konsolidert livsforsikringsdirektiv))

I

I forskrift av 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. gjøres følgende endring:

§ 10 nr. 1 skal lyde:

1. Fordeling av kostnader mv.

Forsikringsvirksomhetsloven § 7-5 første ledd første punktum og forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap § 3 skal gjelde. Forsikringstakers betaling av kostnader for å inngå kontrakten (kontraktsslutningskostnader) kan likevel skje på annen måte enn det som følger av forskriftens § 3 annet ledd dersom selskapet oppfyller følgende krav til informasjon om kontraktsslutningskostnadene:

Selskapet skal før kontrakten inngås, i en separat skriftlig avtale som bare gjelder kontraktsslutningskostnader og som må undertegnes av forsikringstaker, gi forsikringstaker skriftlig informasjon om følgende:

  • de samlede kontraktsslutningskostnadene som skal betales av forsikringstaker, angitt i nåverdi i norske kroner
  • størrelsen på de enkelte delbetalingene av kontraktsslutningskostnadene, angitt i nåverdi i norske kroner
  • at den ubetalte del av kontraktsslutningskostnadene er en gjeld forsikringstaker har til selskapet, som skal betales av forsikringstaker ved fratrekk i utbetalingsverdi hvis kontrakten flyttes, tilbakekjøpes eller avbrytes.

Selskapet skal videre på en tydelig måte opplyse forsikringstaker i tilknytning til hver enkelt betaling om hvor stort beløp av den aktuelle innbetaling som er nedbetaling av kontraktsslutningskostnadene, og hva ubetalte kontraktsslutningskostnader (gjelden) vil være etter den aktuelle innbetalingen.

Ved beregning av nåverdi av de samlede kontraktsslutningskostnadene og av de enkelte delbetalinger skal selskapet neddiskontere betalingene til nåverdi med en rente som er lik den grunnlagsrente Kredittilsynet har fastsatt for nye kontrakter.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet

Til toppen