Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2003

Vår ref.: 2003/884 ME/ME2 ESH:MK

Vedlagt følger utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

1. Bakgrunn

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) er det foreslått to nye tilskuddsordninger på det audiovisuelle området: tilskudd til fjernsynsproduksjoner og tilskudd til prosjektutvikling innen nye medier. Målgruppen for de nye ordningene er uavhengige produsenter. Ordningene vil forvaltes av Norsk filmfond. Styret for Norsk filmfond har ansvaret for fordeling av de samlede fondsmidlene mellom ordningene fondet disponerer.

Utkastet til forskrift er hjemlet i Stortingets årlige budsjettvedtak.

De to nye tilskuddsordningene vil inngå i gjeldende forskrift for tilskudd til filmformål. I tillegg foreslår departementet enkelte mindre endringer som berører de eksisterende ordningene, hovedsakelig av språklig og klargjørende art. Det vedlagte utkastet til for­skrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner erstatter således den gjeldende for­skriften for tilskudd til filmformål.

De nye tilskuddsordningene må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA før de kan iverksettes. Kultur- og kirkedepartementet tar forbehold om at endringer i utkastet til forskrift kan bli nødvendige som følge av ESAs behandling.

2. Merknader til bestemmelsene

2.1 Endringer i eksisterende tilskuddsordninger

Det er foreslått noen mindre endringer i forskriften som berører de eksisterende til­skuddsordningene, hovedsakelig av språklig eller klargjørende art. De viktigste end­ringene er beskrevet nedenfor.

 • I § 1-1 er formålet med tilskuddsordningene endret i samsvar med gjeldende mål på det audiovisuelle området, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003).
 • Definisjonen av kortfilm, jf. § 1-3, presiserer at filmene kan være produsert med henblikk på visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier.
 • Det er innført et skille mellom netto produksjonskostnader og brutto produksjons­kostnader, der netto produksjonskostnader er totalbudsjett ekskl. kopier/lansering, jf. § 1-3.
 • Termen produsent er erstattet med produksjonsselskap, jf. § 1-3.
 • For tilskudd etter markedsvurdering er det tatt inn en bestemmelse om at det for­ventede besøkstallet skal være minimum 100 000 besøkende, jf. § 4-1. Dette er i samsvar med gjeldende praksis, men ble ved en inkurie ikke tatt med i gjeldende forskrift.
 • Avsnittet om avleveringsplikt i kapittelet om billettstøtte er fjernet, jf. § 8-4. Dette innebærer ikke at avleveringsplikten bortfaller. Vi viser til at det står henvisninger til avleveringsplikten under § 9-5 pkt 3, § 10-4 pkt 3 og § 11-3 pkt 3.
 • Antall utbetalingsrater er redusert. For utbetaling av tilskudd til langfilm/fjernsyns­serier er antall rater er redusert fra seks til fire, jf. § 9-1. Antall rater for utbetaling av tilskudd til kortfilm er redusert fra fire til tre, jf. § 10-1. Samtidig er kravene for å få utbetalt første rate skjerpet, jf. § 9-2 og § 10-2.
 • Sanksjonsmulighetene er utvidet til å omfatte produksjonsselskapet og/eller ansvar­lig produsent, jf. § 12-1.

2.2 Ny ordning for tilskudd til interaktive produksjoner

I § 1-3 er interaktive produksjoner definert som " dataspill og andre interaktive produk­sjoner for digital distribusjon som forteller historier med levende bilder".

Kapittel 7 omhandler regler for tilskudd til interaktive produksjoner. Det kan gis til­skudd til prosjektutvikling av interaktive produksjoner. Produksjonsselskapets egen­innsats skal minimum utgjøre 25% av prosjektutviklingskostnadene. Kapittel 7 fastsetter også krav til søknaden og til produksjonsselskap som mottar tilsagn samt krav til regn­skap.

Kapittel 11 omhandler regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til interaktive pro­duksjoner. Tilskuddet vil utbetales i to rater, og det er fastsatt krav til dokumentasjon før utbetaling av hver rate.

2.3 Ny ordning for tilskudd til fjernsynsproduksjoner

I § 1-3 er fjernsynsserier definert som " produksjon av episoder ment for visning i fjernsyn, enten disse er avsluttede episoder satt i serie eller ett handlingsforløp inndelt i episoder".

Kapittel 6 omhandler regler for tilskudd til fjernsynsserier. Det kan gis tilskudd til pro­sjektutvikling og til produksjon av fjernsynsserier. Produksjonsselskapets egeninnsats skal minimum utgjøre 25% av produksjonens godkjente kalkyle. Krav til søknaden og til produksjonsselskap som mottar tilsagn er utformet i samsvar med gjeldende regelverk for langfilm.

Kapittel 9 er utvidet til å gjelde regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til både lang­film og fjernsynsserier. Tilskuddet vil utbetales i fire rater, og det er fastsatt krav til dokumentasjon før utbetaling av hver rate.

3. Høringsfrist mv.

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader til Kultur- og kirke­departementet innen 15. april 2003. Høringsuttalelser bes sendt både elek­tronisk og som vanlig brev. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Høringsbrev og utkast til forskrift er lagt ut på internett:

http://www.odin.dep.no/kkd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

 

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

2 vedlegg

Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet dd.mm. 2003 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§ 1-1. Formål

Tilskuddsordningene har som formål å fremme audiovisuelle produksjoner som kulturuttrykk og skal bidra til å oppfylle målene på det audiovisuelle området:

Hovedmål: Sikre et godt og mangfoldig norsk audiovisuelt tilbud.

Resultatmål:

 • oppnå bred publikumsoppslutning om norske audiovisuelle produksjoner
 • ivareta idé-, talent- og kompetanseutvikling
 • sikre barn og unge tilgang til audiovisuelle produksjoner
 • sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø og kostnadseffektive produksjoner
 • bevare, formidle og profilere norske audiovisuelle produksjoner.

§ 1-2. Forvaltning

Norsk filmfond forvalter tilskuddsordningene etter denne forskriften.

§ 1-3. Definisjoner

Med langfilm forstås en film som har visningstid på minimum 72 minutter og som er produsert med henblikk på normal kinopremiere og -visning. Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gi unntak fra bestemmelsen om filmens lengde for dokumentarer og filmer for barn.

Med kortfilm forstås en film som har visningstid på under 72 minutter og som er produsert med henblikk på visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier .

Med fjernsynsserier forstås produksjon av episoder ment for visning i fjernsyn, enten disse er avsluttede episoder satt i serie, eller ett handlingsforløp inndelt i episoder.

