Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2003

  • Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften er tilgjengelig på Lovdata

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/884 ME/ME2 ESH:MK

05.03.2003

Høring - utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Vedlagt følger utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

1. Bakgrunn

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) er det foreslått to nye tilskuddsordninger på det audiovisuelle området: tilskudd til fjernsynsproduksjoner og tilskudd til prosjektutvikling innen nye medier. Målgruppen for de nye ordningene er uavhengige produsenter. Ordningene vil forvaltes av Norsk filmfond. Styret for Norsk filmfond har ansvaret for fordeling av de samlede fondsmidlene mellom ordningene fondet disponerer.

Utkastet til forskrift er hjemlet i Stortingets årlige budsjettvedtak.

De to nye tilskuddsordningene vil inngå i gjeldende forskrift for tilskudd til filmformål. I tillegg foreslår departementet enkelte mindre endringer som berører de eksisterende ordningene, hovedsakelig av språklig og klargjørende art. Det vedlagte utkastet til for­skrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner erstatter således den gjeldende for­skriften for tilskudd til filmformål.

De nye tilskuddsordningene må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA før de kan iverksettes. Kultur- og kirkedepartementet tar forbehold om at endringer i utkastet til forskrift kan bli nødvendige som følge av ESAs behandling.

2. Merknader til bestemmelsene

2.1 Endringer i eksisterende tilskuddsordninger

Det er foreslått noen mindre endringer i forskriften som berører de eksisterende til­skuddsordningene, hovedsakelig av språklig eller klargjørende art. De viktigste end­ringene er beskrevet nedenfor.

  • I § 1-1 er formålet med tilskuddsordningene endret i samsvar med gjeldende mål på det audiovisuelle området, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003).
  • Definisjonen av kortfilm, jf. § 1-3, presiserer at filmene kan være produsert med henblikk på visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier.
  • Det er innført et skille mellom netto produksjonskostnader og brutto produksjons­kostnader, der netto produksjonskostnader er totalbudsjett ekskl. kopier/lansering, jf. § 1-3.
  • Termen produsent er erstattet med produksjonsselskap, jf. § 1-3.
  • For tilskudd etter markedsvurdering er det tatt inn en bestemmelse om at det for­ventede besøkstallet skal være minimum 100 000 besøkende, jf. § 4-1. Dette er i samsvar med gjeldende praksis, men ble ved en inkurie ikke tatt med i gjeldende forskrift.
  • Avsnittet om avleveringsplikt i kapittelet om billettstøtte er fjernet, jf. § 8-4. Dette innebærer ikke at avleveringsplikten bortfaller. Vi viser til at det står henvisninger til avleveringsplikten under § 9-5 pkt 3, § 10-4 pkt 3 og § 11-3 pkt 3.
  • Antall utbetalingsrater er redusert. For utbetaling av tilskudd til langfilm/fjernsyns­serier er antall rater er redusert fra seks til fire, jf. § 9-1. Antall rater for utbetaling av tilskudd til kortfilm er redusert fra fire til tre, jf. § 10-1. Samtidig er kravene for å få utbetalt første rate skjerpet, jf. § 9-2 og § 10-2.
  • Sanksjonsmulighetene er utvidet til å omfatte produksjonsselskapet og/eller ansvar­lig produsent, jf. § 12-1.

2.2 Ny ordning for tilskudd til interaktive produksjoner

I § 1-3 er interaktive produksjoner definert som " dataspill og andre interaktive produk­sjoner for digital distribusjon som forteller historier med levende bilder".

Kapittel 7 omhandler regler for tilskudd til interaktive produksjoner. Det kan gis til­skudd til prosjektutvikling av interaktive produksjoner. Produksjonsselskapets egen­innsats skal minimum utgjøre 25% av prosjektutviklingskostnadene. Kapittel 7 fastsetter også krav til søknaden og til produksjonsselskap som mottar tilsagn samt krav til regn­skap.

Kapittel 11 omhandler regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til interaktive pro­duksjoner. Tilskuddet vil utbetales i to rater, og det er fastsatt krav til dokumentasjon før utbetaling av hver rate.

2.3 Ny ordning for tilskudd til fjernsynsproduksjoner

I § 1-3 er fjernsynsserier definert som " produksjon av episoder ment for visning i fjernsyn, enten disse er avsluttede episoder satt i serie eller ett handlingsforløp inndelt i episoder".

Kapittel 6 omhandler regler for tilskudd til fjernsynsserier. Det kan gis tilskudd til pro­sjektutvikling og til produksjon av fjernsynsserier. Produksjonsselskapets egeninnsats skal minimum utgjøre 25% av produksjonens godkjente kalkyle. Krav til søknaden og til produksjonsselskap som mottar tilsagn er utformet i samsvar med gjeldende regelverk for langfilm.

Kapittel 9 er utvidet til å gjelde regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til både lang­film og fjernsynsserier. Tilskuddet vil utbetales i fire rater, og det er fastsatt krav til dokumentasjon før utbetaling av hver rate.

3. Høringsfrist mv.

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader til Kultur- og kirke­departementet innen 15. april 2003. Høringsuttalelser bes sendt både elek­tronisk og som vanlig brev. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Høringsbrev og utkast til forskrift er lagt ut på internett:

http://www.odin.dep.no/kkd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

2 vedlegg

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk rikskringkasting AS

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske Filmregissører

TV2 AS

Noen av høringsuttalelsene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Norsk filmfond (pdf)
Norsk Filminstitutt (pdf)
NRK - Norsk Rikskringkasting (pdf)
Norske Dansekunstnere, NoDa (pdf)
Produsentforeningen – ingen merknader
Produsentforeningen (pdf)

Til toppen