Høring - Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en felles forskrift for alle komiteer og utvalg etter loven. Forskriften omfatter de nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM, NENT og NESH), NEM som klageorgan, de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Granskingsutvalget og ad hoc-utvalg for behandling av klager på innholdet i Granskingsutvalgets uttalelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2007

  • Høringsfrist: 13.04.07

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200607881

12.01.2007

Høring - Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) vil bli satt i verk fra 1. juli 2007. Fra samme tidspunkt vil det bli oppnevnt et nytt utvalg – Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget). Før utvalget kan oppnevnes, skal det fastsettes forskrifter om oppnevning og saksbehandling i utvalget, jf. Ot. prp. nr. 58 (2005-2006).

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en felles forskrift for alle komiteer og utvalg etter loven. Forskriften omfatter de nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM, NENT og NESH), NEM som klageorgan, de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Granskingsutvalget og ad hoc-utvalg for behandling av klager på innholdet i Granskingsutvalgets uttalelser.

Forskriften gir en nærmere presisering av Granskingsutvalgets hovedoppgaver, men inneholder ikke en fullstendig liste over utvalgets oppgaver. Departementet tar sikte på å lage en veileder for utvalgets arbeid. I veilederen kan forhold som utvalget bør ta hensyn til, men som ikke direkte gjelder rettigheter og plikter, tas inn.

Vi har heller ikke tatt inn de andre komiteenes oppgaver i forskriften. Grunnen til dette er at både de nasjonale og regionale forskningsetiske komiteene har sine mandater, som fortsatt vil bli gjort gjeldende, men med enkelte endringer for å sikre at de er innenfor lovens rammer. Det pågår dessuten prosesser som gjør at oppgavene for disse vil kunne bli endret. De nasjonale forskningsetiske komiteene blir nå evaluert, og evalueringskomiteens rapport vil antakelig foreligge om kort tid. De regionale komiteenes oppgaver vil kunne bli endret som følge av forslaget til ny helseforskningslov som skal fremmes av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunnskapsdepartementet vil på et senere tidspunkt vurdere å ta alle oppgaver inn i forskriften.

Når Granskingsutvalget har vært i virksomhet noen tid, vil det også kunne bli behov for å endre forskriften, og veilederen for utvalget vil kunne gjøres mer presis. Vi gjør oppmerksom på at Justisdepartementets regler for ulovfestede granskingskommisjoner ikke vil gjelde for Granskingsutvalget. Det vil senere måtte vurderes om det arbeid som er satt i gang med å revidere disse reglene, vil få betydning for Granskingsutvalget.

Spørsmål der vi ber om høringsinstansenes syn

Forvaltningslovens regler danner et felles grunnlag for forskriften, men den skal samtidig gi regler for komiteer og utvalg med svært ulike funksjoner. Dette betyr at mange ulike hensyn gjør seg gjeldende. På følgende punkter ber vi spesielt om å få høringsinstansenes syn:

  • Er det nødvendig å forskriftsfeste at spørsmål om habilitet skal tas opp ved begynnelsen av hvert møte (§ 8)
  • Er det nødvendig å forskriftsfeste en rett til å kreve å få forklare seg for komité eller utvalg (§ 8)
  • På hvilken måte skal Granskingsutvalget og et ad hoc klageutvalg utforme sin konklusjon (§ 10)
  • Bør det forskriftsfestes et beviskrav i saker om uredelighet og hvor strengt skal beviskravet være (§ 10).

Høringsnotatet følger vedlagt og er lagt ut på Kunnskapsdepartementets nettside på adressen http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering Vi ber om at eventuelle merknader til utkast til forskrift sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no eller pr. brev til Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. Høringsfristen er 13. april 2007.

Med hilsen

Kari Balke Øiseth (e.f.)
ekspedisjonssjef

Wenche Tollefsen
seniorrådgiver

Høringsnotat i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Abelia
ABM-utvikling
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bedriftsforbundet
Bioteknologinemnda
Byggenæringens landsforening

Datatilsynet
De regionale helseforetakene
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Departementene
Det Norske Videnskaps-Akademi
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det norske Veritas

Forskningsparkene i Norge
Forskerforbundet
Forum for bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Fylkeskommunene

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon – HSH

Innovasjon Norge
Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge – LO
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Matforsk
Medinnova

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nettverk for private høyskoler
Norges forskningsråd
Norges tekniske vitenskapsakademi
Norgesuniversitetet
Norsk pasientforening
Norsk polarinstitutt
Norsk presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste – NSD
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon – NHO

Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksbibliotektjenesten
Riksrevisjonen

Sametinget
Senter for medisinsk etikk – SME
Simula Research Laboratory
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå – SSB
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentenes landsforbund

Tekna
Teknologibedriftenes landsforening
Teknologirådet

UNIO
Universitetene og høyskolene
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehusene

VOX

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Høringsuttalelser blir lagt ut fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF (04.04.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( 02.04.07 )
Barne- og likestillingsdepartementet - Ingen merknader ( 02.04.07 )
Bioteknologinemda (20.03.07)
De nasjonale forskningsetiske komiteer (16.04.07)
Den norske lægeforening ( 02.04.07 )
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ( 02.04.07 )
Diakonhjemmet Høgskole Oslo (16.04.07)
Fiskeri- og kystdepartementet - Ingen merknader (16.04.07)
Forskerforbundet ( 02.04.07 )
Forum for Bioteknologi ( 02.04.07 )
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Ingen merknader (20.03.07)
Fylkesmannen i Aust-Agder - Ingen merknader (26.03.07)
Gjertsen, Johan Professor dr Juris (16.04.07)
Helse Bergen - Haukeland universitetssykehus (16.04.07)
Helsetilsynet (04.04.07)
Høgskolen i Telemark (11.04.07)
Høgskolen i Vestfold (04.04.07)
Høgskolen i Østfold - Ingen merknader (11.04.07)
Innovasjon Norge - Ingen merknader (20.03.07)
Institutt for samfunnsforskning (16.04.07)
Justis- og poiltisdepartementet (16.04.07)
Kommunal- og regionaldepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
KS - Ingen merknader (26.03.07)
Kultur- og kirkedepartementet - Ingen merknader ( 02.04.07 )
Landsorganisasjonen i Norge LO (16.04.07)
Matforsk (18.04.07)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ( 02.04.07 )
Norges forskningsråd (26.03.07)
Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA (11.04.07)
Norges Veterinærhøyskole (20.03.07)
Norsk institutt for vannforskning - Ingen merknader (21.05.07)
Norsk Studentunion (16.04.07)
NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (16.04.07)
Olje- og energidepartementet - Ingen merknader (11.04.07)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Midt-Norge (16.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Nord-Norge (10.04.07)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Norge (02.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Vest-Norge (10.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Øst-Norge (20.03.07)
Riksadvokaten - Ingen merknader (20.03.07)
Samferdselsdepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
Samfunns- og næringslivsforskning AS - Ingen merknader (11.04.07)
Statens legemiddelverk - Ingen merknader (04.04.07)
Studentenes Landsforbund (16.04.07)
Universitetet i Bergen (16.04.07)
Universitets- og Høgskolerådet (11.04.07)
Utenriksdepartementet - Ingen merknader (24.04.07)

 

Til toppen