Med interaktive produksjoner forstås dataspill og andre interaktive produksjoner for digital distribusjon som forteller historier med levende bilder.

Med norsk film forstås en film som produseres av et norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap og som er innspilt på norsk eller samisk. I særlige tilfeller kan Norsk filmfond godkjenne at filmen spilles inn på annet språk enn norsk eller samisk, såfremt den har norsk hovedprodusent (dvs. produksjonsselskap som har en andel som overstiger 33,33% av brutto produksjonskostnader) og inneholder en særlig kunstnerisk eller teknisk innsats som medvirker til å fremme filmkunst og filmkultur i Norge (minimum 14 poeng etter tabellen nedenfor). Norsk versjonering er ikke alene tilstrekkelig til at en film betegnes som norsk i forhold til denne ordningen.

KATEGORI

POENG

Regissør

3

Manusforfatter

3

Komponist

1

Hovedrolle 1

2

Hovedrolle 2

2

Hovedrolle 3

2

Scenograf

1

Fotograf

1

Klipp

1

Lyd

1

Location

1

Laboratorium

1

TOTAL

19

Med samproduksjon med utlandet forstås en produksjon der et norsk audiovisuelt produksjonsselskap står ansvarlig for en kunstnerisk, teknisk og finansiell andel av produksjonen og som ikke faller inn under definisjonen av norsk film.

Med netto produksjonskostnader forstås totalbudsjett ekskl. kopier/lansering.

Med brutto produksjonskostnader forstås totalbudsjett inkl. kopier/lansering.

Med norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap forstås et produksjonsselskap:

 1. Som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål og
 2. Som er et selskap registrert i Foretaksregisteret som produksjonsselskap eller er et utenlandsk selskap som innehar filial registrert i Foretaksregisteret, såfremt lederen av filialen har norsk statsborgerskap eller har fast bopel i Norge og
 3. Som er et selskap som ikke i vesentlig grad er knyttet til et privat eller offentlig kringkastingsselskap/sendeselskap verken kommersielt eller finansielt. Vesentlig tilknytning har et selskap der mer enn 25 % av aksjene i selskapet eies av ett enkelt kringkastingsselskap/sendeselskap (50 % når flere kringkastingsselskap/sendeselskap er eiere).

Uavhengige produksjonsselskap som oppfyller vilkårene i 9. ledd pkt. 1 og 3 og som har sitt sete i andre land som er part i EØS-avtalen sidestilles med norske produksjonsselskaper etter denne forskriften.

§ 1-4. Vilkår for tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap i henhold til § 1-3, 9. og 10. ledd. Unntak fra kravet om uavhengig audiovisuelt selskap kan gis ved støtte til interaktive produksjoner.

§ 1-5. Tilskuddsformer

Tilskudd etter denne forskriften kunngjøres årlig innen utgangen av februar.

Det kan gis følgende tilskudd:

 1. Produksjonstilskudd til langfilm, herunder tilskudd til prosjektutvikling (jf. kap. 2)
 2. Tilskudd til norsk andel av en internasjonal samproduksjon (jf. kap. 3)
 3. Produksjonstilskudd etter markedsvurdering (jf. kap. 4)
 4. Produksjonstilskudd til kortfilm, herunder tilskudd til prosjektutvikling (jf. kap. 5)
 5. Produksjonstilskudd til fjernsynsserier, herunder tilskudd til prosjektutvikling (jf. kap. 6)
 6. Tilskudd til prosjektutvikling av interaktive produksjoner. (jf. kap.7)
 7. Billettstøtte (jf. kap. 8)

I tillegg kan Norsk filmfond yte tilskudd til kopifremstilling, markedsføring og kinodistribusjon i Norge og utlandet og tilskudd til særskilte markedstiltak og/eller festivalpresentasjoner i utlandet.

Samlet statlig støtte for en enkelt audiovisuell produksjon (inkludert billettstøtte) skal ikke overstige 30 mill. 2002-kroner. Beløpet justeres med virkning fra 1. januar hvert år etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), første gang 1. januar 2003.

§ 1-6. Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd etter kapittel 2, 3, 4 og 6 skal tilbaketales når produksjonen oppebærer nettoinntekter i samsvar med bestemmelsene i fjerde ledd.

Tilbakebetaling av tilskudd skjer til Norsk filmfond i henhold til godkjent tilbakebetalingsnøkkel.

Som grunnlag for tilbakebetaling regnes alle inntekter fra filmen i Norge og i utlandet, herunder inntekter fra kinodistribusjon, billettstøtte, utleie og salg av videogram, salg av rettigheter til fjernsynsvisning og inntekter fra distribusjonsavtaler i andre medier.

Tilbakebetaling skal beregnes av filmens netto inntekter. Produksjonsselskapet plikter å betale tilbake et beløp som tilsvarer 30 pst. av nettoinntektene multiplisert med offentlig støttes prosentandel av filmens brutto produksjonskostnader. Som nettoinntekter regnes de inntektene som overstiger godkjent egenkapital med et tillegg beregnet til 30% til dekning av produksjonsselskapets omkostninger knyttet til lansering og markedsføring, salg, kopiering mv. Offentlig støttet prosentandel av filmens brutto produksjonskostnader skal gå fram av tilbakebetalingsnøkkelen.

Norsk filmfond kan fastsette særskilte tilbakebetalingsbetingelser ved tilskudd til lansering.

Krav om tilbakebetaling opphører når offentlig støtte er betalt tilbake og senest fem år etter filmens premiere.

§ 1-7. Saksbehandling

Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Norsk filmfonds saksbehandling. Vedtak om tildeling av tilskudd etter disse retningslinjene kan påklages etter forvaltningsloven kap. VI.

Tilskuddets størrelse, godkjent kalkyle, utbetalingsrater, forutsetninger for utbetaling og øvrige betingelser meddeles produksjonsselskapet i et tilsagnsbrev. Etter at produksjonsselskapet har mottatt tilsagnsbrevet, skal Norsk filmfond sammen med produksjonsselskapet gjennomgå de bestemmelser i denne forskriften som får virkning for tilskuddet, rutiner for rapportering, regnskap og revisjon og presisere de plikter som etter forskriften pålegger produksjonsselskapet.

§ 1-8. Oppfølging og kontroll

Norsk filmfond har ansvar for oppfølging og kontroll av prosjektet.

I henhold til § 17 i Stortingets bevilgningsreglement kan Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet og/eller Riksrevisjonen iverksette kontroll med at statstilskuddet blir anvendt etter forutsetningene.

Norsk filmfond kan kreve å få forelagt vedkommende produksjonsselskaps revisjonsrapport og/eller årsberetning i forbindelse med søknadsbehandling, oppfølging og kontroll.

Etter at revisorbekreftet sluttregnskap er innlevert, kan Norsk filmfond foreta stikkprøvekontroll av regnskapsbilag for prosjektet. Dersom Norsk filmfond finner at revisor ikke har fulgt reglene for god revisorskikk, kan fondet, som betingelse for tildeling av senere støtte, nekte produksjonsselskapet å benytte vedkommende revisor.

Den valgte revisor skal uten hensyn til gjeldende bestemmelser om taushetsplikt meddele Kultur- og kirkedepartementet, Riksrevisjonen og Norsk filmfond de opplysninger de til enhver tid måtte ønske.

Produksjonsselskapet plikter å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

Kapittel 2 – Særskilte regler for tilskudd til langfilm

§ 2-1. Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap til produksjon av norsk langfilm, jf § 1-3.

Prosjektene skal vurderes ut fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

Det skal være et rimelig forhold mellom produksjonsselskapets egenfinansiering, Norsk filmfonds tilskudd og annen finansiering. Produksjonsselskapets egenfinansiering skal minimum utgjøre 25 % av filmens godkjente kalkyle. Norsk filmfond kan i særskilte tilfeller fastsette en lavere andel egenfinansiering for dokumentarfilmer og filmer for barn og ungdom.

§ 2-2. Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Treatment/manuskript
 2. Kalkyle for prosjektutviklingen
 3. Definert problemstilling og målbeskrivelse
 4. Fremdriftsplan
 5. Navn på relevante stabsfunksjoner
 6. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris

§ 2-3. Krav til søknad om produksjonstilskudd til langfilm

Søknad fremmes av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Ferdig utarbeidet manuskript
 2. Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
 3. Produksjonsplan, format og antatt premieredato
 4. Markedsstrategi
 5. Intensjonsavtale med kinodistributør
 6. Stab- og skuespillerliste så fullstendig som mulig
 7. Finansieringsplan med spesifikasjon av samproduksjonsbidrag, offentlige tilskudd/lån og produksjonsselskapets egenfinansiering
 8. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris
  e) forhåndssalg
  f).kontantinnsats og kreditter fra utenlandske samprodusenter såfremt denne innsats ikke er godkjent som nasjonal i henhold til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  Egenfinansiering skal være risikovillig kapital og avtaler om betalingsutsettelse godkjennes således ikke som kreditt etter dette punkt.
 9. Likviditetsplan
 10. Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

Søkeren plikter å opplyse om eventuelle andre offentlige tilskudd til prosjektet som ikke fremgår av finansieringsplanen, jf. pkt. 7 ovenfor .

Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i første ledd.

§ 2-4. Krav til produksjonsselskapet

Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Norsk filmfond. Søknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan.

Produksjonsselskapet plikter å orientere Norsk filmfond skriftligom prosjektets fremdrift ved hver rateutbetaling. Videre plikter produksjonsselskapet på anmodning å fremlegge følgende dokumentasjon:

 1. Dagsrapporter
 2. Grovredigerte versjoner av filmen
 3. Løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
 4. Fremdriftsplan

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 2-5. Krav til regnskap

Det skal føres prosjektregnskap for filmproduksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av filmregnskap. Det skal etableres egen bankkonto for filmproduksjonen. Når produksjonsselskapet vurderer om produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 2-6. Visningsrettigheter

Norsk filminstitutt har rett til ikkekommersiell fremvisning av filmen på festivaler og kulturelle arrangementer i utlandet. Slike fremvisninger må ikke komme i konflikt med filmens kommersielle interesser og utnyttelsesmuligheter og skal klareres med produksjonsselskapet på forhånd.

Kapittel 3 – Særskilte regler for tilskudd til samproduksjoner med utlandet (norsk minoritetsandel)

§ 3-1. Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til norsk andel av en internasjonal samproduksjon innspilt på andre språk enn norsk og samisk. Følgende særskilte krav må være oppfylt:

 1. Et norsk produksjonsselskap må stå ansvarlig for den norske andelen av produksjonen.
 2. Det norske produksjonsselskapet skal være ansvarlig for en kunstnerisk, teknisk og en finansiell andel i samproduksjonen.
 3. Det skal være et rimelig forhold mellom de(t) norske og de(t) utenlandske produksjonsselskapenes medvirkning og kapitalinnsats i produksjonen og den norske og utenlandske kunstneriske og tekniske arbeidsinnsats

Prosjektene vurderes ut fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

§ 3-2. Krav til søknaden

Søknad fremmes skriftlig av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Ferdig utarbeidet manuskript
 2. Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
 3. Kalkyle for den norske andelen av prosjektet
 4. Produksjonsplan, format og antatt premieredato
 5. Markedsstrategi
 6. Intensjonsavtale med kinodistributør/fjernsynsselskap
 7. Stab- og skuespillerliste så fullstendig som mulig
 8. Finansieringsplan med spesifikasjon av samproduksjonsbidrag, offentlige tilskudd/lån og produksjonsselskapets egenfinansiering
 9. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris
  e) forhåndssalg
  f) kontantinnsats og kreditter fra utenlandske samprodusenter såfremt denne innsats ikke er godkjent som nasjonal i henhold til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  Egenfinansiering skal være risikovillig kapital og avtaler om betalingsutsettelse godkjennes således ikke som kreditt etter dette punkt.
 10. Likviditetsplan
 11. Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

Søkeren plikter å opplyse om eventuelle andre offentlige tilskudd til prosjektet som ikke fremgår av finansieringsplanen, jf. pkt. 8 ovenfor.

Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i første ledd.

§ 3-3. Krav til produksjonsselskapet

Produksjonsselskapet plikter skriftlig å orientere Norsk filmfond om prosjektets fremdrift, herunder eventuelle endringer i prosjektet.

§ 3-4. Krav til regnskap m.v.

For hver enkelt samproduksjon skal Norsk filmfond fatte vedtak om avlevering av regnskap, arkiv- og reklamemateriell.

Norsk filmfond kan angi særlige krav til regnskap i tilsagnsbrevet til produksjonsselskapet. Dersom likevel intet særskilt går fram av tilsagnsbrevet, gjelder bestemmelsene under § 2-5.

§ 3-5. Utbetaling av tilskudd

Det utarbeides særskilt avtale om rateutbetalinger, oppfølging og kontroll med tilskuddet. Dersom likevel intet er særskilt angitt i tilsagnsbrevet, gjelder bestemmelsene som for tilskudd til langfilm, jf. kapittel 9.

Kapittel 4 – Særskilte regler for tilskudd etter markedsvurdering

§ 4-1 Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap til produksjon av norsk langfilm, jf § 1-3. Det forventede besøkstallet skal være minimum 100 000 besøkende.

Norsk filmfond fastsetter årlig hvor stor andel av tilskuddsmidlene som skal øremerkes tilskudd etter markedsvurdering. Tildeling av tilskudd forutsetter at Norsk filmfond har tilgjengelige midler til formålet. Norsk filmfond kan fastsette søknadsfrister for ordningen.

Norsk filmfond skal godkjenne filmens budsjett og anslag over besøkstall før tilskudd vurderes. Alle finansieringsavtaler og samproduksjonsavtaler for filmen, herunder produksjonsselskapets egen investering i filmen, skal godkjennes av Norsk filmfond. Det skal fremgå av samproduksjonsavtalene hvordan filmens finansiering er fordelt mellom samprodusentene, samt hvilke rettigheter som tilkommer det norske produksjonsselskapet. Samproduksjoner der det norske produksjonsselskapet er minoritetspartner kan ikke søke støtte innenfor denne ordningen.

Egenfinansieringen skal minimum beløpe seg til 50% av prosjektets godkjente budsjett. Tilskuddet per film kan likevel ikke overstige 10 mill. 2002-kroner. Beløpet justeres med virkning fra 1. januar hvert år etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), første gang 1. januar 2003.

Tidligere utbetalt offentlig støtte til manus- og/eller prosjektutvikling inngår i andelen offentlig støtte og vil bli trukket fra før utbetaling av første rate, og inngår slik i beregningen av prosjektets maksimale andel offentlig tilskudd.

Norsk filmfond kan kreve at produksjonsselskapet tegner ferdiggjøringsgaranti. Premien tas inn i filmens budsjett.


Ved eventuell prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere skal Norsk filmfond vektlegge forventet besøk i forhold til tilskudd, sammensetningen av egenfinansieringen og målsettingen om at det bør produseres mer barne- og ungdomsfilm.

§ 4-2. Krav til søknaden

Søknad fremmes skriftlig av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Presentasjon av produksjonsselskapet
 2. Produksjonsselskapets og nøkkelpersonalets cv.
 3. Ferdig utarbeidet manuskript
 4. Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
 5. Produksjonsplan, format og antatt premieredato
 6. Markedsstrategi
 7. Avtale med kinodistributør
 8. Kinodistributørs anslag for forventet kinobesøk
 9. Stab- og skuespillerliste, samt liste over hovedfunksjoner så fullstendig som mulig
 10. Bekreftet finansiering med spesifikasjon av samproduksjonsbidrag, offentlige tilskudd/lån og produksjonsselskapets egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris
  e) forhåndssalg
  f) kontantinnsats og kreditter fra utenlandske samprodusenter såfremt denne innsats ikke er godkjent som nasjonal i henhold til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  Egenfinansiering skal være risikovillig kapital og avtaler om betalingsutsettelse godkjennes således ikke som kreditt etter dette punkt.
 11. Likviditetsplan
 12. Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

Det skal i søknaden opplyses om eventuelle andre offentlige tilskudd til prosjektet som ikke fremgår av pkt. 10 ovenfor.

Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i første ledd.

§ 4-3. Krav til produksjonsselskapet

Produksjonsselskapet og nøkkelmedarbeidere i produksjonen må dokumentere betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon.

Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i økonomiske eller produksjonsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Norsk filmfond.

Produksjonsselskapet plikter å orientere Norsk filmfond skriftlig om prosjektets fremdrift ved hver rateutbetaling. Videre plikter produksjonsselskapet på anmodning å legge fram følgende dokumentasjon:

 1. Dagsrapporter
 2. Grovredigerte versjoner av filmen
 3. Løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
 4. Fremdriftsplan

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 4-4. Krav til regnskap

Det skal føres prosjektregnskap for filmproduksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av filmregnskap. Det skal etableres egen bankkonto for filmproduksjonen. Når produksjonsselskapet vurderer om produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 4-5. Visningsrettigheter

Norsk filminstitutt har rett til ikke-kommersiell fremvisning av filmen på festivaler og kulturelle arrangementer i utlandet. Slike fremvisninger må ikke komme i konflikt med filmens kommersielle interesser og utnyttelsesmuligheter.

Kapittel 5 – Særskilte regler for tilskudd til kortfilm

§ 5-1. Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap til produksjon av norsk kortfilm for visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier, jf § 1-3.

Prosjektene skal vurderes ut fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

§ 5-2. Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes skriftlig av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Ideskisse/synopsis/manuskript
 2. Kalkyle for prosjektutviklingen
 3. Definert problemstilling og målbeskrivelse
 4. Fremdriftsplan
 5. Navn på relevante stabsfunksjoner

§ 5-3. Krav til søknadom produksjonstilskudd

Søknad skal fremmes skriftlig av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Ferdig utarbeidet manuskript
 2. Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
 3. Produksjonsplan med antatt ferdigstilling av filmen
 4. Stab- og skuespillerliste så fullstendig som mulig
 5. Finansieringsplan med spesifikasjon av samproduksjonsbidrag, offentlige tilskudd/lån og produksjonsselskapets egenfinansiering . Bekreftet finansieringsplan må foreligge før Norsk filmfond kan sluttbehandle søknaden.
 6. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris
  e) forhåndssalg
  f) kontantinnsats og kreditter fra utenlandske samprodusenter såfremt denne innsats ikke er godkjent som nasjonal i henhold til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  Egenfinansiering skal være risikovillig kapital og avtaler om betalingsutsettelse godkjennes således ikke som kreditt etter dette punkt.
 7. Visnings- og distribusjonsplan
 8. Likviditetsplan
 9. Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

Det skal i søknaden opplyses om eventuelle andre offentlige tilskudd til prosjektet som ikke fremgår av finansieringsplanen, jf. pkt. 5 ovenfor.

Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i første ledd.

§ 5-4. Krav til produksjonsselskapet

Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Norsk filmfond. Søknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan.

Produksjonsselskapet plikter å holde Norsk filmfond løpende orientert om prosjektets fremdrift. Videre plikter produksjonsselskapet på anmodning å fremlegge følgende dokumentasjon:

 1. Skriftlige rapporter om prosjektets utvikling
 2. Grovredigerte versjoner av filmen
 3. Revisorbekreftet regnskapsoversikt over påløpte kostnader sammenholdt med godkjent kalkyle og prosjektets sluttkostnadsestimat

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 5-5. Krav til regnskap

Det skal føres prosjektregnskap for produksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av filmregnskap. Det skal etableres egen bankkonto for filmproduksjonen. Når produksjonsselskapet vurderer hvorvidt produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 5-6. Visningsrettigheter

Norsk filminstitutt har rett til ikke-kommersiell fremvisning av filmen produksjonsselskapet har mottatt tilskudd til på festivaler og kulturelle arrangementer i utlandet. Slike fremvisninger må ikke komme i konflikt med filmens kommersielle interesser og utnyttelsesmuligheter.

Norsk filminstitutt og Nordnorsk filmsenter AS har rett til bruk av filmen produksjonsselskapet har mottatt tilskudd til i sin institusjonsdistribusjon.

Kapittel 6 – Særskilte regler for tilskudd til fjernsynsserier

§ 6-1. Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap til produksjon av fjernsynsserier, jf § 1-3. Tilskuddet gis til produksjon av fjernsynsserier, enten disse er avsluttede episoder satt i serie eller ett handlingsforløp inndelt i episoder.

Prosjektene skal vurderes ut fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

Det skal være et rimelig forhold mellom produksjonsselskapets egenfinansiering, Norsk filmfonds tilskudd og annen finansiering. Produksjonsselskapets egenfinansiering skal minimum utgjøre 25 % av produksjonens godkjente kalkyle. Norsk filmfond kan i særskilte tilfeller fastsette en lavere andel egenfinansiering for dokumentarproduksjoner og produksjoner for barn og ungdom.

§ 6-2. Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Treatment/manuskript
 2. Kalkyle for prosjektutviklingen
 3. Definert problemstilling og målbeskrivelse
 4. Fremdriftsplan
 5. Navn på relevante stabsfunksjoner
 6. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris

§ 6-3. Krav til søknad om produksjonstilskudd

Søknad fremmes av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Ferdig utarbeidet manuskript
 2. Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
 3. Produksjonsplan og antatt ferdigstilling
 4. Markedsstrategi
 5. Intensjonsavtale med fjernsynsstasjon
 6. Stab- og skuespillerliste så fullstendig som mulig
 7. Finansieringsplan med spesifikasjon av samproduksjonsbidrag, offentlige tilskudd/lån og produksjonsselskapets egenfinansiering
 8. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris
  e) forhåndssalg
  f) kontantinnsats og kreditter fra utenlandske samprodusenter såfremt denne innsats ikke er godkjent som nasjonal i henhold til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  Egenfinansiering skal være risikovillig kapital og avtaler om betalingsutsettelse godkjennes således ikke som kreditt etter dette punkt.
 9. Likviditetsplan

10. Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

Søkeren plikter å opplyse om eventuelle andre offentlige tilskudd til prosjektet som ikke fremgår av finansieringsplanen, jf. pkt. 7 ovenfor .

Norsk filmfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i første ledd.

§ 6-4. Krav til produksjonsselskapet

Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Norsk filmfond. Søknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan.

Produksjonsselskapet plikter å orientere Norsk filmfond skriftlig om prosjektets fremdrift ved hver rateutbetaling. Videre plikter produksjonsselskapet på anmodning å fremlegge følgende dokumentasjon:

 1. Dagsrapporter
 2. Grovredigerte versjoner
 3. Løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
 4. Fremdriftsplan

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 6-5. Krav til regnskap

Det skal føres prosjektregnskap for filmproduksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av filmregnskap. Det skal etableres egen bankkonto for prosjektet. Når produksjonsselskapet vurderer om produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 6-6. Visningsrettigheter

Norsk filminstitutt har rett til ikkekommersiell fremvisning av produksjonen på festivaler og kulturelle arrangementer i utlandet. Slike fremvisninger må ikke komme i konflikt med produksjonens kommersielle interesser og utnyttelsesmuligheter og skal klareres med produksjonsselskapet på forhånd.

Kapittel 7 – Særskilte regler for tilskudd til interaktive produksjoner

§ 7-1. Generelle vilkår

Det kan gis tilskudd til prosjektutvikling av interaktive produksjoner, jf § 1-3. 4. ledd.

Prosjektene skal vurderes ut fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

Det skal være et rimelig forhold mellom produksjonsselskapets egenfinansiering, Norsk filmfonds tilskudd og annen finansiering. Produksjonsselskapets egenfinansiering skal minimum utgjøre 25 % av prosjektutviklingskostnadene.

§ 7-2. Krav til søknaden

Søknad fremmes av produksjonsselskap og skal følges av:

 1. Beskrivelse av prosjektet
 2. Kalkyle for prosjektutviklingen
 3. Definert problemstilling og målbeskrivelse
 4. Fremdriftsplan
 5. Navn på relevante stabsfunksjoner
 6. Spesifikasjon av egenfinansiering. Som egenfinansiering kan godtas:
  a) likvide midler
  b) arbeidskreditter basert på gjeldende markedspriser
  c) produksjonsselskapets kreditter på egenytelser basert på gjeldende markedspris
  d) andre kreditter, fra distribusjonsselskap, samprodusenter, laboratorier o.l. basert på gjeldende markedspris

§ 7-3. Krav til produksjonsselskapet

Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Norsk filmfond. Søknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan.

Produksjonsselskapet plikter å orientere Norsk filmfond skriftligom prosjektets fremdrift. Videre plikter produksjonsselskapet på anmodning å fremlegge følgende dokumentasjon:

 1. Grovredigerte versjoner av materialet
 2. Revisorbekreftet regnskapsoversikt over påløpte kostnader sammenholdt med godkjent kalkyle og prosjektets sluttkostnadsestimat
 3. Fremdriftsplan

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filmfond, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 7-4. Krav til regnskap

Det skal føres prosjektregnskap for produksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av filmregnskap. Det skal etableres egen bankkonto for produksjonen. Når produksjonsselskapen vurderer om produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

Kapittel 8 - Billettstøtte

§ 8-1. Generelle vilkår

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at hovedformålet med forskriften oppnås

(jf § 1-1). Ordningen skal i tillegg særlig stimulere til økt produksjon av filmer med et stort publikumspotensial, økt produksjon av barnefilm og satsing av privatkapital i produksjon av norske filmer.

Enhver norsk film som vises som selvstendig forestilling på allment tilgjengelige kinoforestillinger i Norge og som tilfredsstiller kravene i forskriften er berettiget til billettstøtte.

Billettstøtte kan i særlige tilfeller gis til filmer i samproduksjon med utlandet der det norske produksjonsselskapet er minoritetspartner. Samproduksjonen må ha mottatt produksjonsstøtte fra Norsk filmfond.

§ 8-2. Krav til søknaden

Søknad fremmes av produksjonsselskap før opptaksstart og skal bestå av anmodning om godkjenning av egenkapitalen for beregning av billettstøtte, samt markedsplan som forutsetter at A-kopi foreligger minimum 6 uker før premièredato.

Norsk filmfond kan i spesielle tilfeller fastsette særskilte vilkår for søknaden, herunder kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 8-3. Beregning av billettstøtte

Billettstøtten utgjør 55 % av brutto billettinntekter fra allment tilgjengelige kinoforestillinger i Norge inntil godkjent egenfinansiering og administrative kostnader er nedbetalt gjennom billettstøtte og filmleie, anslått til 25 % av brutto billettinntekter fra distributør. Godkjent egenfinansiering fastsettes av Norsk filmfond. Det legges 20% administrative kostnader til den godkjente egenfinansieringen.

En økning i filmens produksjonsbudsjett etter utbetaling av 1. rate gir ikke rett til økt billettstøtte. Norsk filmfond kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen dersom økningen skyldes kunstneriske, tekniske eller markedsrelaterte tiltak. Produksjonsselskapet må søke om godkjennelse av økt egenfinansiering før filmens premiere. Det aksepteres ikke administrative kostnader for den økte egenfinansieringen.

For filmer som i innhold og formspråk klart retter seg mot og synes egnet for barn under 11 år, kan Norsk filmfond gi forhåndstilsagn om 100 % billettstøtte. Norsk filmfond fatter endelig vedtak om 100 % billettstøtte når filmen er ferdig produsert, ikke klart avviker fra det opprinnelige konsept og forutsatt at den enten er tillatt for alle eller er gitt sensursgrense 7 år.

For samproduksjoner der norsk produksjonsselskap har minoritetsandel, begrenses egenfinansieringen oppad til 100 pst. av det beløp filmen har mottatt i støtte til produksjon fra Norsk filmfond etter gjeldende forskrift. Det beregnes ikke administrative kostnader for samproduksjoner. Billettstøtte til utenlandske samproduksjoner utbetales til den norske samprodusenten.

§ 8-4. Utbetaling av billettstøtte

Billettstøtte utbetales til filmens produksjonsselskap etter anmodning. Med anmodning må følge revisorbekreftet oppgave over filmens brutto billettinntekter fra vedkommende films distributør. Krav om billettstøtte kan ikke overdras til tredjepart.

Dersom produksjonsselskapets faktiske egenfinansiering viser seg å være mindre enn budsjettert, skal Norsk filmfond beregne ny maksimal billettstøtte basert på den faktiske egenfinansiering.

For filmer som har motatt tilskudd etter markedsvurdering jf. kapittel 4, starter utbetaling av billettstøtte etter 30 000 solgte billetter. Ved 30 000 solgte billetter beregnes billettstøtte fra første solgte billett.

Billettstøtte utbetales med grunnlag i solgte billetter fra første ordinære premieredato for kinovisning i Norge og 12 måneder framover i tid.

§ 8-5. Krav til produksjonsselskapets regnskap mv.

Produksjonsselskapet skal forelegge Norsk filmfond revisorbekreftet sluttregnskap med særattestasjon innen fire måneder etter filmen har hatt premiere. I særattestasjonen skal revisor bekrefte at produksjonsselskapets egenfinansiering er innbetalt/bokført i henhold til godkjent kalkyle.

Innen seks måneder etter filmens premiere og deretter halvårlig skal Norsk filmfond ha oppgaver over inntektene fra filmens samlede distribusjon i Norge og utlandet.

§ 8-6. Vedtak om støtte

Dersom Norsk filmfond finner at vilkårene for støtte er oppfylt, beregnes tilskuddet. Forhåndstilsagnet meddeles produksjonsselskapet i et tilsagnsbrev. Norsk filmfond fatter endelig vedtak om billettstøtte etter at filmen er ferdig produsert og revisorbekreftet regnskap foreligger. Det endelige vedtak meddeles produksjonsselskapet bare i de tilfeller det fremkommer endringer i henhold til forhåndstilsagnet.

§ 8-7. Oppfølging og kontroll

Norsk filmfond skal:

 1. Påse at evt dokumentasjon i henhold til §§ 8-4 og 8-5 foreligger
 2. Gjennomgå revisors særattestasjon, for å påse at produksjonsselskapets egenfinansiering samsvarer med godkjent kalkyle
 3. Gjennomgå revisorbekreftet oppgave over filmens brutto billettinntekter fra vedkommende films distributør

Kapittel 9 Regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til langfilm/fjernsynsserier

§ 9-1. Generelt

Kapitlet omfatter tilskudd etter kap. 2, 3, 4 og 6.

Det vedtatte produksjonstilskuddet utbetales i rater. For animasjonsfilm fastsetter Norsk filmfond utbetalingsrater i tilsagnsbrevet. For øvrige prosjekter utbetales tilskuddet i rater som følger:

1. rate ved prosjektets oppstart

30 %

2. rate ved opptaksstart

40 %

3. rate ved opptaksslutt

30 % (- kr 300 000)

4. rate når alt materiale og revidert regnskap er levert i henhold til § 9-5,

kr 300 000

I særlige tilfeller kan Norsk filmfond i tilsagnsbrevet gjøre unntak fra denne oppdeling, avhengig av prosjektets likviditetsplan, fremdrift og art.

Produksjonstilskuddet kan kun utbetales til det produksjonsselskap som har fått innvilget tilsagn om støtte til prosjektet.

§ 9-2. Forutsetninger for utbetaling av 1. rate

Før utbetaling av 1. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Skriftlig erklæring om at vilkårene for tilskuddet er godtatt
 2. Bekreftelse på annen finansiering
 3. Skriftlig avtale med offentlig godkjent regnskapsfører eller dokumentasjon på at produksjonsselskapet har slik kompetanse
 4. Skriftlig erklæring fra registrert eller statsautorisert revisor om at revisor vil foreta revisjonen i tråd med disse forskriftene
 5. Kopi av kontrakter med regissør, prosjektleder /produksjonsleder, fagsjefer og hovedrolleinnehavere.
 6. Produksjonsselskapet må også legge frem andre avtaler på anmodning
 7. Bekreftelse på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
  a) "all risk" negativforsikring
  b) avbruddsforsikring ("indemnity") for regissør og nøkkelskuespillere
  c) ulykkesforsikring for stab og skuespillere
  d) forsikring av teknisk utstyr og eventuelt dokumentasjon på at utleier er forsikret
  e) ansvarsforsikring
 8. Skriftlig erklæring hvor produksjonsselskapet forplikter seg til å overdra vederlagsfritt følgende rettigheter til Norsk filmfond i tilfelle produksjonen ikke fullføres i samsvar med forutsetningene:
  a) filmrett
  b) disposisjonsrett til negativ og kopier
  c) salgs- og utleierettigheter
  d) rettigheter i henhold til forsikringsavtaler
  e) rettigheter og fordringer i henhold til kontrakt
 9. Produksjonsselskapets skriftlige rapport om prosjektets fremdrift

Forbehold om dette må tas inn i alle kontrakter og avtaler som produksjonsselskapet inngår. Ved samproduksjoner med utlandet gjelder denne forpliktelse for det norske produksjonsselskapets andel av rettighetene. Forpliktelsen bortfaller når produksjonen har hatt premiere.

Før utbetaling av 1. rate, skal Norsk filmfond påse at dokumentasjon som spesifisert ovenfor foreligger og gjennomgå produksjonsselskapets dokumentasjon på annen finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert. Samt godkjenne oppdatert likviditetsplan og fremdriftsplan og gjennomgå revisors særattestasjon.

§ 9-3. Forutsetninger for utbetaling av 2. rate

Før utbetaling av 2. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Oppdatert fremdriftsplan
 2. Oppdatert likviditetsplan som viser gjennomførte og forventede innbetalinger til prosjektet
 3. Revisorbekreftet regnskapsoversikt over påløpte kostnader sammenholdt med godkjent kalkyle og prosjektets sluttkostnadsestimat
 4. Revisors særattestasjon etter skjema fastsatt av Norsk filmfond
 5. Produksjonsselskapets skriftlige rapport om fremdriften

Før utbetaling av 2. rate skal Norsk filmfond påse at dokumentasjon som spesifisert ovenfor foreligger, godkjenne oppdatert likviditetsplan og fremdriftsplan og gjennomgå revisors særattestasjon.

§ 9-4. Forutsetninger for utbetaling av 3. rate

Før utbetaling av 3. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Oppdatert fremdriftsplan
 2. Oppdatert likviditetsplan som viser gjennomførte og forventede innbetalinger til prosjektet
 3. Markedsføringsplan utarbeidet på fastsatt skjema, med budsjett
 4. Revisorbekreftet regnskapsoversikt over påløpte kostnader sammenholdt med godkjent kalkyle og prosjektets sluttkostnadsestimat
 5. Revisors særattestasjon etter skjema fastsatt av Norsk filmfond
 6. Produksjonsselskapets skriftlige rapport om fremdriften

Norsk filmfond kan be om å få VHS eller tilsvarende av arbeidskopi.

§ 9-5. Forutsetninger for utbetaling av siste rate

Før utbetaling av siste rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Den ferdige filmen/fjernsynsserien
 2. Revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon, som leveres senest innen fire måneder etter filmens premiere. Produksjonsselskapet plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen.
 3. Pliktavleveringsmateriale, i henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter av 9. juni 1989 nr. 32 § 4, hvorav det ene eksemplaret skal være en master (inter-positiv film), eventuelt duplikatnegativ med tilhørende lydbånd og det andre eksemplaret skal være en brukskopi i god stand
 4. Annet materiale i henhold til Norsk filmfonds tilsagnsbrev
 5. Produksjonsselskapets skriftlige vurdering av produksjonsforløpet

Siste rate skal holdes tilbake inntil Norsk filmfond har kontrollert at dokumentasjon som spesifisert ovenfor foreligger, gjennomgått revisors særattestasjon og kontrollert at den ferdige filmen/fjernsynsserien er fullført i tråd med forutsetningene.

Kapittel 10 - Regler for utbetaling av tilskudd til kortfilm

§ 10 -1. Generelt

Kapitlet omfatter tilskudd etter kapittel 5.

Det vedtatte produksjonstilskuddet utbetales i rater. For animasjonsfilm fastsetter Norsk filmfond utbetalingsrater i tilsagnsbrevet. For øvrige film- og fjernsynsprosjekt, utbetales tilskuddet i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel som følger:

1. rate når Norsk filmfond har mottatt tilsagnsbrevet i undertegnet stand og øvrig dokumentasjon er fremlagt

70 %

2. rate når Norsk filmfond har godkjent arbeidskopi m/lyd

20 %

3. rate når alt materiale og revidert regnskap er levert i henhold til pkt. 10.4

10 %

I særlige tilfeller kan Norsk filmfond i tilsagnsbrevet gjøre unntak fra denne oppdeling, avhengig av prosjektets likviditetsplan, fremdrift og art.

Produksjonstilskuddet kan kun utbetales til det produksjonsselskap som har fått innvilget tilsagn om støtte til prosjektet.

§ 10-2. Forutsetninger for utbetaling av 1. rate

Før utbetaling av 1. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Skriftlig erklæring om at vilkårene for tilskuddet er godtatt
 2. Bekreftelse på annen finansiering
 3. Skriftlig avtale med offentlig godkjent regnskapsfører eller dokumentasjon på at produksjonsselskapet har slik kompetanse
 4. Skriftlig erklæring fra registrert eller statsautorisert revisor om at revisor vil foreta revisjonen i tråd med disse retningslinjene
 5. Skriftlig erklæring hvor produksjonsselskapet forplikter seg til å overdra vederlagsfritt samtlige rettigheter til filmen til Norsk filmfond, i tilfelle filmen ikke fullføres innen fristen, i henhold til fremlagt fremdriftsplan. Forbehold om dette må tas inn i alle kontrakter og avtaler som produksjonsselskapet inngår. Ved samproduksjoner med utlandet gjelder denne forpliktelse for det norske produksjonsselskapets andel av rettighetene. Forpliktelsen bortfaller når filmen får sin første visning.
 6. Kopi av kontrakter med regissør, produksjonsleder, fagsjefer og hovedrolleinnehavere. Produksjonsselskapet må også fremlegge andre avtaler på anmodning.
 7. Bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
  a) "all risk" negativforsikring eller tilsvarende
  b) ulykkesforsikring for stab og skuespillere
  c) forsikring av teknisk utstyr og eventuelt dokumentasjon på at utleier er forsikret
  d) ansvarsforsikring
 8. Likviditetsplan og fremdriftsplan

Kortfilmkonsulenten kan i særskilte tilfelle kreve at produksjonsselskapet tegner avbruddsforsikring ("indemnity-forsikring") for regissør og nøkkelskuespillere.

Før utbetaling av 1. rate, skal Norsk filmfond påse at dokumentasjon som spesifisert ovenfor foreligger og gjennomgå produksjonsselskapets dokumentasjon på annen finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert.

§ 10-3. Forutsetninger for utbetaling av 2. rate

Før utbetaling av 2. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond arbeidskopi/forredigering m/synkronlyd.

Før utbetaling av 2. rate, skal Norsk filmfond kontrollere materialet som spesifisert ovenfor. Dersom kontrollen avdekker at filmprosjektet ikke er gjennomført i tråd med forutsetningene, kan Norsk filmfond kreve videre bearbeidelse av filmen.

§ 10-4. Forutsetning for utbetaling avsiste rate

Før utbetaling av siste rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Den ferdige filmen
 2. Revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter skjema fastsatt av Norsk filmfond, som senest leveres innen fire måneder etter filmens premierevisning. Produksjonsselskapet plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen.
 3. Pliktavleveringsmateriale, i henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter av 9. juni 1989 nr. 32 § 4, hvorav det ene eksemplaret skal være en master (inter-positiv film), eventuelt duplikatnegativ med tilhørende lydbånd og det andre eksemplaret skal være en brukskopi i god stand. Ettersom spesifikasjon av tekniske krav ihht pliktavleveringsloven er under revisjon, kan Norsk filmfond inntil videre spesifisere krav til pliktavleveringsmateriale i tilsagnsbrevet.
 4. Annet materiale i henhold til Norsk filmfonds tilsagnsbrev.

Siste rate skal holdes tilbake inntil Norsk filmfond har gjennomgått revisors særattestasjon, kontrollert at dokumentasjon som angitt ovenfor foreligger og at den ferdige filmen er fullført i tråd med forutsetningene.

Kapittel 11 – Regler for utbetaling og kontroll av tilskudd til interaktive produksjoner

§ 11-1. Generelt

Kapitlet omfatter tilskudd etter kapittel 7.

Det vedtatte prosjektutviklingstilskuddet utbetales i to rater. Tilskuddet utbetales i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel som følger:

1. rate når Norsk filmfond har mottatt tilsagnsbrevet undertegnet av produksjonsselskap og øvrig dokumentasjon er fremlagt

75 %

2. rate når alt materiale og revidert regnskap er levert i henhold til §11 – 3

25 %

I særlige tilfeller kan Norsk filmfond i tilsagnsbrevet gjøre unntak fra denne oppdeling, avhengig av prosjektets likviditetsplan, fremdrift og art.

Tilskuddet kan kun utbetales til det produksjonsselskap som har fått innvilget tilsagn om støtte til prosjektet.

§ 11-2. Forutsetninger for utbetaling av 1. rate

Før utbetaling av 1. rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Skriftlig erklæring om at vilkårene for tilskuddet er godtatt
 2. Bekreftelse på annen finansiering
 3. Skriftlig avtale med offentlig godkjent regnskapsfører eller dokumentasjon på at produksjonsselskapet har slik kompetanse
 4. Skriftlig erklæring fra registrert eller statsautorisert revisor om at revisor vil foreta revisjonen i tråd med disse retningslinjene
 5. Skriftlig erklæring hvor produksjonsselskapet forplikter seg til å overdra vederlagsfritt samtlige rettigheter til prosjektet til Norsk filmfond, i tilfelle prosjektet ikke fullføres innen fristen, i henhold til fremlagt fremdriftsplan. Forbehold om dette må tas inn i alle kontrakter og avtaler som produksjonsselskapet inngår.
 6. Kopi av kontrakter med nøkkelpersoner
 7. Bekreftelse på at nødvendige forsikringsavtaler er inngått
 8. Oppdatert likviditetsplan og fremdriftsplan

Før utbetaling av 1. rate, skal Norsk filmfond påse at dokumentasjon som spesifisert ovenfor foreligger og godkjenne oppdatert likviditetsplan og fremdriftsplan.

§ 11-3. Forutsetninger for utbetaling av siste rate

Før utbetaling av siste rate, skal produksjonsselskapet forelegge Norsk filmfond følgende dokumentasjon:

 1. Resultatet av prosjektutviklingen i henhold til søknad og tildelingsbrev. Dersom kontroll avdekker at prosjektet ikke er gjennomført i tråd med forutsetningene, kan Norsk filmfond kreve ytterligere bearbeidelse av prosjektet.
 2. Revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter skjema fastsatt av Norsk filmfond, som senest leveres innen fire måneder etter ferdigstilling. Produksjonsselskapet plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen.
 3. Annet materiale i henhold til Norsk filmfonds tilsagnsbrev, og pliktavleveringsmateriale i hennhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter av 9. juni 1989 nr. 32 § 4.

Siste rate skal holdes tilbake inntil Norsk filmfond har gjennomgått revisors særattestasjon, kontrollert at dokumentasjon som angitt ovenfor foreligger og at det ferdige programmet er fullført i tråd med forutsetningene.

Kapittel 12 Sanksjoner

§ 12-1. Sanksjoner

Ved brudd på bestemmelsene i forskriften og/eller dersom tilskuddet ikke er brukt i samsvar med forutsetningene for tilskuddet, kan dette få betydning for tildeling av framtidige tilskudd til vedkommende produksjonsselskap og/eller ansvarlig produsent.

Ved brudd på forskriften kan Norsk filmfonds styre ilegge følgende sanksjoner:

 1. Stanse utbetaling av tilskudd til angjeldende prosjekt
 2. Stanse utbetaling av tilskudd til produksjonsselskapets og/eller produsentens øvrige prosjekter
 3. Kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt
 4. Overta produksjonsselskapets rettigheter i filmen, jf. vedlegg 1, § 2-5 og vedlegg 2 § 2-5.
 5. Ilegge produksjonsselskapet og/eller produsent en karantenetid på inntil 3 år, hvor produksjonsselskapet og/eller produsenten ikke kan tildeles tilskudd.

Ved vesentlige brudd på forskriften skal Norsk filmfond umiddelbart stanse alle anvisninger av produksjonstilskudd og billettstøtte til angjeldende prosjekt. I påvente av styrets behandling av sanksjonsvedtak kan Norsk filmfonds direktør i særlige tilfeller fatte midlertidig vedtak etter 2. ledd, bokstav a) og b).

Kapittel 13 Ikrafttredelse

§ 13 -1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften gjelder i fem år etter datoen for fastsettelse.

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk rikskringkasting AS

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske Filmregissører

TV2 AS